Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Harmonisering av spektrum för förbättrad konnektivitet: redo för 5G och innovation

Kommissionen har antagit genomförandebeslut för att se till att EU:s radiospektrumpolitik tillgodoser den ökande efterfrågan på bredband och innovativa digitala tillämpningar.

graphic showing digits and waves

iStock photo Getty Images plus

Detta initiativ gör frekvensbanden 900 MHz och 1 800 MHz tillgängliga även för 5G-tillämpningar. Detta kommer att möjliggöra bättre konnektivitet för kritiska tillämpningar inom hälsoövervakning, diagnos och vård. smarta bostäder och optimerad energiförbrukning. samt uppkopplad och automatiserad rörlighet för säkrare och effektivare transportsystem.

Vid sidan av de harmoniserade ”pionjärbanden” för 5G har gruppen för radiospektrumpolitik identifierat behovet av att säkerställa att de frekvensband som redan harmoniserats för 2G, 3G och 4G också lämpar sig för 5G-användning. Enligt handlingsplanen för 5G ska 5G-näten senast 2025 omfatta alla stadsområden och större transportvägar.

Kommissionen antog också genomförandebeslut för att förbättra de tekniska villkoren för spektrumanvändning för kortdistansutrustning och wifi.

Avancerad och förbättrad konnektivitet är ett centralt mål för det digitala årtionde 2030 som kommissionen föreslår, enligt vilket 5G bör omfatta alla befolkade områden och alla hushåll i EU bör ha tillgång till gigabitkonnektivitet senast 2030. Uppgraderade, snabba och tillförlitliga nät kommer att vara en språngbräda för en snabb digital omvandling och för att möjliggöra bättre tjänster och produkter i hela Europa.

Närmare upplysningar

EU:s radiospektrumpolitik