Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

EDIH podporujú spoločnosti pri zlepšovaní obchodných/výrobných procesov, produktov alebo služieb využívajúcich digitálne technológie prostredníctvom:

  • poskytnutie prístupu k technickým odborným znalostiam a testovaniu, ako aj možnosť „testovať pred investovaním“
  • poskytovanie inovačných služieb, ako je finančné poradenstvo, odborná príprava a rozvoj zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešnú digitálnu transformáciu
  • pomoc spoločnostiam pri riešení environmentálnych otázok, najmä pri využívaní digitálnych technológií v záujme udržateľnosti a obehovosti.

Európske centrá digitálnych inovácií kombinujú výhody regionálnej prítomnosti s príležitosťami, ktoré má k dispozícii celoeurópska sieť. Táto regionálna prítomnosť im umožňuje poskytovať služby, ktoré miestne spoločnosti potrebujú, prostredníctvom miestneho jazykového a inovačného ekosystému. Európske pokrytie siete uľahčuje výmenu najlepších postupov medzi centrami v rôznych krajinách, ako aj poskytovanie špecializovaných služieb v regiónoch, ak požadované zručnosti nie sú k dispozícii na miestnej úrovni.

Po prijatípracovného programu programu DigitálnaEurópa (DIGITAL) (.pdf)bola prvá obmedzená výzva pre EDIH dokončená 136 vybranými projektmi a väčšina centier bola v januári 2023 funkčná.  Bola vyhlásená druhá výzva s cieľom doplniť výber EDIH a vyplniť medzery v sieti, čo viedlo k výberu ďalších 15 centier. Tieto ďalšie centrá budú pravdepodobne funkčné do polovice roka 2023.  V rámci tohto programu 50 % finančných prostriedkov poskytuje DIGITAL a zvyšných 50 % poskytujú členské štáty, pridružené krajiny, ich regióny a/alebo súkromné zdroje. Národné vlády a regionálne orgány zohrávali ústrednú úlohu v procese výberu EDIH tým, že identifikovali vhodné kandidátske EDIH, ktoré by reagovali na európske výzvy na predkladanie návrhov.

Vysoko kvalitné kandidátske EDIH, pre ktoré neboli k dispozícii žiadne finančné prostriedky DIGITAL, získali známku excelentnosti. Niektoré z nich budú financovať ich členské štáty alebo región a po ich uvedení do prevádzky sa môžu stať aj súčasťou siete EDIH.

Sieť EDIH

Prostredníctvomsiete EDIHchce Európska komisia vybudovať dynamickú komunitu centier a ďalších zainteresovaných strán, ktoré budú podporovať vytváranie sietí, spoluprácu a prenos znalostí medzi EDIH, MSP a spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, verejným sektorom a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami a iniciatívami. Akcelerátor digitálnej transformácie (DTA) podporuje dosiahnutie tohto cieľa prostredníctvom riadenia internetovej prítomnosti siete a hosťovania vhodnej softvérovej platformy a nástrojov vrátane online katalógu EDIH.

Webový portál sieteEDIH obsahuje nástroje na posúdenie výkonnosti siete EDIH a skúma vplyv EDIH na digitálnu zrelosť organizácií, ktoré podporujú. Na tento účel Spoločné výskumné centrum Európskej komisie vyvinulo nástroj nahodnotenie digitálnej zrelosti, ktorý môžu využívať všetky EDIH na meranie pokroku v oblasti digitálnej zrelosti svojich zákazníkov. Nástroj na hodnotenie digitálnej zrelosti je k dispozícii v časti webového portálu vyhradeného pre registrované EDIH.

Európske centrá digitálnych inovácií a ďalšie iniciatívy

Mnohé EDIH zahŕňajú organizácie, ktoré sú súčasťou siete Enterprise Europe Network (EEN) alebo európskych priemyselných klastrov (EIC).EDIH by mali vytvoriť silné prepojenie s inými sieťami vrátane sietí EEN, EIC a Start-up Europe s cieľom poskytovať bezproblémovú službu malým a stredným podnikom v rámci miestnych a regionálnych ekosystémov. Pripravuje sa usmerňujúcidokuments cieľom poskytnúť osvedčené postupy a ďalšie podrobnosti o tejto spolupráci.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

Pozri aj

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...