Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er underlagt en ansvarsfraskrivelse, meddelelse om ophavsret og regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi vedligeholder dette websted på vegne af Europa-Kommissionen for at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger om sine initiativer og EU's politikker generelt. Vores mål er at holde disse oplysninger rettidige og præcise. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, vil vi forsøge at rette dem. Kommissionen påtager sig dog intet ansvar eller ansvar med hensyn til oplysningerne på dette websted.

Disse oplysninger er:

 • kun af generel karakter og har ikke til formål at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for en bestemt person eller enhed.
 • ikke nødvendigvis omfattende, fuldstændige, nøjagtige eller opdaterede
 • undertiden knyttet til eksterne websteder, som Kommissionens tjenestegrene ikke har nogen kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
 • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har brug for specifik rådgivning, bør du altid konsultere en passende kvalificeret professionel).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, der er tilgængeligt online, nøjagtigt gengiver en officielt vedtaget tekst. Kun Den Europæiske Unions Tidende (den trykte udgave eller siden den 1. juli 2013 den elektroniske udgave på EUR-Lex-webstedet) er autentisk og har retsvirkninger.

Det er vores mål at minimere forstyrrelser forårsaget af tekniske fejl. Men nogle data eller oplysninger på vores hjemmeside kan være blevet oprettet eller struktureret i filer eller formater, der ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke vil blive afbrudt eller på anden måde påvirket af sådanne problemer. Kommissionen påtager sig intet ansvar med hensyn til sådanne problemer, der opstår som følge af brugen af dette websted eller eventuelle linkede eksterne websteder.

Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse Kommissionens ansvar i strid med eventuelle krav i gældende national ret eller at udelukke dens ansvar i sager, der ikke kan udelukkes i henhold til denne lovgivning.

Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union, 1995-2022

Kommissionens politik for videreanvendelse gennemføres ved Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter.

Medmindre andet er angivet (f.eks. i individuelle meddelelser om ophavsret), er indhold, der ejes af EU på denne hjemmeside, licenseret under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licens. Det betyder, at genbrug er tilladt, forudsat at der gives passende kredit og ændringer er angivet.

Du kan være forpligtet til at rydde yderligere rettigheder, hvis et bestemt indhold afbilder identificerbare privatpersoner eller omfatter tredjeparts værker. For at bruge eller gengive indhold, der ikke ejes af EU, skal du muligvis søge tilladelse direkte fra rettighedshaverne. Software eller dokumenter, der er omfattet af industrielle ejendomsrettigheder, såsom patenter, varemærker, registrerede design, logoer og navne, er udelukket fra Kommissionens genbrugspolitik og er ikke licenseret til dig.

Vejledning om kreditering

For digitale medier bør kreditten gives som følger:

 • give titel af arbejde,
 • at tildele Den Europæiske Union et arbejde
 • citat for kildearbejdet URL URL url på hjemmesiden for den digitale strategi hjemmeside, hvor arbejdet er blevet offentliggjort.

 For trykte publikationer bør krediteringen gives som følger:

 • give titel af arbejde,
 • angiv navnet på forfatteren(e)
 • at tildele Den Europæiske Union et arbejde
 • angiv publikationsreferencer,
 • citerer kilden som Europa-Kommissionen, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Bemærk venligst, at det med hensyn til trykte publikationer ville være nok at tilføje omtalen direkte (og kun) på publikationen.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for biografier

Behandling af personoplysninger: Biografier på webstedet for den digitale strategi

Dataansvarlig: Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi Kommunikationsenhed (CNECT.D.4)

Registreringsreference: DPR-EC-04786

Hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger

Formålet med behandlingen: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi Kommunikationsenheden (CNECT.D.4) gør det muligt for personer, der er udvalgt af kommunikationsteamet, at offentliggøre deres biografi på webstedet for den digitale strategi.

De mest almindelige anvendelser for biografien er: offentliggørelse af oplysninger om en forfatter til et blogindlæg, en taler på en konference eller et medlem af en ekspertgruppe, der rådgiver Kommissionen osv.

På hvilke(n) retsgrundlag behandler vi personoplysningerne

Vi behandler personoplysninger, fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke via en e-mail sendt til den dataansvarlige (artikel 5, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2018/1725).

Hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler yderligere

Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi Kommunikationsenheden (CNECT.D.4) offentliggør personoplysninger som angivet af den registrerede:

 • Navn (personlig og familie)
 • Portrætfotografering (valgfrit)
 • Personers biografi

Den registrerede sender ovennævnte oplysninger til redaktører af hjemmesiden, som offentliggør dem på hjemmesiden.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Biografierne er en del af det offentligt tilgængelige indhold på hjemmesiden, og de forbliver der i hele levetiden af denne hjemmeside.

Redaktøren sletter biografien inden for 1 uge efter anmodning fra den registrerede.

Hvordan beskytter og beskytter vi dine personoplysninger

Alle personoplysninger opbevares på Europa-Kommissionens servere. Al behandling udføres i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem de videregives til

Biografien er tilgængelig for enhver internetbruger fra det øjeblik, den offentliggøres på webstedet for den digitale strategi.

Hvad er dine rettigheder, og hvordan kan du udøve dem

Som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725 har du ret til at få adgang til, berigtige eller slette dine personoplysninger og til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, retten til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at underrette den dataansvarlige.

Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket samtykket tilbage.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige (CNECT-D4@ec.europa.eu) til at udøve rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 eller i tilfælde af kommentarer, spørgsmål eller bekymringer eller at klage over indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger.

