Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európske digitálne práva a zásady

Deklaráciou o európskych digitálnych právach a zásadách sa podporí digitálna transformácia formovaná európskymi hodnotami.

  Digitálne princípy v centre digitálneho desaťročia

Oboznámte sa s digitálnymi princípmi

opraviť-prázdne
opraviť-prázdne

Komisia chce zabezpečiť, aby ľudia boli oprávnení naplno využívať príležitosti, ktoré prináša digitálne desaťročie. Preto navrhla súbor európskych digitálnych práv a zásad, ktoré odrážajú hodnoty EÚ a podporujú udržateľnú víziu digitálnej transformácie zameranú na človeka.

Vyhlásenie podpísali predsedovia Komisie, Európskeho parlamentu a Rady, v ktorom sa odráža spoločný politický záväzok EÚ a jej členských štátov podporovať a uplatňovať práva a zásady vo všetkých oblastiach digitálneho života.

Európske digitálne práva a zásady budú dopĺňať existujúce práva, ako je ochrana údajov, súkromie v elektronických komunikáciách a Charta základných práv. Budú vychádzať zo skúseností z Európskeho piliera sociálnych práv. A poskytnú usmernenia pre EÚ a členské štáty, keď sa prispôsobia digitálnej transformácii.

Európska komisia tiež spustila hru, ktorá skúma digitálne zásady. Kliknite na kartu nižšie, aby ste ju mohli hrať!

Ľudia v centre digitálnych technológií
Technológie by mali podporovať solidaritu a začlenenie
Sloboda výberu online
Online účasť
Bezpečnosť a ochrana online
Digitálne zariadenia by mali byť udržateľné

Princípy sú formulované okolo 6 tém:

 1. Postavenie ľudí a ich práv do centra digitálnej transformácie
 2. Podpora solidarity a začleňovania
 3. Zabezpečenie slobody výberu online
 4. Podpora účasti na digitálnom verejnom priestore
 5. Zvýšenie bezpečnosti, ochrany a posilnenia postavenia jednotlivcov
 6. Podpora udržateľnosti digitálnej budúcnosti

Postaviť ľudí do centra digitálnej transformácie

Technológie by mali slúžiť a byť prínosom pre všetkých ľudí žijúcich v EÚ a mali by im umožniť plniť si svoje ambície. Nemala by porušovať ich bezpečnosť alebo základné práva.

Signatári vyhlásenia sa zaviažu zabezpečiť, aby digitálna transformácia bola prínosom pre všetkých a zlepšila životy všetkých ľudí žijúcich v EÚ. Prijmú opatrenia na zabezpečenie dodržiavania našich práv online aj offline. EÚ bude podporovať tento prístup tak doma, ako aj na medzinárodnej scéne.

Solidarita a začlenenie

Každý by mal mať prístup k technológiám, ktoré by mali byť inkluzívne a mali by presadzovať naše práva. Vo vyhlásení sa navrhujú práva v mnohých kľúčových oblastiach s cieľom zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo v dôsledku digitálnej transformácie, pričom sa zabezpečí, aby sme vynaložili mimoriadne úsilie na zahrnutie starších ľudí, ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach, osôb so zdravotným postihnutím a marginalizovaných, zraniteľných alebo zbavených volebných práv a osôb, ktoré konajú v ich mene. 

Signatári sa konkrétne zaviažu konať vo viacerých oblastiach vrátane:

 • konektivita;
 • digitálne vzdelávanie, odborná príprava a zručnosti;
 • spravodlivé a spravodlivé pracovné podmienky;
 • digitálne verejné služby.

Sloboda voľby

Každý by mal mať právo prijímať vlastné a informované rozhodnutia online. To platí aj pri interakcii s umelou inteligenciou a algoritmami. Cieľom vyhlásenia je to zaručiť podporou systémov umelej inteligencie zameraných na človeka, dôveryhodných a etických, ktoré sa používajú v súlade s hodnotami EÚ. A presadzuje väčšiu transparentnosť v súvislosti s používaním algoritmov a umelej inteligencie.

