Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda i Lucsamburg

Tá forbairt bonneagair cumarsáide ag a bhfuil sprioc maidir le rochtain ar leathanbhanda gigighiotáin ar fud na tíre ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg.

  bratach Lucsamburg

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda i Lucsamburg

Sroicheann clúdach leathanbhanda beagnach 100% cheana féin agus tá Lucsamburg i measc cheannairí na hEorpa ó thaobh clúdach leathanbhanda agus dul i bhfód de. Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda sár-ardluais Lucsamburg 2021-2025 nascacht ardfheidhmíochta a bhaint amach do chách. Bunaíodh tascfhórsa agus straitéis 5G chun Lucsamburg a choinneáil ar thús cadhnaíochta maidir le nascacht 5G.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d'fhorbairt leathanbhanda

Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda sár-ardluais Lucsamburg 2021-2025 nascacht ardfheidhmíochta a bhaint amach do chách. Is é cuspóir 3 den straitéis dlús a chur le himscaradh bonneagair a sheasfaidh an aimsir, agus neodracht theicneolaíoch á hurramú ag an am céanna, chun freastal ar na riachtanais atá ag gach teaghlach faoi láthair agus a bheidh acu amach anseo, gan beann ar a suíomh geografach. Faoi dheireadh, ascnamh na dteaghlach uile chuig teicneolaíochtaí inscálaithe a sheasfaidh an aimsir, déanfaidh sé éifeachtúlacht fuinnimh na ngréasán a bharrfheabhsú tríd an seanlíonra fosaithe a dhícheangal de réir a chéile.

Chun an deighilt dhigiteach a chosc, leagtar béim sa straitéis ar an tábhacht a bhaineann le nasc idirlín ardluais bunúsach inacmhainne do gach duine, a shainítear mar nasc idirlín íoslódála 100 Mbps ar a laghad agus seirbhís uaslódála 20 Mbps. Chun an tseirbhís seo a chur ar fáil do na teaghlaigh is mó atá faoi mhíbhuntáiste, déanfar bearta spriocdhírithe a mheasúnú agus a chur chun feidhme.

Is é uaillmhian na straitéise a áirithiú go mbeidh rochtain ag gach aonad tithíochta ar líonra fíor-ardacmhainneachta amháin ar a laghad (Líonra an-ardacmhainneachta), líonra a shainítear mar íoslódáil 1 Gbps agus uaslódáil 200 Mbps i líonra fosaithe. Tugtar tús áite sa straitéis do theaghlaigh i gceantair iargúlta nach bhfuil nasctha le líonra líonraí fíor-ardacmhainneachta. Tá sé costasach tithe tuaithe a nascadh go cianda agus is féidir tacaíocht phoiblí a mheas do chásanna nach bhfuil aon phlean ag oibreoirí príobháideacha líonraí a leathnú.

Bunaíodh tascfhórsa 5G chun Lucsamburg a choinneáil ar thús cadhnaíochta na nascachta. Sheol Post Luxembourg, Orange agus Proximus 5G in 2020. Tá Straitéis 5G dréachtaithe ag Lucsamburg.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Ní áirítear aon infheistíocht sa nascacht i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta (RRP) Lucsamburg, ós rud é go ndírítear leis an mbeartas ar a áirithiú gur leor an infheistíocht phríobháideach chun na cuspóirí do 2025 a chomhlíonadh.
 • Tomhaiseann an uirlis Checkmynet.lu feidhmíocht agus cáilíocht na seirbhísí rochtana idirlín d'úsáideoirí deiridh agus tá sé saor in aisce. Má mheasann tomhaltóir go bhfuil an bandaleithead tomhaiste níos ísle ná an bandaleithead atá ar conradh, féadfaidh sé teagmháil a dhéanamh lena sholáthraí; mura bhfaigheann siad freagra nó mura bhfuil an freagra sásúil, is féidir leis an tomhaltóir seirbhís idirghabhála ILR a úsáid saor in aisce.
 • Mapáil leathanbhanda: tá uirlis léarscáilithe seirbhíse Leathanbhanda forbartha ag an rialtas a léiríonn leibhéal an chumhdaigh leathanbhanda le haghaidh gach bardais i Lucsamburg. Tá an léarscáil bunaithe ar shonraí oibreoirí líonraí fosaithe (Docsis, VDSL agus Snáithín).
 • Uirlis thábhachtach eile a d’fhorbair an rialtas is ea an Clár Oibreacha Bóithre Náisiúnta. Sa chlár seo tá na hiarratais go léir ar cheadanna bóthair agus cois bóthair, atá curtha isteach ag gnóthais. Tá faisnéis ann freisin maidir le hoibreacha bonneagair phoiblí atá beartaithe ag bardais agus ag riarthóirí poiblí maidir le teileachumarsáid, gás, líonraí leictreachais agus uisce, etc.
 • Bearta eile:
  • Oibleagáid a thabhairt isteach maidir le bonneagar glactha a sholáthar le haghaidh snáthoptaice (iarradh ar bhardais bonneagar glactha a dhéanamh éigeantach),
  • Oibleagáid a thabhairt isteach maidir le cáblú intí ardluais atá réidh don leathanbhanda a sholáthar i dteaghaisí nua (tá cáblú iomchuí intí éigeantach do gach foirgneamh nuathógtha, agus d’fhoirgnimh ilteaghaisí atá ann cheana féin i gcás móroibreacha athchóirithe, ar cuireadh iarratais ar cheadanna tógála isteach ina leith tar éis an 31 Nollaig 2016),
  • Rochtain oibreoirí malartacha ar líonra an tsealbhóra oifige.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda i Lucsamburg

I gcás na sonraí is déanaí maidir le cumhdach leathanbhanda, síntiúis agus treánna, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálacha tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an Campa Digiteach; an tSochaí (DESI) maidir le cumhdach teicneolaíochtaí agus costas leathanbhanda éagsúla.