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) for så vidt angår spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS edps@edps.europa.eu), at klage (dvs. du kan indgive en klage), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Newsroom-meddelelser

Registreringsreference: DPR-EC-03928

Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt "Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og respektere dit privatliv. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Denne fortrolighedserklæring forklarer årsagen til behandlingen af dine personoplysninger, den måde, vi indsamler, håndterer og sikrer beskyttelse af alle personlige oplysninger, hvordan disse oplysninger bruges, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den angiver også kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, som du kan udøve dine rettigheder over for, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Oplysningerne i forbindelse med behandlingen "Administrering af abonnementer på at modtage oplysninger via Newsroom" foretaget af Europa-Kommissionens tjenestegrene er angivet nedenfor. 

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med behandlingen: den dataansvarlige indsamler og behandler dine personoplysninger yderligere, så du kan modtage oplysninger, som du har anmodet om om forskellige emner inden for Europa-Kommissionens (a) service(r) via vores nyhedsbrev eller meddelelser.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til en automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.

På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Du har abonneret på at modtage oplysninger om forskellige emner inden for Europa-Kommissionens (a) tjeneste(r). Vi behandler dine personoplysninger, fordi du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger med det formål at modtage de ønskede oplysninger via vores nyhedsbrev eller meddelelser.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og behandler yderligere?

For at kunne udføre denne behandling indsamler den dataansvarlige følgende kategorier af personoplysninger:

 • din e-mail-adresse; 
 • hyppigheden af meddelelser og 
 • emner af interesse. 

Disse personoplysninger er nødvendige for at sikre levering af tjenesten til dig som abonnent.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den dataansvarlige opbevarer kun dine personoplysninger i en periode på fem år efter din sidste interaktion med Kommissionens tjenestegrene, eller indtil du anmoder om sletning af dine personoplysninger.

Hvis du har oprettet en profil for at drage fordel af tjenesterne i Connect Newsroom, kan du til enhver tid redigere de tilknyttede personoplysninger. Du kan også slette din profil og de personoplysninger, der er knyttet til din profil. 

Du kan også skrive til den dedikerede postkasseCNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu og bede om at blive afmeldt fra postlisten eller følge afmeldingslinket i den informationsmail, du har modtaget. 

Hvordan beskytter og beskytter vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede datasamlinger osv.) lagres på Europa-Kommissionens servere. Al behandling udføres i henhold til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemers sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen indført en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Tekniske foranstaltninger omfatter passende foranstaltninger til at imødegå onlinesikkerhed, risiko for tab af data, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen, og arten af de personoplysninger, der behandles. Organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger udelukkende til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende med henblik på denne behandling.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Der gives adgang til dine personoplysninger for det personale i Kommissionen, der er ansvarligt for at udføre denne behandling, og til andre bemyndigede ansatte i Kommissionen i overensstemmelse med "need to know"-princippet. Sådanne medarbejdere overholder vedtægtsmæssige og, når det kræves, yderligere fortrolighedsaftaler.

Bemærk venligst, at i henhold til artikel 3, stk. 13, i forordning (EU) 2018/1725 betragtes offentlige myndigheder (f.eks. Revisionsretten, EU-Domstolen), som kan modtage personoplysninger i forbindelse med en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, ikke som modtagere. Disse offentlige myndigheders videre behandling af disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i overensstemmelse med formålet med behandlingen.

De oplysninger, vi indsamler, vil ikke blive givet til nogen tredjepart, undtagen i det omfang og til det formål, vi kan være forpligtet til at gøre det ved lov.

Hvad er dine rettigheder, og hvordan kan du udøve dem? 

Du har specifikke rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, navnlig retten til at få adgang til dine personoplysninger og til at berigtige dem, hvis dine personoplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige. Hvor det er relevant, har du ret til at slette dine personoplysninger, begrænse behandlingen af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen og retten til dataportabilitet.

Du har givet samtykke til at give dine personoplysninger til den dataansvarlige for den nuværende behandling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at underrette den dataansvarlige på CNECT-D4@ec.europa.eu. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket samtykket tilbage.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Deres kontaktoplysninger er angivet under overskriften "Kontaktoplysninger" nedenfor.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med en eller flere specifikke behandlingsaktiviteter, bedes du angive deres beskrivelse (dvs. deres registreringsreference(r) som angivet under overskriften "Hvor finder du mere detaljerede oplysninger?" i din anmodning.

Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har kommentarer, spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte den dataansvarlige på CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Kommissionens databeskyttelsesansvarlige (DPO)

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige data-protection-officer@ec.europa.eu vedrørende spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at klage (dvs. du kan indgive en klage) til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Hvor finder du mere detaljerede oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige (DPO) offentliggør registret over alle Europa-Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt ham. Du kan få adgang til registret via følgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register

Denne specifikke behandling er medtaget i databeskyttelsesrådgiverens offentlige register med følgende referencenummer: DPR-EC-03928.

Flersprogethed

GD CNECT er i færd med at oprette et flersproget websted, så brugerne kan få adgang til oplysninger på alle officielle EU-sprog. 

Websider er i øjeblikket tilgængelige på engelsk, tysk og fransk som en del af en testperiode for flersprogethed. Alle andre officielle EU-sprog vil blive indført i begyndelsen af 2023.

Lingvisterne i Kommissionen har oversat landingssider for hvert politikområde. Andre sider bruger eTranslation (se den særlige meddelelse), Kommissionens maskinoversættelsestjeneste.