Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Ny finansiering från Horisont Europa stärker den europeiska forskningen inom AI och kvantteknik

En ny uppsättning ansökningsomgångar har inletts till ett värde av över 112 miljoner euro från Horisont Europas arbetsprogram för digitalisering, industri och rymdfrågor 2023–2024.

New Horizon Europe Funding Boosts European Research in AI and Quantum Technologies

iStock photo Getty images plus

Europeiska kommissionen har tillkännagett lanseringen av nya ansökningsomgångar för Horisont Europa, med en betydande finansieringspool på över 112 miljoner euro. Dessa ansökningsomgångar är främst inriktade på banbrytande projekt inom artificiell intelligens (AI) och kvantteknik.

Detta inbegriper betydande finansiering på 50 miljoner euro för att främja stora AI-modeller genom att integrera nya datamodaliteter och utöka deras kapacitet. Denna ansökningsomgång är inriktad på utveckling av generativ AI som kan behandla och generera multimodala data, inbegripet men inte begränsat till text-, bild-, ljud-, video- och 3D-representationer, samtidigt som den anpassas till ett brett spektrum av uppgifter och domäner. Med denna finansiering strävar Europa efter att gå i bräschen för att skapa AI-system som inte bara är kraftfulla utan också följer europeiska värden och etiska riktlinjer, särskilt med tanke på AI-akten.

För att tillgodose behovet av transparens och robusthet inom AI kommer 15 miljoner euro att investeras i projekt som kommer att förbättra AI-systemens begriplighet och tillförlitlighet. EU erkänner vikten av AI-system som inte bara är intelligenta utan också begripliga och säkra för användarna, vilket stöder EU:s strategi för människocentrerad AI.

40 miljoner euro kommer att investeras för att främja forskning om banbrytande, världsledande kvantteknik. 25 miljonereuro av denna investering kommer att avsättas för att utveckla ett nätverk av kvantgravimetrar i hela Europa. Detta kommer inte bara att öka precisionen i jordobservation och civilingenjör. Det kommer också att visa hur kvantteknik kan utgöra en betydande förbättring av nuvarande tekniska kapacitet. Nätverket kommer att bestå av minst åtta gravimetrar (gravitationssensorer), som visar hur kvantgravimetri kan erbjuda mycket större precision än sin klassiska motsvarighet och tjäna som grund för en framtida alleuropeisk digital kvantavkänningsinfrastruktur.

Dessutom kommer 15 miljoner euro att investeras i att stimulera gränsöverskridande forskning och utveckling inom nästa generations kvantteknik. Dessa transnationella forskningsprojekt förväntas främja synergier mellan europeiska intressenter, säkerställa att EU fortsätter att ligga i framkant av den globala kvantteknikkapplöpningen och befästa sin ställning som ett nav för innovation och tekniskt oberoende.

Ytterligare 6 miljoner euro i investeringar syftar till att stärka Europas engagemang i global IKT-standardisering. Genom att stödja europeiska experters deltagande i internationella standardiseringsorgan strävar EU efter att främja sina intressen och värderingar i utvecklingen av globala tekniska specifikationer och standarder.

Resterande 1,5 miljoner euro kommer att investeras för att utforska digital humanism, ett projekt som sätter människor i centrum för den digitala omvandlingen. Denna strategi betonar behovet av tvärvetenskapligt samarbete för att säkerställa att den digitala världen upprätthåller europeiska standarder för lagstiftning, social ekonomi och grundläggande rättigheter.

Mer information om verksamhetsområdena för dessa ansökningsomgångar (HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02 och HORIZON-CL4-2024-HUMAN-03) finns i arbetsprogrammet för Horisont Europa för digitalisering, industri och rymdfrågor 2023–2025.