Sloboda výberu zahŕňa aj možnosť slobodne si vybrať, ktoré online služby používame na základe objektívnych, transparentných a spoľahlivých informácií. To zase zahŕňa zabezpečenie toho, aby bol každý schopný súťažiť a inovovať v digitálnom svete.

Účasť na digitálnom verejnom priestore

Digitálne technológie sa môžu použiť na stimulovanie angažovanosti a demokratickej účasti. Každý by mal mať prístup k dôveryhodnému, rôznorodému a viacjazyčnému online prostrediu a mal by vedieť, kto vlastní alebo kontroluje služby, ktoré využíva. To podporuje pluralitnú verejnú diskusiu a účasť na demokracii. 

Digitálne zásady tiež zdôrazňujú potrebu vytvoriť digitálne prostredie, ktoré chráni ľudí pred dezinformáciami, manipuláciou s informáciami a inými formami škodlivého obsahu vrátane obťažovania a rodovo motivovaného násilia. A podporuje prístup k digitálnemu obsahu, ktorý odráža našu kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

Bezpečnosť, ochrana a posilnenie postavenia

Každý by mal mať prístup k bezpečným, zabezpečeným digitálnym technológiám, produktom a službám, ktoré chránia súkromie. Digitálne zásady sa zaväzujú chrániť záujmy ľudí, podnikov a verejných služieb pred počítačovou kriminalitou a čeliť tým, ktorí sa snažia oslabiť bezpečnosť a integritu nášho online prostredia.

Vo vyhlásení sa vyzýva, aby každý mal účinnú kontrolu nad svojimi osobnými a inými ako osobnými údajmi v súlade s právnymi predpismi EÚ. Venuje osobitnú pozornosť deťom a mladým ľuďom, ktorí by sa mali cítiť bezpečne a na internete. 

Udržateľnosť

Digitálna a zelená transformácia sú úzko prepojené. Hoci digitálne technológie ponúkajú mnoho riešení pre zmenu klímy, musíme zabezpečiť, aby neprispievali k samotnému problému. Digitálne produkty a služby by sa mali navrhovať, vyrábať a likvidovať spôsobom, ktorý znižuje ich vplyv na životné prostredie a spoločnosť. Malo by byť k dispozícii aj viac informácií o vplyve takýchto služieb na životné prostredie a spotrebe energie.

 

Vyhlásenie bude zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci EÚ a jej členským štátom dosiahnuť ciele digitálneho kompasu. Bude tiež usmerňovať prácu na programe politiky digitálneho desaťročia. S cieľom zabezpečiť splnenie cieľov bude Komisia monitorovať pokrok, vyhodnocovať nedostatky a poskytovať odporúčania prostredníctvom výročnej správy o stave digitálneho desaťročia.   

Vyhlásenie bude tiež usmerňovať EÚ v jej medzinárodných vzťahoch a pomôže formovať globálnu digitálnu transformáciu, ktorá stavia ľudí a ľudské práva do centra pozornosti.

Digitálne princípy videohry plagátMáte to, čo je potrebné na dokončenie hľadania digitálnych princípov? Urobte si cestu cez digitálnu sféru zodpovedaním otázok a zbierať mince na výhru bodov! Postavy na ceste vám pomôžu vybrať si vašu odpoveď – ale buďte opatrní, nie všetky z nich sú také pekné, ako sa zdajú. 

Kliknite na tlačidlo pre spustenie hry a vydajte sa na hľadanie digitálnych princípov.

Spustiť videohru

Hra bola určená pre stolné počítače – nie je hrateľná na smartfónoch alebo menších obrazovkách. Váš prehliadač bude musieť podporovať Javascript.
Hra je momentálne dostupná len v angličtine. Čoskoro bude k dispozícii vo francúzštine a v nemčine.

 

 

  Súvisiaci obsah

  Širšia perspektíva

  Digitálne desaťročie Európy

  EÚ bude presadzovať udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka počas celého digitálneho desaťročia s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov.

  Pozri aj

  Veľvyslanci DigitalEU

  Veľvyslanci DigitalEU združujú novinárov, redaktorov a influencerov pôsobiacich v oblasti digitálnych a technologických tém.