Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora priemyslu

EÚ podporuje podniky v celej Európe, aby sa prispôsobili digitálnemu svetu, a to koordináciou iniciatív, zameraním investícií a zvyšovaním zručností.

    Osoba, ktorá drží tabletu dohliadajúcu na výrobu

© image by B4LLS Getty Images/iStock

V EÚ sú dva milióny spoločností, ktoré predstavujú 33 miliónov pracovných miest a významne prispievajú k hospodárskemu rastu. Je pravdepodobné, že ak nepracujete v priemysle sami, poznáte niekoho, kto to robí. Zmeny v priemysle sa dotýkajú nás všetkých. Táto časť sa zaoberá priemyslom v širšom zmysle vrátane takých vertikálnych odvetví, ako je výroba, mobilita, energetika a poľnohospodárstvo.

Jednou veľkou zmenou, ktorá v súčasnosti prechádza EÚ a globálnym priemyslom, je digitalizácia – podniky a priemysel hľadajú digitálne odpovede na svoje výzvy. Táto zmena má vplyv na to, ako podniky podnikajú a ako ľudia robia svoju prácu. 

EÚ vedie digitalizáciu priemyslu na mnohých frontoch, ale nie každý je na rovnakej úrovni. Menšie podniky, potravinárske a nápojové podniky, remeslá, stavebníctvo a vydavateľstvo patria medzi typy podnikov, ktoré zaostávajú pri používaní digitálnych technológií na pomoc svojim zákazníkom a na riadenie toho, čo robia.

Celosvetová hospodárska súťaž sa tiež zohrieva, aby sa pracovné miesta v EÚ udržali v bezpečí a výrobky a služby EÚ na vysokej úrovni kvality a bezpečnosti, ktoré očakávame, nemožno zabudnúť na priemysel EÚ.

EÚ je tu preto, aby podporovala podniky, aby sa prispôsobili časom a aby sa s nimi sťahovali. Identifikovala 5 oblastí, na ktoré sa treba zamerať s cieľom uvoľniť plný potenciál digitalizácie pre podniky:

  1. vytvorenie európskej platformy vnútroštátnych iniciatív v oblasti digitalizácie priemyslu
  2. vytváranie centier digitálnych inovácií
  3. posilnenie vedúceho postavenia prostredníctvom partnerstiev a priemyselných platforiem
  4. zavedenie regulačného rámca pre digitálny vek
  5. príprava Európanov na digitálnu budúcnosť

Podpora EÚ pri digitalizácii priemyslu nielen zlepší život pre podniky, ale pomôže aj ľuďom a životnému prostrediu. EÚ podporuje projekty, ktoré spájajú technológie, ktoré dokážu sci-fi realizovať. Napríklad sa vyvíjajú projekty EÚ, ktoré vám poskytnú inteligentnú kontrolu nad využívaním energie, ktorá vám pomôže ušetriť peniaze, dať vám autonómne vozidlo vašich snov a udržať potraviny, ktoré pestujeme a jeme čisté, zelené a bezpečné.

Stratégia EÚ v oblasti normalizácie pomôže podnikom v digitálnom desaťročí zabezpečením interoperability výrobkov a služieb, znížením nákladov, zlepšením bezpečnosti a podporou inovácií. Takisto bude podporovať priemysel, najmä MSP, aby sa zúčastňovali na normalizácii. Napríklad posilnením budovania kritického množstva a príspevku k normalizácii v programoch EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako sú Horizont Európa alebo programy Digitálna Európa, a podporou účasti expertov EÚ na normalizácii.

Podpora EÚ pre digitalizáciu priemyslu a podnikov sa bude riadiť víziou digitálneho desaťročia, v rámci ktorej sa myslenie zameria na to, ako môžu technológie pomôcť ľuďom.

Najnovšie správy

PRESS RELEASE |
Strategický plán programu Horizont Európa na roky 2025 – 2027 pre výskum a inovácie s cieľom podporiť cestu k zelenej, digitálnej a odolnej budúcnosti

Začiatkom tohto týždňa Komisia prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne, ktorý bol oznámený počas hlavnej iniciatívy Dní výskumu a inovácií, sa stanovujú tri kľúčové strategické usmernenia pre financovanie výskumu a inovácií EÚ na posledné tri roky programu (2025 – 2027).

Súvisiaci obsah

Hlbší pohľad

Digitalizácia priemyslu

Európska komisia podporuje podniky v celej Európe prispôsobovať sa digitálnemu svetu koordináciou iniciatív, zameraním investícií a zvyšovaním zručností.

Ostatné