Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

1.3 mia. EUR fra programmet for et digitalt Europa til Europas digitale omstilling og cybersikkerhed

Europa-Kommissionen har vedtaget arbejdsprogrammet for programmet for et digitalt Europa for 2023-2024.

slide showing an office worker holding a tablet, a doctor holding a laptop, a person holding a mobile phone and another person working seated on a laptop with text Digital Europe Programme

Copyright European Commisison

Kommissionen har vedtaget to flerårige arbejdsprogrammer for programmet for et digitalt Europa, der skitserer de mål og specifikke emneområder, der vil modtage i alt 1.284 mia. EUR i finansiering, hvoraf 553 mio. EUR er til rådighed i 2023. Disse arbejdsprogrammer omfatter strategiske investeringer, der vil være afgørende for at gøre dette Europas digitale årti til virkelighed. Programmet for et digitalt Europa har til formål at styrke Europas teknologiske suverænitet og bringe digitale løsninger på markedet til gavn for borgere, offentlige forvaltninger og virksomheder og samtidig bidrage til målene i den europæiske grønne pagt

Det vigtigste arbejdsprogram for programmet for et digitalt Europa

Det vigtigste arbejdsprogram har en værdi af 909.5 mio. EUR for perioden 2023 og 2024 og har til formål at sikre fortsættelsen og udviklingen af de aktiviteter, der blev indledt under budgettet for 2021-2022. Som sådan styrker det EU's kritiske digitale kapacitet ved at fokusere på centrale områder som klima- og miljøbeskyttelsesteknologi, data, kunstig intelligens, cloud, cybersikkerhed, højtudviklede digitale færdigheder og udrulning med henblik på den bedst mulige anvendelse af disse teknologier (såsom blockchain, interoperable digitale offentlige tjenester og referencerammer for håndtering af presserende behov inden for energiforbrug).

Et eksempel på projekter, der skal støttes, er udrulningen af fælles dataområder på strategiske områder såsom kulturarv, turisme, sprog, energi, fremstilling, landbrug, retshåndhævelse og sundhed, som vil bidrage til grænseoverskridende dataudveksling for virksomheder, herunder SMV'er, nystartede virksomheder og den offentlige sektor. Dette sker som led i den europæiske strategi for data, der har til formål at skabe et indre marked for data, der vil sikre Europas globale konkurrenceevne og datasuverænitet. 

Et andet eksempel vil være fremme af en hurtigere indførelse af AI-teknologier i Europa, navnlig virksomheders og SMV'ers anvendelse heraf, udvikling af virtual reality-teknologier for byer og lokalsamfund og en platform for avancerede virtuelle menneskelige twin-modeller for sundhedspleje.

Det vigtigste arbejdsprogram vil også investere i håndtering af klima- og miljøbeskyttelsesudfordringer ved at støtte næste fase i udviklingen af den digitale tvilling af Jorden — Destination Earth, etablering af et "grøn pagt" -dataområde og udarbejdelse af et digitalt produktpas for at muliggøre en cirkulær økonomi.

Andre støttede projekter vil omfatte etablering og afholdelse af videregående uddannelseskurser inden for avancerede digitale teknologier og styrkelse af færdigheder, navnlig inden for halvledere og cybersikkerhed.  Desuden vil der i arbejdsprogrammet blive opfordret til etablering og løbende vedligeholdelse af digitale offentlige tjenester og støtte til grænseoverskridende interoperabilitet og løsninger til støtte for de offentlige forvaltninger (f.eks. europæisk digital identitet).

Det vigtigste arbejdsprogram vil også finansiere projekter inden for digitalisering af retsvæsenet og forbrugerbeskyttelse, gøre internettet til et sikrere miljø for børn og unge og bekæmpe desinformation gennem Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier (EDMO).

Den vil også yde støtte til digitale nystartede virksomheder og SMV'er gennem investeringsplatformen for strategiske digitale teknologier under InvestEU-programmet med fokus på cybersikkerhed.

Arbejdsprogram for cybersikkerhed

Sideløbende med dette primære arbejdsprogram offentliggjorde Kommissionen endnu et specifikt arbejdsprogram med fokus på cybersikkerhed med et budget på 375 mio. EUR for perioden 2023-2024 for at styrke EU's kollektive modstandsdygtighed over for cybertrusler, som skal gennemføres af Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed til støtte for cybersikkerhedsstrategien og de cybersikkerhedsrelaterede forordninger.

Dette arbejdsprogram for cybersikkerhed vil f.eks. støtte opbygningen af kapaciteter i nationale og grænseoverskridende sikkerhedsoperationscentre med henblik på at skabe et avanceret økosystem for trusselsdetektion og analyse af cyberhændelser. Det vil også gøre det muligt at opbygge cybersikkerhedskapacitet gennem nationale koordinationscentre, som har til formål at fremme grænseoverskridende samarbejde og forberede fælles aktioner som defineret i det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværksforordningen.  

Den vil også finansiere projekter, der støtter industrien, navnlig SMV'er og nystartede virksomheder, med at overholde lovgivningsmæssige krav vedrørende cybersikkerhed, navnlig gennemførelsen af NIS 2, eller krav vedrørende den foreslåede retsakt om cyberrobusthed.

Næste trin

De første opfordringer til dette arbejdsprogram for cybersikkerhed vil blive offentliggjort i foråret, og der vil komme flere efter sommeren. Indkaldelserne er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU's medlemsstater, EFTA/EØS-lande og lande, der er associeret med programmet for et digitalt Europa. Yderligere oplysninger om arbejdsprogrammerne findes her. Yderligere oplysninger om, hvordan du får støtte, kan findes her.

Tvistens baggrund

Programmet for et digitalt Europa er EU's første finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi ud til virksomheder og borgere. Med et planlagt samlet budget på 7.5 mia. EUR over 7 år vil den fremskynde den økonomiske genopretning og forme den digitale omstilling af Europas samfund og økonomi, hvilket navnlig vil gavne små og mellemstore virksomheder. Programmet for et digitalt Europa gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer.

Programmet for et digitalt Europa supplerer investeringer under andre EU-programmer såsom Horisont Europa, EU4Health, InvestEU, Connecting Europe-facilitetensamt investeringer under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Forordningen om programmet for et digitalt Europa blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 11. maj 2021, trådte i kraft samme dag og har fundet anvendelse med tilbagevirkende kraft siden den 1. januar 2021.