Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikácia

1,3 miliardy EUR z programu Digitálna Európa na digitálnu transformáciu a kybernetickú bezpečnosť Európy

Európska komisia prijala pracovný program programu Digitálna Európa na roky 2023 – 2024.

slide showing an office worker holding a tablet, a doctor holding a laptop, a person holding a mobile phone and another person working seated on a laptop with text Digital Europe Programme

Copyright European Commisison

Komisia prijala dva viacročné pracovné programy pre program Digitálna Európa, v ktorých sa uvádzajú ciele a konkrétne tematické oblasti, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej výške 1,284 miliardy EUR, z čoho 553 miliónov EUR je k dispozícii v roku 2023. Tieto pracovné programy zahŕňajú strategické investície, ktoré budú nápomocné pri realizácii tohto európskeho digitálneho desaťročia. Cieľom programu Digitálna Európa je posilniť technologickú suverenitu Európy a priniesť digitálne riešenia na trh v prospech občanov, orgánov verejnej správy a podnikov a zároveň prispieť k cieľom Európskej zelenej dohody.

Hlavný pracovný program programu Digitálna Európa

Hlavný pracovný program má hodnotu 909,5 milióna EUR na obdobie 2023 a 2024 a jeho cieľom je zabezpečiť pokračovanie a vývoj činností, ktoré sa začali v rámci rozpočtu na roky 2021 – 2022. Ako taký posilňuje kritické digitálne kapacity EÚ tým, že sa zameriava na kľúčové oblasti, ako sú technológie ochrany klímy a životného prostredia, údaje, umelá inteligencia, cloud, kybernetická bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie na čo najlepšie využitie týchto technológií (ako je blockchain, interoperabilné riešenia digitálnych verejných služieb a referenčný rámec na riešenie naliehavých potrieb v oblasti spotreby energie).

Jedným z príkladov projektov, ktoré sa majú podporiť, je zavedenie spoločných dátových priestorov v strategických oblastiach, ako je kultúrne dedičstvo, cestovný ruch, jazyk, energetika, výroba, poľnohospodárstvo, presadzovanie práva a zdravie, ktoré pomôžu pri cezhraničnej výmene údajov pre podniky vrátane MSP, startupov a verejného sektora. Uskutočňuje sa to v rámci európskej dátovej stratégie, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný trh s údajmi, ktorý zabezpečí globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu Európy. 

Ďalším príkladom bude uľahčenie rýchlejšieho zavádzania technológií umelej inteligencie v Európe, najmä ich využívanie spoločnosťami a MSP, rozvoj technológií virtuálnej reality pre mestá a komunity a platforma pre pokročilé virtuálne modely ľudskej bytosti v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Hlavný pracovný program bude investovať aj do riešenia výziev v oblasti klímy a ochrany životného prostredia prostredníctvom podpory ďalšej fázy vývoja digitálneho dvojča Zeme – Destinácia Zem, vytvorenia dátového priestoru zelenej dohody a prípravy digitálneho pasu výrobkov s cieľom umožniť obehové hospodárstvo.

V ďalších podporovaných projektoch sa zavedie a poskytne vysokoškolské vzdelávanie v oblasti pokročilých digitálnych technológií a posilnia sa zručnosti, najmä v oblasti polovodičov a kybernetickej bezpečnosti.  V pracovnom programe sa okrem toho objavia výzvy na zriadenie a nepretržitú údržbu digitálnych verejných služieb a podporu cezhraničnej interoperability a riešení na podporu verejnej správy (napr. európska digitálna identita).

Z hlavného pracovného programu sa budú financovať aj projekty v oblasti digitalizácie justície a ochrany spotrebiteľa, čím sa internet stane bezpečnejším prostredím pre deti a mladých ľudí a prostredníctvom Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) sa bude bojovať proti dezinformáciám;

Takisto bude poskytovať podporu digitálnym startupom a MSP prostredníctvom investičnej platformy pre strategické digitálne technológie v rámci programu InvestEU so zameraním na kybernetickú bezpečnosť.

Pracovný program v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Popri tomto hlavnom pracovnom programe Komisia uverejnila ďalší osobitný pracovný program zameraný na kybernetickú bezpečnosťs rozpočtom 375 miliónov EUR na obdobie 2023 – 2024 na zvýšenie kolektívnej odolnosti EÚ proti kybernetickým hrozbám, ktorý má vykonávať Európske centrum kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti na podporu stratégie kybernetickej bezpečnosti a nariadení súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou.

Tento pracovný program v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude napríklad podporovať budovanie kapacít vnútroštátnych a cezhraničných centier bezpečnostných operácií s cieľom vytvoriť najmodernejší ekosystém odhaľovania hrozieb a analýzy kybernetických incidentov. Umožní aj budovanie kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom národných koordinačných centier, ktoré sa zamerajú na podporu cezhraničnej spolupráce a prípravu spoločných akcií vymedzených v Európskom centre priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a v nariadení o sieti.  

Budú sa z neho financovať aj projekty, ktoré podporujú priemysel, najmä MSP a startupy, pri plnení regulačných požiadaviek v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä vykonávania smernice NIS2, alebo požiadaviek týkajúcich sa navrhovaného aktu o kybernetickej odolnosti.

Ďalšie kroky

Prvé výzvy na predloženie tohto pracovného programu v oblasti kybernetickej bezpečnosti budú uverejnené na jar tohto roku, pričom ďalšie výzvy budú nasledovať po lete. Výzvy sú otvorené pre podniky, orgány verejnej správy a iné subjekty z členských štátov EÚ, krajín EZVO/EHP a krajín pridružených k programu Digitálna Európa. Viac informácií o pracovných programoch nájdete tu. Viac informácií o tom, ako získať finančné prostriedky, nájdete tu.

Okolnosti predchádzajúce sporu

Program Digitálna Európa je prvým nástrojom EÚ na financovanie, ktorý je zameraný na poskytovanie digitálnych technológií podnikom a občanom. S celkovým plánovaným rozpočtom 7,5 miliardy EUR na 7 rokov urýchli oživenie hospodárstva a formuje digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva, čo prinesie výhody najmä malým a stredným podnikom. Program Digitálna Európa sa vykonáva prostredníctvom viacročných pracovných programov.

Program Digitálna Európa dopĺňa investície v rámci iných programov EÚ, ako sú Horizont Európa, EU4Health, InvestEU, Nástroj na prepájanie Európy, ako aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Nariadenie, ktorým sa stanovil program Digitálna Európa sa uverejnilo v Úradnom vestníku EÚ 11. mája 2021 a nadobudlo účinnosť v ten istý deň so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.