Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitálne súkromie

Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecné nariadenie o ochrane údajov pomáhajú občanom EÚ zabezpečiť digitálne súkromie.

    Tablet s vyhľadávacím panelom, ktorý má zadané „súkromie“

Pri prístupe na web často zverujete dôležité osobné údaje, ako je vaše meno, adresa a číslo kreditnej karty, vášmu poskytovateľovi internetových služieb a webovej stránke, ktorú používate. Čo sa stane s týmito údajmi? Môže sa dostať do nesprávnych rúk? Aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Stanovili sa spoločné pravidlá EÚ s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov v celej EÚ. V súčasnosti sú dvoma hlavnými prvkami právneho rámca ochrany údajov v EÚ smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách vychádza z rámcov EÚ v oblasti telekomunikácií a ochrany údajov s cieľom zabezpečiť, aby všetky komunikácie vo verejných sieťach dodržiavali základné práva. Bez ohľadu na použitú technológiu by mala existovať vysoká úroveň ochrany údajov a súkromia.

Európska komisia prijala v roku 2017 návrh nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré nahradí smernicu. 

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov zabezpečuje, aby sa osobné údaje mohli zhromažďovať len za prísnych podmienok a na legitímne účely. Organizácie, ktoré zhromažďujú a spravujú vaše osobné údaje, ich tiež musia chrániť pred zneužitím a rešpektovať určité práva.

Informovaný súhlas s „cookies“ a inými zariadeniami

V smernici o súkromí a elektronických komunikáciách sa od krajín EÚ vyžaduje, aby zabezpečili, že používatelia udelia svoj súhlas pred tým, ako sa súbory cookie (malé textové súbory uložené vo webovom prehliadači používateľa) uložia a sprístupnia v počítačoch, smartfónoch alebo inom zariadení pripojenom k internetu.

V návrhu nariadenia sa zavádza pojem „súkromie už v štádiu návrhu“, podľa ktorého si používatelia môžu zvoliť vyššiu alebo nižšiu úroveň ochrany súkromia.

Porušenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovatelia telekomunikačných služieb a poskytovatelia internetových služieb majú obrovské množstvo údajov o zákazníkoch, ktoré musia byť dôverné a bezpečné. Niekedy však môžu byť citlivé informácie ukradnuté, stratené alebo nezákonne prístupné. Smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách sa zabezpečuje, aby poskytovateľ nahlásil akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov vnútroštátnemu orgánu a priamo informoval účastníka alebo jednotlivca o akomkoľvek riziku týkajúcom sa osobných údajov alebo súkromia.

Návrh nariadenia neobsahuje osobitné ustanovenia o porušení ochrany osobných údajov, ale opiera sa o príslušné ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Komisia zverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii

Komisia dnes uverejnila odporúčanie o postkvantovej kryptografii s cieľom povzbudiť členské štáty, aby vypracovali a zaviedli harmonizovaný prístup ako prechod EÚ na postkvantovú kryptografiu. To pomôže zabezpečiť, aby boli digitálne infraštruktúry a služby EÚ bezpečné v nasledujúcom digitálnom veku.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Súkromie a bezpečnosť online

Spoločné pravidlá EÚ zaručujú vysoký štandard ochrany súkromia online. EÚ sa zaviazala zabezpečiť, aby občania, a najmä deti, boli na internete v bezpečí.

Hlbší pohľad

Pozri aj