Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Teisinis pranešimas

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomas atsakomybės apribojimas, autorių teisių pranešimas ir taisyklės, susijusios su asmens duomenų apsauga.

Atsakomybės apribojimas

Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas Europos Komisijos vardu tvarko šią svetainę, kad pagerintų visuomenės prieigą prie informacijos apie jos iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką apskritai. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad ši informacija būtų pateikta laiku ir tiksliai. Jei mūsų dėmesys bus atkreiptas į klaidas, bandysime jas ištaisyti. Tačiau Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamą informaciją.

Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio ir nesiekiama atsižvelgti į konkrečias konkretaus asmens ar subjekto aplinkybes
 • nebūtinai išsami, išsami, tiksli ar naujausia
 • kartais susijusios su išorės svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės
 • ne profesinės ar teisinės konsultacijos (jei jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasikonsultuoti su tinkamos kvalifikacijos specialistu).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad negalima garantuoti, jog internete skelbiamame dokumente tiksliai atkartojamas oficialiai priimtas tekstas. Tik Europos Sąjungos oficialusis leidinys (spausdintas leidimas arba nuo 2013 m. liepos 1 d. elektroninis leidimas EUR-Lex svetainėje) yra autentiškas ir sukelia teisinę galią.

Mūsų tikslas – sumažinti trikdžius, kuriuos sukelia techninės klaidos. Tačiau kai kurie duomenys ar informacija mūsų svetainėje galėjo būti sukurti arba susisteminti failuose ar formatuose, kuriuose nėra klaidų, ir mes negalime garantuoti, kad tokios problemos nebus pertrauktos ar kitaip paveiktos mūsų paslaugos. Komisija neprisiima jokios atsakomybės už tokias problemas, kylančias dėl naudojimosi šia svetaine ar bet kokiomis susietomis išorinėmis svetainėmis.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti Komisijos atsakomybės pažeidžiant kokius nors taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus ir nepašalinti jos atsakomybės už klausimus, kurie pagal tą teisę negali būti atmesti.

Pranešimas apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 1995–2022 m.

Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo.

Jei nenurodyta kitaip (pvz., atskiruose pranešimuose apie autorių teises), ES priklausantis turinys šioje svetainėje yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad leidžiama pakartotinai naudoti, su sąlyga, kad suteikiamas atitinkamas kreditas ir nurodomi pakeitimai.

Jums gali būti pareikalauta išvalyti papildomas teises, jei konkretus turinys vaizduoja atpažįstamus privačius asmenis arba apima trečiųjų šalių kūrinius. Norint naudoti arba atgaminti ne ES priklausantį turinį, gali reikėti gauti leidimą tiesiogiai iš teisių turėtojų. Programinė įranga ar dokumentai, kuriems taikomos pramoninės nuosavybės teisės, pvz., patentai, prekių ženklai, registruotasis dizainas, logotipai ir pavadinimai, nepatenka į Komisijos pakartotinio naudojimo politiką ir jiems nesuteikiama licencija.

Rekomendacijos dėl kreditavimo

Skaitmeninių laikmenų atveju kreditas turėtų būti teikiamas taip:

 • nurodyti darbo pavadinimą,
 • priskirti darbą Europos Sąjungai,
 • šaltinio darbo URL citata Skaitmeninės strategijos svetainės, kurioje buvo paskelbtas darbas, tinklalapio URL.

 Spausdintų leidinių atveju kreditas turėtų būti teikiamas taip:

 • nurodyti darbo pavadinimą,
 • nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us),
 • priskirti darbą Europos Sąjungai,
 • pateikti paskelbimo nuorodas,
 • citata iš Europos Komisijos skaitmeninės strategijos Digital-strategy.ec.europa.eu.

Atkreipkite dėmesį, kad, kalbant apie spausdintus leidinius, pakaktų tiesiogiai (ir tik) įrašyti nuorodą į leidinį.

Privatumo pareiškimas dėl biografijų

Duomenų tvarkymo operacija: Skaitmeninės strategijos interneto svetainės biografijos

Duomenų valdytojas: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas; Ryšių skyrius (CNECT.D.4)

Įrašo nuoroda: DPR-EC-04786

Kodėl ir kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas: Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas; Komunikacijos skyrius (CNECT.D.4) suteikia komunikacijos grupės atrinktiems asmenims galimybę skelbti savo biografiją Skaitmeninės strategijos interneto svetainėje.

Dažniausios biografijos naudojimo sritys yra šios: tinklaraščio autoriaus, konferencijos kalbėtojo arba Komisijai patariančios ekspertų grupės nario informacijos skelbimas ir t. t.

Kokiu (-iais) teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome asmens duomenis

Asmens duomenis tvarkome todėl, kad pateikėte aiškų sutikimą duomenų valdytojui išsiųstu e. laišku ( Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktas).

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas; Ryšių skyrius (CNECT.D.4) skelbia asmens duomenis, kuriuos pateikė duomenų subjektas:

 • Vardas ir pavardė (asmeninis ir šeimos)
 • Portretinė fotografija (neprivaloma)
 • Asmenų biografija

Duomenų subjektas siunčia pirmiau nurodytą informaciją svetainės redaktoriams, kurie ją skelbia svetainėje.

Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis

Biografijos yra dalis viešai prieinamo svetainės turinio ir lieka ten visą šios svetainės gyvavimo laiką.

Redaktorius ištrina biografiją per 1 savaitę duomenų subjekto prašymu.

Kaip mes saugome ir saugome jūsų asmens duomenis?

Visi asmens duomenys saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos pagal 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami

Biografija yra prieinama bet kuriam interneto vartotojui nuo to momento, kai ji paskelbiama Skaitmeninės strategijos svetainėje.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jomis galite naudotis

Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, apie tai pranešdamas duomenų valdytojui.

Atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto prieš jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į duomenų valdytoją arba, kilus konfliktui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus taip pat galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas (CNECT-D4@ec.europa.eu) naudotis teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba pastabų, klausimų ar susirūpinimą keliančių klausimų atveju, arba pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo.

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP edps@edps.europa.eu) gali kreiptis į (t. y. galite pateikti skundą), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytos jūsų teisės.

Privatumo pareiškimas, susijęs su naujienlaiškių pranešimais

Įrašo nuoroda: DPR-EC-03928

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama jūsų asmens duomenų tvarkymo priežastis, tai, kaip mes renkame, tvarkome ir užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokias teises turite, kiek tai susiję su jūsų asmens duomenimis. Jame taip pat nurodomi atsakingo duomenų valdytojo, su kuriuo galite naudotis savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Komisijos tarnybų vykdoma duomenų tvarkymo operacija „Informacijos gavimo per naujienų salę prenumeratos valdymas“. 

Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas: duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko jūsų asmens duomenis, kad naudodamiesi mūsų naujienlaiškiu ar pranešimais galėtumėte gauti informaciją, kurios prašėte įvairiomis temomis, susijusiomis su Europos Komisijos paslauga (-omis).

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu (-iais) teisiniu (-iais) pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Užsiprenumeravote informaciją įvairiomis temomis, susijusiomis su Europos Komisijos paslauga (-omis). Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, nes jūs davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant gauti prašomą informaciją mūsų naujienlaiškyje ar pranešimuose.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Duomenų valdytojas, siekdamas atlikti šią duomenų tvarkymo operaciją, renka šių kategorijų asmens duomenis:

 • jūsų el. pašto adresas; 
 • pranešimų dažnumas ir 
 • dominančios temos. 

Šie asmens duomenys reikalingi siekiant užtikrinti paslaugos teikimą jums, kaip abonentui.

Kiek laiko mes saugome jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas saugo jūsų asmens duomenis tik penkerius metus po paskutinio jūsų bendravimo su Komisijos tarnybomis arba tol, kol paprašysite ištrinti jūsų asmens duomenis.

Jei sukūrėte profilį, kad galėtumėte pasinaudoti „Connect Newsroom“ paslaugomis, bet kuriuo metu galite redaguoti susijusius asmens duomenis. Taip pat galite ištrinti savo profilį ir su jūsų profiliu susijusius asmens duomenis. 

Taip pat galite rašyti į specialią pašto dėžutę CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu ir paprašyti atsisakyti prenumeratos iš adresatų sąrašo arba spustelėti atsisakymo nuorodą gautame informaciniame laiške. 

Kaip mes saugome ir saugome jūsų asmens duomenis?

Visi asmens duomenys elektroniniu formatu (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir kt.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos pagal 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi įvairių techninių ir organizacinių priemonių. Techninės priemonės apima atitinkamus veiksmus, kuriais siekiama spręsti saugumo internete, duomenų praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizikos klausimus, atsižvelgiant į riziką, kurią kelia duomenų tvarkymas, ir į tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Organizacinės priemonės apima prieigos prie asmens duomenų apribojimą tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Prieiga prie jūsų asmens duomenų suteikiama Komisijos darbuotojams, atsakingiems už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir kitiems įgaliotiems Komisijos darbuotojams pagal principą „būtina žinoti“. Tokie darbuotojai laikosi teisės aktais nustatytų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Atkreipkite dėmesį, kad pagal Reglamento (ES) 2018/1725 3 straipsnio 13 dalį valdžios institucijos (pvz., Audito Rūmai, ES Teisingumo Teismas), kurios gali gauti asmens duomenis atliekant konkretų tyrimą pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, nelaikomos duomenų gavėjais. Tolesnis tų duomenų tvarkymas, kurį atlieka tos valdžios institucijos, turi atitikti taikytinas duomenų apsaugos taisykles, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus.

Informacija, kurią mes renkame, nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai ir kokiu tikslu mes galime to reikalauti pagal įstatymus.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jomis galite pasinaudoti? 

Kaip duomenų subjektas turite konkrečias teises pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti, jei jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs. Kai taikoma, turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs sutikote pateikti savo asmens duomenis Duomenų valdytojui, kad jis galėtų atlikti šią duomenų tvarkymo operaciją. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, apie tai informuodami Duomenų valdytoją adresu CNECT-D4@ec.europa.eu. Atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto prieš jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis kreipdamiesi į duomenų valdytoją arba, kilus konfliktui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus taip pat galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikiama skyriuje „Kontaktinė informacija“.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (t. y. registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta skyriuje „Kur rasti išsamesnės informacijos?“.

Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite pastabų, klausimų ar nuogąstavimų arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją adresu CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis (t. y. galite pateikti skundą) į Europos duomenų apsaugos priežiūrospareigūną ( edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytos jūsų teisės.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų Europos Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios jam buvo patvirtintos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Prie registro galite prisijungti spustelėję šią nuorodą: http://ec.europa.eu/dpo-register

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į DAP viešąjį registrą su šiuo įrašu: DPR-EC-03928.

Daugiakalbystė

CNECT GD šiuo metu kuria daugiakalbę interneto svetainę, kad naudotojai galėtų gauti informaciją visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

Šiuo metu tinklalapiai yra anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, kurie yra daugiakalbystės testavimo laikotarpio dalis. Visos kitos oficialiosios ES kalbos bus pradėtos taikyti iki 2023 m. pradžios.

Komisijos lingvistai išvertė kiekvienos politikos srities nukreipimo puslapius. Kituose puslapiuose naudojama Komisijos automatinio vertimo tarnyba „eTranslation“ (žr.specialų pranešimą).