Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Възприемане на иновативни решения в областта на киберсигурността

Целта на настоящата покана е да се подпомогне навлизането на пазара и разпространението на иновативни решения в областта на киберсигурността (по-специално от МСП, както и резултатите от публично финансирани научни изследвания в ЕС), да се подобрят знанията и да се извърши одит на готовността за киберсигурност.