Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.

Atruna

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts uztur šo tīmekļa vietni Eiropas Komisijas vārdā, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija būtu savlaicīga un precīza. Ja mūsu uzmanība tiks pievērsta kļūdām, mēs centīsimies tās labot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā vietnē.

Šī informācija ir:

 • tikai vispārīga rakstura un nav paredzēta, lai ņemtu vērā kādas konkrētas personas vai vienības īpašos apstākļus
 • ne vienmēr ir visaptverošs, pilnīgs, precīzs vai atjaunināts
 • dažkārt ir saistītas ar ārējām vietnēm, kuras Komisijas dienesti nekontrolē un par kurām Komisija neuzņemas nekādu atbildību
 • nav profesionālas vai juridiskas konsultācijas (ja jums ir nepieciešams īpašs padoms, jums vienmēr jākonsultējas ar atbilstoši kvalificētu speciālistu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atspoguļo oficiāli pieņemtu tekstu. Tikai Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (iespiestais izdevums vai kopš 2013. gada 1. jūlija elektroniskais izdevums EUR-Lex tīmekļa vietnē) ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisko kļūdu radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu vietnē var būt izveidota vai strukturēta failos vai formātos, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks vai citādi neietekmēs mūsu pakalpojumus. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šādām problēmām, kas radušās, lietojot šo vietni vai citas saistītas ārējas vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību, pārkāpjot piemērojamos valsts tiesību aktos noteiktās prasības, nedz arī izslēgt tās atbildību jautājumos, kurus nevar izslēgt saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1995–2022

Komisijas atkalizmantošanas politika tiek īstenota ar Komisijas 2011. gada 12. decembra lēmumu par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, atsevišķos paziņojumos par autortiesībām), saturs, kas pieder ES šajā tīmekļa vietnē, ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci. Tas nozīmē, ka atkārtota izmantošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā izmaiņas un norādītas izmaiņas.

Jums var būt nepieciešams noskaidrot papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums var būt jālūdz atļauja tieši no tiesību subjektiem. Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, ir izslēgti no Komisijas atkalizmantošanas politikas un nav jums licencēti.

Norādījumi par kreditēšanu

Attiecībā uz digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem kredīts būtu jāsniedz šādi:

 • nodrošināt darba nosaukumu,
 • piešķirt darbu Eiropas Savienībai,
 • avota darba URL citēšana Digitālās stratēģijas tīmekļa vietnes, kurā darbs ir publicēts, tīmekļa vietnes URL.

 Attiecībā uz drukātām publikācijām atskaitījums ir šāds:

 • nodrošināt darba nosaukumu,
 • norādīt autora(-u) vārdu(-us),
 • piešķirt darbu Eiropas Savienībai,
 • sniedz publikācijas atsauces,
 • citējiet avotu kā Eiropas Komisija, Digital-strategy.ec.europa.eu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz drukātām publikācijām pietiktu pievienot atsauci tieši (un tikai) publikācijā.

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Apstrādes darbība: Biogrāfijas digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē

Datu pārzinis: Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4)

Ieraksta atsauce: DPR-EC-04786

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus

Apstrādes darbības mērķis: Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4) ļauj komunikācijas grupas izvēlētajām personām publicēt savu biogrāfiju digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē.

Visizplatītākie biogrāfijas lietojumi ir: emuāra ieraksta autora, konferences runātāja vai ekspertu grupas locekļa, kas konsultē Komisiju, informācijas publicēšana u. c.

Uz kāda(-iem) juridiskā pamata(-iem) mēs apstrādājam personas datus

Mēs apstrādājam personas datus, jo esat sniedzis nepārprotamu piekrišanu datu pārzinim nosūtītā e-pasta vēstulē ( Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Kādus personas datus mēs vācam un tālāk apstrādājam

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4) publicē datu subjekta sniegto personas informāciju:

 • Vārds (persona un ģimene)
 • Portreta fotogrāfija (pēc izvēles)
 • Personu biogrāfija

Datu subjekts nosūta iepriekš minēto informāciju tīmekļa vietnes redaktoriem, kuri to publicē tīmekļa vietnē.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Biogrāfijas ir daļa no publiski pieejamā tīmekļa vietnes satura, un tās paliek tur visu šīs tīmekļa vietnes darbības laiku.

Redaktors izdzēš biogrāfiju 1 nedēļas laikā pēc datu subjekta pieprasījuma.

Kā mēs aizsargājam un aizsargājam jūsu personas datus

Visi personas dati tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti

Biogrāfija ir pieejama ikvienam interneta lietotājam no brīža, kad tā ir publicēta Digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē.

Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jums kā datu subjektam saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pants) ir tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to paziņojot datu pārzinim.

Atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai konflikta gadījumā ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Kontaktinformācija

Datu pārzinis (CNECT-D4@ec.europa.eu), lai īstenotu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai komentāru, jautājumu vai bažu gadījumā, vai lai iesniegtu sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU edps@edps.europa.eu), lai varētu vērsties tiesā (t. i., varat iesniegt sūdzību), ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Paziņojums par privātumu jaunumu paziņojumu saņemšanai

Ieraksta atsauce: DPR-EC-03928

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidrots jūsu personas datu apstrādes iemesls, veids, kā mēs vācam, apstrādājam un nodrošinām visu sniegto personas datu aizsardzību, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tajā arī norādīta kontaktinformācija atbildīgajam datu pārzinim, ar kuru jūs varat izmantot savas tiesības, datu aizsardzības speciālistam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

Tālāk ir sniegta informācija par Eiropas Komisijas dienestu veikto apstrādes darbību “Abonementu pārvaldība informācijas saņemšanai, izmantojot Newsroom”. 

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes darbības mērķis: datu pārzinis vāc un tālāk apstrādā jūsu personas datus, lai jūs varētu saņemt informāciju, ko esat pieprasījis par dažādām tēmām Eiropas Komisijas pakalpojuma(-u) jomā, izmantojot mūsu informatīvos biļetenus vai paziņojumus.

Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

Uz kāda(-iem) juridiskā pamata(-iem) mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūs esat abonējis informāciju par dažādām tēmām Eiropas Komisijas pakalpojuma(-u) jomā. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lai saņemtu pieprasīto informāciju, izmantojot mūsu informatīvos biļetenus vai paziņojumus.

Kādus personas datus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, datu pārzinis vāc šādu kategoriju personas datus:

 • jūsu e-pasta adrese; 
 • paziņojumu sniegšanas biežums un 
 • interesējošās tēmas. 

Šie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu jums kā abonentam.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Datu pārzinis glabā jūsu personas datus tikai piecus gadus pēc jūsu pēdējās saziņas ar Komisijas dienestiem vai līdz brīdim, kad pieprasāt savu personas datu dzēšanu.

Ja esat izveidojis profilu, lai gūtu labumu no Connect Newsroom pakalpojumiem, jūs jebkurā laikā varat rediģēt saistītos personas datus. Jūs varat arī izdzēst savu profilu un personas datus, kas saistīti ar jūsu profilu. 

Varat arī rakstīt uz īpašo pastkasti CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu un lūgt atteikties no adresātu saraksta vai sekot abonēšanas atcelšanas saitei saņemtajā informācijas e-pastā. 

Kā mēs aizsargājam un aizsargājam jūsu personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu partijas utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver atbilstošas darbības, lai novērstu tiešsaistes drošību, datu zaudēšanas, datu pārveidošanas vai neatļautas piekļuves risku, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādājamo personas datu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu personas datiem tikai pilnvarotām personām, kurām ir leģitīma vajadzība zināt šīs apstrādes darbības nolūkos.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti?

Piekļuve jūsu personas datiem tiek nodrošināta Komisijas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, un citiem pilnvarotiem Komisijas darbiniekiem saskaņā ar principu “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro likumus un, ja nepieciešams, papildu konfidencialitātes nolīgumus.

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 13. punktu publiskās iestādes (piemēram, Revīzijas palāta, ES Tiesa), kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, nav uzskatāmas par saņēmējiem. Minēto datu turpmāka apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, notiek saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.

Informācija, ko mēs apkopojam, netiks sniegta nevienai trešajai pusei, izņemot tādā apmērā un nolūkā, ko mums var pieprasīt likums.

Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot? 

Jums kā “datu subjektam” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pants) ir īpašas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ja nepieciešams, jums ir tiesības dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus personas datus Datu pārzinim saistībā ar šo apstrādes darbību. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, par to paziņojot Datu pārzinim CNECT-D4@ec.europa.eu. Atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai konflikta gadījumā ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Viņu kontaktinformācija ir sniegta zemāk sadaļā “Kontaktinformācija”.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, sniedziet to aprakstu (t. i., atsauces numuru(-us), kā norādīts sadaļā “Kur atrast sīkāku informāciju?”.

Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini pa e-pastu CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAI)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties (t. i., iesniegt sūdzību) Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Kur atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību reģistru, kas viņam ir dokumentētas un paziņotas. Jūs varat piekļūt reģistram, izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/dpo-register

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta DAS publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-03928.

Daudzvalodība

CNECT ĢD pašlaik veido daudzvalodu tīmekļa vietni, lai lietotāji varētu piekļūt informācijai visās oficiālajās ES valodās. 

Pašlaik daudzvalodības pārbaudes perioda ietvaros tīmekļa vietnes ir pieejamas angļu, vācu un franču valodā. Visas pārējās ES oficiālās valodas tiks ieviestas līdz 2023. gada sākumam.

Komisijas lingvisti ir iztulkojuši galvenās lapas par katru politikas jomu. Citās lapās izmanto Komisijas mašīntulkošanas dienestu eTranslation (sk.īpašo paziņojumu).