Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi, kas saistīti ar personas datu aizsardzību.

Atruna

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts uztur šo tīmekļa vietni Eiropas Komisijas vārdā, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija būtu savlaicīga un precīza. Ja mūsu uzmanība tiks vērsta uz kļūdām, mēs centīsimies tās izlabot. Tomēr Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā vietnē.

Šī informācija ir šāda:

 • tikai vispārīga rakstura un nav paredzēts, lai risinātu kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašos apstākļus
 • ne vienmēr visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktuāla
 • dažkārt tie ir saistīti ar ārējām vietnēm, kuras Komisijas dienesti nekontrolē un par kurām Komisija neuzņemas nekādu atbildību
 • nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja nepieciešama īpaša konsultācija, vienmēr jākonsultējas ar atbilstoši kvalificētu speciālistu).

Ņemiet vērā, ka nevar garantēt, ka tiešsaistē pieejamā dokumentā precīzi ir reproducēts oficiāli pieņemts teksts. Autentisks ir tikai Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (iespiestais izdevums vai kopš 2013. gada 1. jūlija — elektroniskais izdevums EUR-Lex tīmekļa vietnē) ir autentisks un rada tiesiskas sekas.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūdas. Tomēr daži dati vai informācija mūsu vietnē var būt izveidota vai strukturēta datnēs vai formātos, kuros nav kļūdu, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauc vai citādi neietekmēs mūsu pakalpojumu. Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šādām problēmām, kas radušās, izmantojot šo vietni vai ar to saistītās ārējās vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību, pārkāpjot piemērojamos valsts tiesību aktos noteiktās prasības, nedz arī izslēgt tās atbildību par jautājumiem, kurus nevar izslēgt saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība, 1995.–2023. gads

Komisijas atkalizmantošanas politiku īsteno ar Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu.

Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, atsevišķos autortiesību paziņojumos), ES piederošais saturs šajā tīmekļa vietnē ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci. Tas nozīmē, ka atkalizmantošana ir atļauta, ja ir dots atbilstošs kredīts un norādītas izmaiņas.

Jums var nākties dzēst papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, būs jālūdz atļauja tieši no tiesību subjektiem. Programmatūra vai dokumenti, uz kuriem attiecas rūpnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, patenti, preču zīmes, reģistrēti dizainparaugi, logotipi un nosaukumi, ir izslēgti no Komisijas atkalizmantošanas politikas un nav jums licencēti.

Norādījumi par kreditēšanu

Attiecībā uz digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem kredīts būtu jāsniedz šādi:

 • norādīt darba nosaukumu,
 • piešķirt darbu Eiropas Savienībai,
 • norādiet avota darba URL URL Digitālās stratēģijas tīmekļa vietnes, kurā darbs ir publicēts, tīmekļa vietnes URL.

 Iespiestām publikācijām kredīts jāsniedz šādi:

 • norādīt darba nosaukumu,
 • norādīt autora(-u) vārdu(-us),
 • piešķirt darbu Eiropas Savienībai,
 • sniedz publikācijas atsauces,
 • citējiet avotu kā Eiropas Komisija, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka attiecībā uz drukātām publikācijām pietiktu ar norādi tieši (un tikai) publikācijā.

Paziņojums par personas datu aizsardzību biogrāfijas vajadzībām

Apstrādes darbība: Biogrāfijas digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē

Datu pārzinis: Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4.)

Ieraksta atsauce: DPR-EC-04786

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus

Apstrādes darbības mērķis: Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4) ļauj komunikācijas grupas izvēlētajām personām publicēt savu biogrāfijas materiālu Digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē.

Visizplatītākie biogrāfijas izmantošanas veidi ir: emuāra ieraksta autora, konferences runātāja vai ekspertu grupas locekļa, kas konsultē Komisiju, informācijas publicēšana utt.

Uz kāda(-iem) tiesiskā(-iem) pamata(-iem) mēs apstrādājam personas datus

Mēs apstrādājam personas datus, jo esat sniedzis savu nepārprotamu piekrišanu, nosūtot e-pastu datu pārzinim ( Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts).

Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts; Komunikācijas nodaļa (CNECT.D.4.) publicē personas informāciju, ko sniedz datu subjekts:

 • Vārds (persona un ģimene)
 • Portretu fotografēšana (pēc izvēles)
 • Personu biogrāfija

Datu subjekts iepriekš minēto informāciju nosūta tīmekļa vietnes redaktoriem, kuri to publicē tīmekļa vietnē.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Biogrāfijas ir daļa no publiski pieejamā tīmekļa vietnes satura, un tās paliek tur visu šīs tīmekļa vietnes darbības laiku.

Redaktors izdzēš biogrāfijas 1 nedēļas laikā pēc datu subjekta pieprasījuma.

Kā mēs aizsargājam un sargājam jūsu personas datus

Visi personas dati tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti

Biogrāfija ir pieejama ikvienam interneta lietotājam no brīža, kad tā tiek publicēta Digitālās stratēģijas tīmekļa vietnē.

Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat izmantot?

Jums kā “datu subjektam” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pants) ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, kā arī tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to paziņojot datu pārzinim.

Atsaukums neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai konflikta gadījumā ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Kontaktinformācija

Datu pārzinim (CNECT-D4@ec.europa.eu) izmantot tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vai komentāru, jautājumu vai bažu gadījumā, vai iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU edps@edps.europa.eu) vēršas pēc palīdzības (t. i., varat iesniegt sūdzību), ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Paziņojums par konfidencialitāti ziņām

Ieraksta atsauce: DPR-EC-03928

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots jūsu personas datu apstrādes iemesls, veids, kā mēs vācam, apstrādājam un nodrošinām visu sniegto personas datu aizsardzību, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tajā ir norādīta arī tā atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija, ar kuru jūs varat izmantot savas tiesības, datu aizsardzības inspektora un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par Eiropas Komisijas dienestu veikto apstrādes darbību “Informācijas saņemšanas abonementu pārvaldība ar Newsroom starpniecību” ir sniegta zemāk. 

Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes darbības mērķis: datu pārzinis vāc un turpmāk apstrādā jūsu personas datus, lai, izmantojot mūsu biļetenu vai paziņojumus, jūs varētu saņemt informāciju, ko esat pieprasījis par dažādām tēmām Eiropas Komisijas pakalpojuma(-u) jomā.

Jūsu personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

Uz kāda(-iem) tiesiska(-iem) pamata(-iem) mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jūs esat pieteicies saņemt informāciju par dažādiem tematiem Eiropas Komisijas pakalpojuma(-u) jomā.
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, jo esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lai saņemtu pieprasīto informāciju, izmantojot mūsu biļetenu vai paziņojumus.

Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, datu pārzinis vāc šādu kategoriju personas datus:

 • jūsu e-pasta adrese; 
 • paziņojumu biežumu un 
 • interesējošās tēmas. 

Šie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu jums kā abonentam.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Datu pārzinis glabā jūsu personas datus tikai piecus gadus pēc jūsu pēdējās mijiedarbības ar Komisijas dienestiem vai līdz brīdim, kad pieprasāt dzēst savus personas datus.

Ja esat izveidojis profilu, lai gūtu labumu no Connect Newsroom pakalpojumiem, varat jebkurā laikā rediģēt saistītos personas datus. Jūs varat arī dzēst savu profilu un personas datus, kas saistīti ar jūsu profilu. 

Varat arī rakstīt uz īpašo pastkastīti CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu un lūgt atteikties no adresātu saraksta vai sekot saitei par abonēšanu saņemtajā informatīvajā e-pastā. 

Kā mēs aizsargājam un sargājam jūsu personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes u. c.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver atbilstošas darbības, lai novērstu tiešsaistes drošību, datu zuduma risku, datu izmaiņas vai neatļautu piekļuvi, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādājamo personas datu būtību. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu personas datiem, attiecinot to tikai uz pilnvarotām personām, kurām ir likumīga vajadzība zināt šīs apstrādes darbības vajadzībām.

Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek izpausti?

Jūsu personas datiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, un citi pilnvaroti Komisijas darbinieki saskaņā ar principu “nepieciešamība zināt”. Šādi darbinieki ievēro tiesību aktos noteiktos un vajadzības gadījumā papildu konfidencialitātes nolīgumus.

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 13. punktu publiskās iestādes (piemēram, Revīzijas palāta, ES Tiesa), kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, nav uzskatāmas par saņēmējiem. Šo datu turpmāka apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, notiek saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.

Informācija, ko mēs apkopojam, netiks sniegta nevienai trešai personai, izņemot tādā apmērā un nolūkā, kāds mums var būt nepieciešams saskaņā ar likumu.

Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot? 

Jums kā “datu subjektam” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pants) ir īpašas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus personas datus datu pārzinim saistībā ar šo apstrādes darbību. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, par to paziņojot datu pārzinim tīmekļa vietnē CNECT-D4@ec.europa.eu. Atsaukums neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai konflikta gadījumā ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Viņu kontaktinformācija ir norādīta turpmāk sadaļā “Kontakti”.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, savā pieprasījumā sniedziet to aprakstu (t. i., to atsauces numuru(-us), kā norādīts sadaļā “Kur atrast sīkāku informāciju?”.

Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu), ja uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 ir pārkāptas datu pārziņa veiktās jūsu personas datu apstrādes rezultātā.

Kur atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādes darbību reģistru, kas ir dokumentēts un viņam paziņots. Jūs varat piekļūt reģistram, izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta DAI publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-03928.

Daudzvalodība

Tīmekļa vietnes ir pieejamas visās ES oficiālajās valodās.

Komisijas lingvisti ir iztulkojuši galvenās lapas par katru politikas jomu. Citās lapās izmantots Komisijas mašīntulkošanas dienests eTranslation(sk. īpašo paziņojumu).