Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση των gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

  σημαία Λουξεμβούργου

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στο Λουξεμβούργο

Η ευρυζωνική κάλυψη φθάνει ήδη σχεδόν το 100 % και το Λουξεμβούργο συγκαταλέγεται στους Ευρωπαίους ηγέτες όσον αφορά την ευρυζωνική κάλυψη και τη διείσδυση. Η στρατηγική του Λουξεμβούργου για τις ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας 2021-2025 αποσκοπεί στη συνδεσιμότητα υψηλών επιδόσεων για όλους. Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα και στρατηγική 5G για να παραμείνει το Λουξεμβούργο στην πρώτη γραμμή της συνδεσιμότητας 5G.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

Βασικοί στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η στρατηγική του Λουξεμβούργου για τις ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας 2021-2025 αποσκοπεί στην επίτευξη συνδεσιμότητας υψηλών επιδόσεων για όλους. Στόχος 3 της στρατηγικής είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης ανθεκτικών στο μέλλον υποδομών, με παράλληλο σεβασμό της τεχνολογικής ουδετερότητας, για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών όλων των νοικοκυριών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Τελικά, η μετάβαση όλων των νοικοκυριών σε κλιμακούμενες τεχνολογίες απρόσβλητων στο μέλλον θα βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση των δικτύων, αποσυνδέοντας σταδιακά το παλιό σταθερό δίκτυο.

Για να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, η στρατηγική υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσιτής βασικής υψηλής ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλους, η οποία ορίζεται ως τουλάχιστον 100 Mbps download σύνδεση στο διαδίκτυο και 20 Mbps upload υπηρεσία. Προκειμένου να παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία στα πλέον μειονεκτούντα νοικοκυριά, θα αξιολογηθούν και θα εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα.

Φιλοδοξία της στρατηγικής είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε μονάδα στέγασης έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα δίκτυο VHCN (δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας), το οποίο ορίζεται ως 1 Gbps download και 200 Mbps σε σταθερό δίκτυο. Η στρατηγική δίνει προτεραιότητα σε νοικοκυριά σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν συνδέονται με δίκτυο VHCN. Η σύνδεση απομακρυσμένων και αγροτικών κατοικιών είναι δαπανηρή και η δημόσια στήριξη μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις όπου οι ιδιωτικοί φορείς δεν έχουν σχέδια επέκτασης των δικτύων.

Συστάθηκε ειδική ομάδα 5G για να κρατήσει το Λουξεμβούργο στην πρώτη γραμμή της συνδεσιμότητας. Το 5G ξεκίνησε από την Post Luxembourg, την Orange και την Proximus το 2020. Το Λουξεμβούργο έχει καταρτίσει στρατηγική 5G.

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

 • Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) του Λουξεμβούργου δεν περιλαμβάνει καμία επένδυση στη συνδεσιμότητα, δεδομένου ότι η πολιτική επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις επαρκούν για την επίτευξη των στόχων για το 2025. Προβλέπεται να επανεκτιμηθεί η κατάσταση γύρω στο 2022.
 • Το εργαλείο Checkmynet.lu μετρά την απόδοση και την ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες και είναι δωρεάν. Εάν ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι το μετρούμενο εύρος ζώνης είναι χαμηλότερο από το συμβεβλημένο, μπορεί να επικοινωνήσει με τον πάροχο του· εάν δεν λάβουν απάντηση ή η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία διαμεσολάβησης της ILR.
 • Ευρυζωνική χαρτογράφηση: η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα εργαλείο χαρτογράφησης ευρυζωνικών υπηρεσιών που δείχνει το επίπεδο ευρυζωνικής κάλυψης για κάθε δήμο του Λουξεμβούργου. Ο χάρτης βασίζεται στα δεδομένα των φορέων εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων (Docsis, VDSL και Fibre).
 • Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο που ανέπτυξε η κυβέρνηση είναι το Εθνικό Μητρώο Οδικών Έργων. Το μητρώο αυτό περιέχει όλες τις αιτήσεις για άδειες οδικής και οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια έργα υποδομής που σχεδιάζονται από κοινότητες και δημόσιους διαχειριστές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και των δικτύων ύδρευσης κ.λπ.
 • Άλλα μέτρα:
  • Θέσπιση υποχρέωσης παροχής υποδομής υποδοχής για τις οπτικές ίνες (οι δήμοι κλήθηκαν να καταστήσουν υποχρεωτική την υποδομή υποδοχής),
  • Θέσπιση υποχρέωσης παροχής ευρυζωνικής καλωδίωσης υψηλής ταχύτητας σε νέες κατοικίες (η κατάλληλη εσωτερική καλωδίωση είναι υποχρεωτική για όλα τα νεόδμητα κτίρια και τα ήδη υπάρχοντα πολυκατοικούμενα κτίρια σε περίπτωση σημαντικών εργασιών ανακαίνισης, για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις για οικοδομικές άδειες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016),
  • Πρόσβαση εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης στο δίκτυο του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στο Λουξεμβούργο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Luxembourg (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης, Συνδεσιμότητας και Ψηφιακής Πολιτικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 5, Rue Plaetis, L-2338, Λουξεμβούργο Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 352 247 86717 Ιστοσελίδα

Υπουργείο Οικονομίας (Ministère de l’Économie)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Λουξεμβούργο Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 352 2478 4137 Ιστοσελίδα

Ινστιτούτο Ρύθμισης του Λουξεμβούργου (Institut Luxembourgeois de Régulation)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 352 28228 228 Ιστοσελίδα

Τελευταια ΝΕΑ

Πράσινο φως για τα IRIS²: δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το IRIS² (υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου) στις 7 Μαρτίου 2023 και έδωσε το τελικό πράσινο φως για τη νέα δορυφορική συστοιχία της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η ευρυζωνική στρατηγική του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής «Ψηφιακό Βέλγιο». Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.