Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam reagovať na digitálne výzvy a stať sa konkurencieschopnejšími.

    ‚‘

EDIHtým, že poskytujú prístup k technickým odborným znalostiam a testovaniu, ako aj možnosť „testovať pred investovaním“, podporujú spoločnosti pri zlepšovaní obchodných/výrobných procesov, produktov alebo služieb využívajúcich digitálne technológie. Poskytujú aj inovačné služby, ako je finančné poradenstvo, odborná príprava a rozvoj zručností, ktoré sú kľúčové pre úspešnú digitálnu transformáciu. Zohľadňujú sa aj environmentálne otázky, najmä pokiaľ ide o využívanie digitálnych technológií v záujme udržateľnosti a obehovosti.

Európske centrá digitálnych inovácií kombinujú výhody regionálnej prítomnosti s príležitosťami, ktoré má k dispozícii celoeurópska sieť. Táto regionálna prítomnosť im umožňuje poskytovať služby, ktoré miestne spoločnosti potrebujú, prostredníctvom miestneho jazykového a inovačného ekosystému. Európske pokrytie siete uľahčuje výmenu najlepších postupov medzi centrami v rôznych krajinách, ako aj poskytovanie špecializovaných služieb v regiónoch, ak potrebné zručnosti nie sú k dispozícii na miestnej úrovni.

Po prijatí pracovného programu programu Digitálna Európa (DIGITAL) (.pdf) bola už prvá obmedzená výzva pre EDIH dokončená, pričom sa očakáva, že do konca roka 2022 bude podpísaných a funkčných 136 grantov. 50 % finančných prostriedkov poskytuje DIGITAL a zvyšných 50 % poskytujú členské štáty a/alebo ich regióny. Národné vlády a regionálne orgány zohrávali ústrednú úlohu vo výberovom procese EDIH tým, že identifikovali vhodné kandidátske EDIH, ktoré by reagovali na európsku výzvu na predkladanie návrhov.

Tento počiatočný výber EDIH bude doplnený o druhú obmedzenú výzvu, ktorá by sa mala začať 29. septembra a skončiť 16. novembra 2022.

Vysoko kvalitné kandidátske EDIH, pre ktoré neboli k dispozícii žiadne európske finančné prostriedky, získali známku excelentnosti.  Niektoré z nich budú financovať ich členské štáty alebo región a po ich uvedení do prevádzky sa môžu stať aj súčasťou siete EDIH.

Digitálny transformačný urýchľovač

Sieť EDIH bude podporovať Akcelerátor digitálnej transformácie (DTA). DTA podporuje Európsku komisiu pri budovaní živej komunity centier a ďalších zainteresovaných strán. Na tento účel DTA podporuje vytváranie sietí, spoluprácu a prenos znalostí medzi EDIH, MSP a spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, verejným sektorom a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami a iniciatívami. DTA bude riadiť prítomnosť siete na internete, hosťovať vhodnú softvérovú platformu a nástroje vrátane aktualizovaného online katalógu EDIH.

V DTA saokrem toho posúdi výkonnosť siete EDIH, pričom sa posúdi vplyv, ktorý má EDIH na digitálnu zrelosť organizácií, ktoré podporujú. Na tento účel Spoločné výskumné centrum Európskej komisie vyvinulo nástroj na hodnotenie digitálnej zrelosti, ktorý budú využívať všetky EDIH na meranie pokroku v oblasti digitálnej zrelosti zákazníkov EDIH. DTA bude podporovať EDIH pri zavádzaní a používaní tohto nástroja.

Európske centrá digitálnych inovácií a ďalšie iniciatívy

JRCvypracovalo aj praktickú príručku s osvedčenými postupmi v oblasti investícií do centier digitálnych inovácií. Príručka sa zameriava na podporu vykonávania a tvorby politík na regionálnej, vnútroštátnej úrovni a RIS3 (Regionálna stratégia pre výskum a inovácie pre inteligentnú špecializáciu).

Mnohé európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú založené na existujúcich zoskupeniach alebo zahŕňajú organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia Enterprise Europe Network (EEN). Stratégia pre MSP sa takisto zaväzuje rozšíriť centrá digitálnych inovácií v súvislosti so Startup Europe a EEN a poskytovať bezproblémové služby v rámci miestnych a regionálnych ekosystémov. Ďalšie podrobnosti o tejto spolupráci sa uvádzajú v usmerňovacom dokumente (.pdf).

Related Content

Big Picture

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na zavádzanie digitálnych technológií do podnikov, občanov a orgánov verejnej správy.

See Also

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Európa – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj rozpočtové prostriedky pre každú tému sú opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a zmeny pracovných programov po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, ktoré nám pomôžu dosiahnuť exaflopové superpočítače – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celého...