Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vytvorenie lepšieho internetu pre deti

Stratégia pre lepší internet pre deti poskytuje opatrenia na posilnenie postavenia mladých ľudí pri skúmaní digitálneho sveta.

    Infografika o najčastejších rizikách online: falošné správy, šikanovanie, súkromie, sexting, vystavenie obsahu, grooming

Približne jeden z troch používateľov internetu je dieťa a tieto deti majú prístup na internet v čoraz mladšom veku v rozmanitej škále zariadení. Trávia čoraz viac svojho času na internete, prehliadajú sociálne médiá, hrajú online hry a používajú mobilné aplikácie. Často sa to deje bez dozoru dospelých.

Zatiaľ čo internet ponúka mnoho príležitostí na vzdelávanie, komunikáciu, tvorivosť a zábavu, otvára aj určité riziká pre zraniteľných používateľov, ako sú deti.

Deti môžu byť vystavené škodlivému obsahu a správaniu online, ako je kybernetické šikanovanie, sexuálne obťažovanie, pornografia, násilie alebo sebapoškodzovanie. Sú potrebné účinné reakcie, aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom pre ich kognitívny, sociálny a emocionálny vývoj.

Komisia chce zabezpečiť, aby mladí ľudia mali bezpečné a stimulujúce prostredie online, pričom by sa mali zapojiť do nových technológií a tráviť čas online. Nové technológie ako umelá inteligencia, zvýšená konektivita a rozšírená a virtuálna realita skutočne spôsobia významný posun v spôsobe, akým sa deti zapájajú a interagujú v spoločnosti.

Európska stratégia pre lepší internet pre deti poskytuje súbor doplnkových opatrení, počnúc financovaním, koordináciou a samoreguláciou s cieľom pomôcť vytvoriť bezpečnejšie online prostredie. 

Komisia spolufinancuje centrá pre bezpečnejší internet v členských štátoch (koordinované spoločnosťou Insafe) s portálom Lepší internet pre deti ako jednotným vstupným miestom pre zdroje a výmenu najlepších postupov v celej Európe. Ich hlavnou úlohou je zvyšovať informovanosť a podporovať digitálnu gramotnosť maloletých, rodičov a učiteľov. Bojujú aj proti online materiálu obsahujúcemu sexuálne zneužívanie detí prostredníctvom svojej siete horúcich liniek (INHOPE).

Komisia podporuje alianciu s cieľom lepšie chrániť maloletých na internete, čo je samoregulačná iniciatíva s poprednými IKT a mediálnymi spoločnosťami, občianskou spoločnosťou a priemyselnými združeniami, ktoré sa zaoberajú škodlivým online obsahom a správaním.

Zvyšovanie informovanosti je základným prvkom bezpečnosti na internete: každý rok oslavujeme Deň bezpečnejšieho internetu, celosvetové podujatie, ktoré sa oslavuje v približne 170 krajinách sveta a oslovuje milióny ľudí po celom svete prostredníctvom podujatí a rôznych aktivít.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Digitálne práva a zásady: digitálna transformácia pre občanov EÚ

Komisia víta dohodu dosiahnutú s Parlamentom a Radou o európskom vyhlásení o digitálnych právach a zásadách. Vo vyhlásení navrhnutom v januári sa stanovuje jasný referenčný bod týkajúci sa druhu digitálnej transformácie zameranej na človeka, ktorú EÚ podporuje a obhajuje doma aj v zahraničí.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Súkromie a bezpečnosť online

Spoločné pravidlá EÚ zaručujú vysoký štandard ochrany súkromia online. EÚ sa zaviazala zabezpečiť, aby občania, a najmä deti, boli na internete v bezpečí.

Hlbší pohľad

Bezpečnejšie internetové fórum

Fórum pre bezpečnejší internet je kľúčovou každoročnou medzinárodnou konferenciou o bezpečnosti detí na internete v Európe.

Deň bezpečnejšieho internetu

Deň bezpečnejšieho internetu podporuje bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií deťmi a mladými ľuďmi na celom svete.

Bezpečnejšie internetové centrá

Bezpečnejšie internetové centrá poskytujú informácie, poradenstvo a pomoc deťom, rodičom, učiteľom a opatrovateľom v súvislosti s digitálnymi otázkami a bojmi proti sexuálnemu zneužívaniu detí online.

Pozri aj

Digitálne súkromie

Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecné nariadenie o ochrane údajov pomáhajú občanom EÚ zabezpečiť digitálne súkromie.