Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Seminár EÚ a USA o umelej inteligencii a digitálnych dvojiciach využíva príležitosti na užšiu spoluprácu

Účastníci z EÚ a USA rokovali o témach spoločného záujmu v oblasti umelej inteligencie a digitálnych dvojíc s cieľom zintenzívniť spoluprácu pri riešení spoločnej výzvy adaptácie na zmenu klímy.

A globe with EU and US flags

European Commission

Seminár, ktorý sa konal online 26. a 27. júna, sa uskutočnil v súvislosti s nedávno podpísanou administratívnou dohodou medzi EÚ a USA o AI. Seminár poskytol platformu na diskusiu a výmenu poznatkov medzi tvorcami politík, vedcami a výskumnými pracovníkmi, pričom zdôraznil transformačný potenciál digitálnych dvojčiat ako politického nástroja na využitie sily umelej inteligencie pri rozhodovaní založenom na dôkazoch. Seminár bol úzko prepojený s iniciatívou EÚ Destinácia Zem a podobným úsilím v USA a zameral sa na určenie konkrétnych cieľov spolupráce a ďalších krokov v niekoľkých konkrétnych témach spoločného záujmu. Seminár bol dôležitým míľnikom v spolupráci medzi EÚ a USA v oblasti špičkových technológií, ako je umelá inteligencia a digitálne dvojčatá systému Zeme pre adaptáciu na zmenu klímy.

Thomas Skordas, zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT), a Dr. Michael Morgan, zástupca americkej národnej správy pre oceány a atmosféru (NOAA), námestník ministra obchodu pre pozorovanie a predvídanie životného prostredia (NOAA), vo svojich úvodných poznámkach zdôraznili význam spolupráce na iniciatívach zameraných na riešenie dôsledkov zmeny klímy. Obaja zdôraznili spoločný záväzok spolupracovať na presadzovaní udržateľných a inovačných riešení prostredníctvom umelej inteligencie a digitálnych dvojíc pre systémy Zeme.

Počas seminára viac ako 60 účastníkov diskutovalo o otázkach týkajúcich sa štyroch vopred identifikovaných tém spoločného záujmu:

  1. Prístup k údajom, ich používanie a výmena
  2. Vypočítať zdroje pre umelú inteligenciu/digitálne dvojčatá
  3. Spolupráca na rámcoch a softvérových nástrojoch v oblasti umelej inteligencie/digitálnych twinsov
  4. Zabezpečenie vplyvu na verejné blaho

Účastníci si tiež vymenili názory na technické, právne a etické výzvy, ktoré predstavuje rozvoj digitálnych dvojčiat pre vedu o Zemi, ako aj na význam zapojenia používateľov prostredníctvom spoločného navrhovania a spolupráce.

Účastníci seminára uznali naliehavú potrebu spolupráce v rámci iniciatív týkajúcich sa systému digitálnych dvojíc pre Zem.  Na seminári sa navrhlo vytvorenie komunity praxe zameranej na výmenu kritických informácií vo vysoko dynamickom prostredí. Účastníci uznali potrebu komplexnej spolupráce na spoločných postupoch týkajúcich sa výmeny údajov a prístupu k nim, vývoja modelov a oznamovania predpovedí. Na riešenie kľúčových tém vplyvu, vytvárania pre spoločnosť, neistoty a komunikácie o rizikách sa zorganizuje širší seminár, na ktorom sa prediskutujú spoločné stratégie a preskúmajú spoločné prípady použitia, aby sa to uľahčilo.

Identifikované ďalšie kroky odrážajú úsilie o spoluprácu medzi partnermi EÚ a USA, pričom využívajú administratívnu dohodu medzi EÚ a USA o umelej inteligencii a rokovania Rady pre technológie a obchod (TTC). Slúžia ako inšpiratívny príklad globálnej spolupráce pri riešení jednej z najväčších výziev našej doby.