Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

  Σημαία του Λουξεμβούργου

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στο Λουξεμβούργο

Η ευρυζωνική κάλυψη φθάνει ήδη σχεδόν το 100% και το Λουξεμβούργο συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτοπόρων όσον αφορά την ευρυζωνική κάλυψη και διείσδυση. Η ευρυζωνική στρατηγική του Λουξεμβούργου για τις υπερυψηλές ταχύτητες 2021-2025 αποσκοπεί στη συνδεσιμότητα υψηλών επιδόσεων για όλους. Συστάθηκε ειδική ομάδα και στρατηγική 5G για να παραμείνει το Λουξεμβούργο στην πρώτη γραμμή της συνδεσιμότητας 5G.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η ευρυζωνική στρατηγική του Λουξεμβούργου για τις υπερυψηλές ταχύτητες 2021-2025 αποσκοπεί στην επίτευξη συνδεσιμότητας υψηλών επιδόσεων για όλους. Στόχος 3 της στρατηγικής είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης διαχρονικών υποδομών, με παράλληλο σεβασμό της τεχνολογικής ουδετερότητας, για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών όλων των νοικοκυριών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Τελικά, η μετάβαση όλων των νοικοκυριών σε κλιμακούμενες, ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις τεχνολογίες θα βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση των δικτύων αποσυνδέοντας σταδιακά το παλαιό σταθερό δίκτυο.

Για να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, η στρατηγική τονίζει τη σημασία μιας οικονομικά προσιτής βασικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο για όλους, η οποία ορίζεται ως ελάχιστη σύνδεση 100 Mbps στο διαδίκτυο και υπηρεσία μεταφόρτωσης 20 Mbps. Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στα πλέον μειονεκτούντα νοικοκυριά, θα αξιολογηθούν και θα εφαρμοστούν στοχευμένα μέτρα.

Φιλοδοξία της στρατηγικής είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε οικιστική μονάδα έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα δίκτυο VHCN (δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας), το οποίο ορίζεται ως καταφόρτωση 1 Gbps και αναφόρτωση 200 Mbps σε σταθερό δίκτυο. Η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στα νοικοκυριά σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν συνδέονται με δίκτυο VHCN. Σύνδεση απομακρυσμένων & αγροτικές κατοικίες είναι δαπανηρή και δημόσια στήριξη μπορεί να εξεταστεί για περιπτώσεις όπου οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης δεν σχεδιάζουν να επεκτείνουν τα δίκτυα.

Συστάθηκε ειδική ομάδα 5G για να διατηρήσει το Λουξεμβούργο στην πρώτη γραμμή της συνδεσιμότητας. Το 5G ξεκίνησε από την Post Luxembourg, την Orange και την Proximus το 2020. Το Λουξεμβούργο εκπόνησε στρατηγική 5G.

Κύρια μέτρα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

 • Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) του Λουξεμβούργου δεν περιλαμβάνει επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, καθώς η πολιτική επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων για το 2025.
 • Το εργαλείο Checkmynet.lu μετρά τις επιδόσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες και είναι δωρεάν. Εάν ο καταναλωτής διαπιστώσει ότι το μετρούμενο εύρος ζώνης είναι χαμηλότερο από το συμβατικό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον πάροχό του· εάν δεν λάβουν απάντηση ή η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δωρεάν την υπηρεσία διαμεσολάβησης της ILR.
 • Ευρυζωνική χαρτογράφηση: η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα εργαλείο χαρτογράφησης ευρυζωνικών υπηρεσιών που δείχνει το επίπεδο ευρυζωνικής κάλυψης για κάθε δήμο στο Λουξεμβούργο. Ο χάρτης βασίζεται σε δεδομένα φορέων εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων (Docsis, VDSL και Fibre).
 • Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο που ανέπτυξε η κυβέρνηση είναι το Εθνικό Μητρώο Οδικών Έργων. Το μητρώο αυτό περιέχει όλες τις αιτήσεις για άδειες οδικής και οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια έργα υποδομής που προγραμματίζουν οι δήμοι και οι δημόσιοι διαχειριστές για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης κ.λπ.
 • Άλλα μέτρα:
  • Θέσπιση υποχρέωσης παροχής υποδομής υποδοχής για οπτικές ίνες (ζητήθηκε από τους δήμους να καταστήσουν υποχρεωτική την υποδομή υποδοχής),
  • Θέσπιση υποχρέωσης παροχής ενδοϋπηρεσιακής καλωδίωσης υψηλής ταχύτητας έτοιμης για ευρυζωνικές συνδέσεις σε νέες κατοικίες (η κατάλληλη ενδοϋπηρεσιακή καλωδίωση είναι υποχρεωτική για όλα τα νεόδμητα κτίρια και τα ήδη υφιστάμενα πολυκατοικίες σε περίπτωση εργασιών ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για οικοδομικές άδειες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016),
  • Πρόσβαση εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης στο δίκτυο του κατεστημένου φορέα εκμετάλλευσης.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στο Λουξεμβούργο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Luxembourg (Εθνικό Γραφείο Ευρυζωνικών Αρμοδιοτήτων): Υπουργείο Επικρατείας, Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης, Συνδεσιμότητας και Ψηφιακής Πολιτικής

Διεύθυνση: 5, Rue Plaetis, L-2338, Λουξεμβούργο
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +352 247 86717
Δικτυακός τόπος

Υπουργείο Οικονομίας (Ministère de l'Économie)

Διεύθυνση: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +352 2478 4137
Δικτυακός τόπος

Ινστιτούτο Ρύθμισης του Λουξεμβούργου (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Διεύθυνση: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο: +352 28228 228
Δικτυακός τόπος

Τελευταία νέα

Πανεπιστήμιο CONNECT - Εγχειρίδιο ευρυζωνικών επενδύσεων

Εισαγωγική συνεδρία αφιερωμένη στο πρόσφατα δημοσιευμένο «Εγχειρίδιο για τις Ευρυζωνικές Επενδύσεις».

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας στην ΕΕ των 27

Η επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας συνοψίζει τα μέτρα συνδεσιμότητας στα κράτη μέλη ενόψει των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και της ψηφιακής δεκαετίας για το 2030.

NEWS ARTICLE |
Η ΕΕ39 καλύπτει το 70 % των FTTH/B σύμφωνα με το Συμβούλιο FTTH Europe

Σύμφωνα με το πανόραμα της αγοράς «Finbre to the Home/B» (FTTTH/B), η ΕΕ39 (27 κράτη μέλη της ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, 4 χώρες της ΚΑΚ, Ισλανδία, Ισραήλ, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία) έφθασε το 70 % του ποσοστού κάλυψης FTTH/B, 244 εκατομμύρια σπίτια πέρασαν και 121 εκατομμύρια συνδρομητές FTTH/B από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.