Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leathanbhanda i Lucsamburg

Ar cheann de na tosaíochtaí i gclár rialtais Lucsamburg is ea bonneagar cumarsáide a fhorbairt a mbeidh sé mar sprioc aige rochtain ar leathanbhanda ghigighiotáin a fháil ar fud na tíre.

  bratach Lucsamburg

Achoimre ar fhorbairt leathanbhanda i Lucsamburg

Shroich an clúdach leathanbhanda beagnach 100 % cheana féin agus tá Lucsamburg i measc cheannairí na hEorpa maidir le clúdach leathanbhanda agus dul i bhfód. Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda ardluais Lucsamburg 2021-2025 nascacht ardfheidhmíochta do chách a bhaint amach. Bunaíodh tascfhórsa agus straitéis 5G chun Lucsamburg a choinneáil ar thús cadhnaíochta sa nascacht 5G.

Straitéis agus beartas leathanbhanda náisiúnta

Údaráis fhreagracha

Príomhaidhmeanna d’fhorbairt leathanbhanda

Is é is aidhm do straitéis leathanbhanda ardluais Lucsamburg 2021-2025 nascacht ardfheidhmíochta a bhaint amach do chách. Is é cuspóir 3 den straitéis dlús a chur le himscaradh bonneagair a sheasfaidh an aimsir, agus neodracht theicneolaíoch á hurramú ag an am céanna, chun riachtanais reatha agus todhchaí na dteaghlach a chomhlíonadh, beag beann ar a suíomh geografach. Faoi dheireadh, trí gach teaghlach a aistriú chuig teicneolaíochtaí inscálaithe a bheidh slán i bhfad na haimsire, déanfar éifeachtúlacht fuinnimh na líonraí a bharrfheabhsú tríd an seanlíonra fosaithe a dhícheangal de réir a chéile.

Chun an deighilt dhigiteach a chosc, leagtar béim sa straitéis ar an tábhacht a bhaineann le nasc idirlín bunúsach ardluais inacmhainne do gach duine, a shainmhínítear mar nasc idirlín íoslódála 100 Mbps ar a laghad agus seirbhís uaslódála 20 Mbps. Chun an tseirbhís seo a chur ar fáil do na teaghlaigh is mó atá faoi mhíbhuntáiste, déanfar measúnú agus cur chun feidhme ar bhearta spriocdhírithe.

Is é uaillmhian na straitéise a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach aonad tithíochta ar líonra VHCN amháin ar a laghad, a shainmhínítear mar 1 Gbps íoslódála agus uaslódála 200 Mbps i líonra fosaithe. Tugann an straitéis tús áite do theaghlaigh i gceantair iargúlta nach bhfuil nasctha le líonra VHCN. Tá costas mór ag baint le tithe iargúlta agus tuaithe a nascadh agus d’fhéadfaí tacaíocht phoiblí a mheas i gcásanna nach bhfuil aon phlean ag oibreoirí príobháideacha líonraí a leathnú.

Bunaíodh tascfhórsa 5G chun Lucsamburg a choinneáil ar thús cadhnaíochta sa nascacht. Sheol Post Luxembourg, Orange agus Proximus 5G in 2020. Tá Straitéis 5G dréachtaithe ag Lucsamburg.

