Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikation

Workshop mellan EU och USA om AI och digitala tvillingar skapar möjligheter till närmare samarbete

Deltagarna från EU och USA diskuterade frågor av ömsesidigt intresse inom artificiell intelligens (AI) och digitala tvillingar för att intensifiera samarbetet för att ta itu med den gemensamma utmaningen med anpassning till klimatförändringarna.

A globe with EU and US flags

European Commission

Workshoppen, som hölls online den 26 och 27 juni, anordnades inom ramen för det nyligen undertecknade administrativa avtalet mellan EU och USA om AI. Workshoppen utgjorde en plattform för diskussion och kunskapsutbyte mellan beslutsfattare, vetenskapsmän och forskare, och betonade digitala tvillingars omdanande potential som ett politiskt verktyg för att utnyttja AI för evidensbaserat beslutsfattande. Workshoppen var nära kopplad till EU:s initiativ Destination Earth och liknande insatser i USA och fokuserade på att identifiera konkreta samarbetsmål och nästa steg i ett antal specifika frågor av gemensamt intresse. Workshoppen var en viktig milstolpe i samarbetet mellan EU och USA om spetsteknik, såsom AI och digitala tvillingar i jordsystemet för klimatanpassning.

I sina inledande kommentarer betonade Thomas Skordas, biträdande generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT), och Michael Morgan, Förenta staternas National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) biträdande handelsminister med ansvar för miljöövervakning och miljöprognoser, vikten av samarbete om initiativ för att hantera klimatförändringarnas effekter. Båda framhävde det gemensamma åtagandet att arbeta tillsammans för att främja hållbara och innovativa lösningar genom AI och digitala tvillingar för jordsystem.

Under hela workshoppen diskuterade över 60 deltagare frågor om fyra på förhand identifierade ämnen av ömsesidigt intresse:

  1. Tillgång till, användning av och utbyte av data
  2. Beräkna resurser för AI/digitala tvillingar
  3. Samarbete om ramar för AI/digitala tvillingar och programvaruverktyg
  4. Säkerställande av inverkan på det allmänna bästa

Deltagarna diskuterade också de tekniska, rättsliga och etiska utmaningar som utvecklingen av digitala tvillingar för jordvetenskap innebär, samt vikten av användarengagemang genom gemensam utformning och samarbete.

Deltagarna i workshoppen erkände det akuta behovet av samarbete i initiativen om digitala tvillingar för jordsystem.  Vid workshoppen föreslogs att det skulle inrättas en praktikgemenskap med inriktning på kritiskt informationsutbyte i en mycket dynamisk miljö. Deltagarna erkände behovet av ett omfattande samarbete om gemensam praxis för utbyte och tillgång till uppgifter, modellutveckling och kommunikation av prognoser. För att ta upp viktiga frågor om genomslagskraft, skapande för samhället, osäkerhet och riskkommunikation kommer en bredare workshop att anordnas för att diskutera gemensamma strategier och undersöka gemensamma användningsfall för att underlätta detta.

De identifierade nästa stegen återspeglar samarbetet mellan EU:s och USA:s partner och utnyttjar det administrativa avtalet mellan EU och USA om AI och diskussionerna i teknik- och handelsrådet. De fungerar som ett inspirerande exempel för globalt samarbete när det gäller att ta itu med en av vår tids största utmaningar.