Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Harmonizácia frekvenčného spektra pre posilnenú pripojiteľnosť: pripravené na 5G a inovácie

Komisia prijala vykonávacie rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, aby politika rádiového frekvenčného spektra EÚ uspokojovala rastúci dopyt po širokopásmovom pripojení a inovačných digitálnych aplikáciách.

graphic showing digits and waves

iStock photo Getty Images plus

Táto iniciatíva umožňuje využívať pásma 900 MHz a 1 800 MHz aj pre aplikácie 5G. To umožní lepšiu pripojiteľnosť pre kritické aplikácie v oblasti monitorovania zdravia, diagnostiky a starostlivosti; inteligentné domácnosti a optimalizovaná spotreba energie; a prepojená a automatizovaná mobilita pre bezpečnejšie a efektívnejšie dopravné systémy.

Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra identifikovala popri harmonizovaných „priekopických pásmach“ pre 5G aj potrebu zabezpečiť, aby frekvenčné pásma, ktoré sú už harmonizované pre 2G, 3G a 4G, boli vhodné aj na používanie 5G. Podľa akčného plánu 5G by siete 5G mali do roku 2025 pokrývať všetky mestské oblasti a hlavné dopravné trasy.

Komisia prijala aj vykonávacie rozhodnutia na zlepšenie technických podmienok využívania frekvenčného spektra pre zariadenia s krátkym dosahom a Wi-Fi.

Pokročilá a lepšia pripojiteľnosť je kľúčovým cieľom digitálneho desaťročia do roku 2030, ktoré navrhla Komisia, pričom sieť 5G by sa mala vzťahovať na všetky obývané oblasti a všetky domácnosti v EÚ by mali mať do roku 2030 prístup ku gigabitovému pripojeniu. Modernizované, rýchle a spoľahlivé siete budú odrazovým mostíkom pre včasnú digitálnu transformáciu a umožnenie lepších služieb a produktov v celej Európe.

Viac informácií

Politika EÚ v oblasti rádiového frekvenčného spektra