Príomhbhearta maidir le forbairt leathanbhanda

 • Ní áirítear aon infheistíocht i nascacht i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta Lucsamburg, ós rud é go ndírítear leis an mbeartas ar a áirithiú gur leor an infheistíocht phríobháideach chun na cuspóirí do 2025 a bhaint amach. Tá sé beartaithe athmheasúnú a dhéanamh ar an staid thart ar 2022.
 • Déanann an uirlis Checkmynet.lu feidhmíocht agus cáilíocht na seirbhísí rochtana idirlín d’úsáideoirí deiridh a thomhas agus tá sí saor in aisce. Má fhaigheann tomhaltóir an bandaleithead tomhaiste a bheith níos ísle ná an bandaleithead atá ar conradh, is féidir leo teagmháil a dhéanamh lena soláthraí; mura bhfaigheann siad freagra nó mura bhfuil an freagra sásúil, is féidir leis an tomhaltóir seirbhís idirghabhála ILR a úsáid saor in aisce.
 • Mapáil leathanbhanda: tá uirlis léarscáilithe seirbhíse leathanbhanda forbartha ag an rialtas a léiríonn leibhéal an chlúdaigh leathanbhanda do gach bardas i Lucsamburg. Tá an léarscáil bunaithe ar shonraí na n-oibreoirí líonra fosaithe (Docsis, VDSL agus Snáithín).
 • Uirlis thábhachtach eile a d’fhorbair an Rialtas is ea an Clár Oibreacha Bóthair Náisiúnta. Sa chlár seo tá na hiarratais uile ar cheadanna bóthair agus cois bóthair, a chuir gnólachtaí isteach. Tá faisnéis ann freisin maidir le hoibreacha bonneagair phoiblí atá beartaithe ag pobail agus riarthóirí poiblí ar líonraí teileachumarsáide, gáis, leictreachais agus uisce, etc.
 • Bearta eile:
  • Oibleagáid a thabhairt isteach maidir le bonneagar glactha a chur ar fáil le haghaidh snáthoptaice (iarradh ar bhardais an bonneagar glactha a dhéanamh éigeantach),
  • Oibleagáid a thabhairt isteach chun cáblú intí ardluais leathanbhanda réidh a chur ar fáil i dteaghaisí nua (tá sé éigeantach cáblú cuí inmheánach a chur ar fáil do gach foirgneamh nuathógtha, agus d’fhoirgnimh ilteaghaisí atá ann cheana féin i gcás móroibreacha athchóirithe, a bhfuil iarratais ar cheadanna tógála curtha isteach ina leith tar éis an 31 Nollaig 2016),
  • Rochtain oibreoirí malartacha ar líonra an tsealbhóra.

Sonraí maidir le forbairt agus teicneolaíochtaí leathanbhanda i Lucsamburg

I gcás na sonraí is déanaí maidir le clúdach leathanbhanda, síntiúis agus treá, clúdach teicneolaíochtaí éagsúla leathanbhanda agus costais, seiceáil na tuarascálacha scórchláir agus tuarascálachatíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI).

Sannacháin speictrim le haghaidh leathanbhanda gan sreang

Chun sonraí a fháil faoi shannacháin chomhchuibhithe speictrim, féach ar an bhFaireachlann Eorpach 5G.

Foilseacháin náisiúnta agus doiciméid preasa

Eolas teagmhála

BCO Lucsamburg (an Oifig Náisiúnta um Inniúlachtaí Leathanbhanda): An Aireacht Stáit, An Roinn Meán, Nascacht agus Beartas Digiteach

Seoladh: 5, Rue Plaetis, L-2338, Lucsamburg Teagmháil trí ríomhphost: + 352 247 86717 Suíomh Gréasáin

Aireacht an Gheilleagair (Ministère de l’Économie)

Seoladh: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Lucsamburg Teagmháil trí ríomhphost: + 352 2478 4137 Suíomh Gréasáin

Institiúid um Rialáil Lucsamburg (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Seoladh: 17, rue du Fossé, L-1536 Lucsamburg Teagmháil trí ríomhphost: + 352 28228 228 Suíomh Gréasáin

An Nuacht is Déanaí

Déan iarratas ar na Dámhachtainí Eorpacha Leathanbhanda 2023

Le Gradaim Leathanbhanda na hEorpa 2023, leagtar béim ar na tionscadail a thugann muid isteach i ndeich mbliana digiteacha na hEorpa. Tá an deis dheireanach ag na tionscadail a chuireann rochtain ar fáil ar nascacht ghigighiotáin agus ar sheirbhísí 5G iarratas a dhéanamh ar na Gradaim faoin 15 Meán Fómhair.