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun mionsonraí a fháil maidir le sannacháin speictrim chomhchuibhithe, féach an Fhaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin agus doiciméid phreasa náisiúnta agus de chuid an Aontais

Sonraí teagmhála

BCO Lucsamburg (Oifig Náisiúnta Inniúlachta Leathanbhanda): An Aireacht Stáit, an Roinn Meán, Nascachta agus Beartais Dhigitigh

Seoladh: 5, Rue Plaetis, L-2338, Lucsamburg
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +352 247 86717
Suíomh gréasáin

An Aireacht Geilleagair (Ministère de l'Économie)

Seoladh: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Lucsamburg
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +352 2478 4137
Suíomh gréasáin

Institiúid Rialála Lucsamburg (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Seoladh: 17, rue du Fossé, L-1536 Lucsamburg
Teagmháil trí ríomhphost
Fón: +352 28228 228
Suíomh gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Tuarascáil Gníomhaíochta 2023-24 ó Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda

Cuirtear i láthair sa bhróisiúr seo na príomhghníomhaíochtaí, na príomhréimsí fócais agus na príomhphointí ó chlár bliantúil Líonra na nOifigí Eorpacha um Inniúlachtaí Leathanbhanda (BCO) 2023-24.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Tá fís ag plean leathanbhanda náisiúnta na Sualainne, a glacadh in 2016, go mbeadh an tSualainn nasctha go hiomlán agus tá spriocanna aige maidir le clúdach móibíleach agus naisc leathanbhanda ardluais do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus cur i bhfeidhm céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá ag Clár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóivéin

Roghnaíonn an tSlóivéin neodracht theicneolaíoch agus dinimic an mhargaidh chun líonraí leathanbhanda a fhorbairt, go háirithe iomaíocht atá bunaithe ar bhonneagar agus ar sheirbhísí.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárthapa a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Díríonn an Rómáin ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Múnlaíonn Clár Oibre Digiteach na Portaingéile agus an Straitéis Náisiúnta um Nascacht i Líonraí Cumarsáide Leictreonaí An-Ardacmhainne do 2023-2030 forbairt bonneagair dhigitigh sa Phortaingéil.

Leathanbhanda sa Pholainn

Tá plean leathanbhanda náisiúnta na Polainne 2025 i gcomhréir le spriocanna an Aontais maidir le Sochaí Ghigighiotáin.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart an deis a bheith ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart go mbeadh leas á bhaint ag a bhformhór mór as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Tá beartas leathanbhanda Mhálta neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus tá sé i bhfabhar timpeallacht iomaíoch margaidh.

Leathanbhanda sa Liotuáin

Tá sé d’aidhm ag an Liotuáin 100 Mbps a sholáthar faoi 2027 do cheantair thuaithe chomh maith le tacú le spriocanna na sochaí gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Laitvia

Tacaíonn an Laitvia le spriocanna na sochaí gigighiotáin agus tá sí dírithe ar 100 Mbps, ar féidir iad a uasghrádú go gigighiotán, do cheantair uirbeacha agus thuaithe chomh maith le cumhdach 5G do gach ceantar mór uirbeach.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Leathanbhanda Ultra-Ultach i dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda in Éirinn

Foráiltear sa phlean leathanbhanda náisiúnta d'Éirinn go mbeidh rochtain ag gach áitreabh in Éirinn ar leathanbhanda ardluais faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm do Straitéis Náisiúnta na hUngáire um Dhigitiú 2021-2030 sprioc 95 % de theaghlaigh a chumhdaítear le líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

Cuireann an Plean Náisiúnta Leathanbhanda 2021-2027 úsáid líonraí fíor-ardacmhainne fosaithe agus 5G chun cinn. Le Bíobla na Gréige um Chlaochlú Digiteach 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna 2025 na Sochaí...

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Tugann comhaontú comhghuaillíochta 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 Rialtas Cónaidhme na Gearmáine tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leis an gclár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit, leagtar síos sprioc maidir le rochtain thapa ar leathanbhanda do gach teaghlach faoi 2022 agus maidir le snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra snáithínbhunaithe atá dírithe ar an iomaíocht agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí le haghaidh limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a...

Leathanbhanda san Eastóin

Tá bunchlúdach leathanbhanda bunaithe ag an Eastóin ar fud na tíre. Leagtar síos spriocanna uaillmhianacha do 2030 i gClár Oibre Digiteach na hEastóine.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chumhdach leathanbhanda fosaithe agus móibíleach ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas i dtreo an Danmhairg a bheith ina ceannródaí digiteach trí bhonn a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta um Líonraí Fíor-Ardacmhainneachta a Fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le líonraí fíor-ardacmhainneachta a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha do 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite um Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda do Rochtain na Chéad Ghlúine Eile "An Bhulgáir Nasctha" agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne dar teideal Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta le haghaidh leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nach bhfuil seirbhísí...

Leathanbhanda san Ostair

Díríonn straitéis leathanbhanda na hOstaire ar sholáthar náisiúnta nasc Gigighiotáin (fosaithe agus móibíleach) faoi 2030.