VIDEO |
An Comhbheartas Talmhaíochta mar spreagadh don chlaochlú digiteach tuaithe

Tríd an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), tá an tAontas ag déanamh níos iomaíche agus níos inbhuanaithe de cheantair thuaithe agus den talmhaíocht. Cuid de sin is ea infheistíocht a dhéanamh sa chlaochlú digiteach, mar chuid de Phleananna Straitéiseacha CBT na mBallstát.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Leathanbhanda sna Ballstáit

Faigh eolas reatha faoi fhorbairt leathanbhanda i ngach tír, chomh maith le straitéisí agus beartais náisiúnta chun leathanbhanda a fhorbairt.

Féach freisin

Leathanbhanda sa tSualainn

Sweden’s national broadband plan, adopted in 2016, has the vision of an entirely connected Sweden and has goals for both mobile coverage and for high-speed broadband connections for households and businesses.

Leathanbhanda sa Spáinn

Tá an nascacht dhigiteach agus feidhmiú céimneach 5G i measc na ndeich dtosaíocht straitéiseacha atá i gClár Oibre Digiteach 2025 na Spáinne.

Leathanbhanda sa tSlóvaic

Tá sé mar chuspóir fadtéarmach ag an tSlóvaic rochtain ar idirlíon sárghasta a chur ar fáil do gach teaghlach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Rómáin

Tá plean leathanbhanda na Rómáine dírithe ar líonra leathanbhanda náisiúnta a fhorbairt mar chéad chéim i dtreo spriocanna nascachta an Aontais a bhaint amach.

Leathanbhanda sa Phortaingéil

Is é is aidhm don Chlár Oibre an Phortaingéil Digiteach bonneagar digiteach a fhorbairt a chuirfidh ar chumas na saoránach leas a bhaint as na deiseanna nua a chuireann teicneolaíochtaí ar fáil.

Leathanbhanda san Ísiltír

Ba cheart go mbeadh an deis ag gach teaghlach san Ísiltír rochtain a fháil ar líonraí leathanbhanda 100 Mbps ar a laghad agus ba cheart do thromlach mór leas a bhaint as 1 Gbps faoi 2023.

Leathanbhanda i Málta

Malta’s broadband policy is technology-neutral and favours a competitive market environment.

Leathanbhanda san Iodáil

Is é is aidhm do Straitéis na hIodáile maidir le Ultra Leathanbhanda I dTreo na Sochaí Gigighiotáin nascacht ghigighiotáin a chur ar fáil do chách faoi 2026.

Leathanbhanda san Ungáir

Is é is aidhm don dréacht-Straitéis Náisiúnta Digitithe 2021-2030 ón Ungáir sprioc 95 % de theaghlaigh atá cumhdaithe ag líonraí gigighiotáin a bhaint amach faoi 2030.

Leathanbhanda sa Ghréig

I mBíobla um Chlaochlú Digiteach na Gréige 2020-2025, leagtar béim ar an nascacht mar cheann de na cúig ais straitéiseacha agus aithnítear spriocanna na Sochaí Gigighiotáin 2025.

Leathanbhanda sa Ghearmáin

Le comhaontú comhrialtais 2021, an Straitéis Dhigiteach agus Straitéis Ghigighiotáin 2022 de chuid Rialtas Cónaidhme na Gearmáine, tugtar tús áite do sholáthar náisiúnta líonraí FTTH agus 5G.

Leathanbhanda sa Fhrainc

Leagtar síos sprioc sa chlár leathanbhanda náisiúnta France Très Haut Débit go mbeidh rochtain thapa ar leathanbhanda ag gach teaghlach faoi 2022 agus snáithín do chách faoi 2025.

Leathanbhanda san Fhionlainn

Tá údaráis na Fionlainne i bhfabhar leathadh amach líonra atá bunaithe ar iomaíocht agus atá snáithínbhunaithe agus a fhaigheann cúnamh ó chistí poiblí do limistéir nach ndéantar freastal ceart orthu agus comhairle do bhardais áitiúla maidir le conas líonraí leathanbhanda a chur...

Leathanbhanda san Eastóin

Estonia has established basic broadband coverage throughout the country. The Estonian Digital Agenda sets ambitious targets for 2030.

Leathanbhanda sa Danmhairg

Tacaíonn roinnt tionscnamh polaitiúil atá dírithe ar chlúdach leathanbhanda fosaithe agus soghluaiste ar fud na tíre le spriocanna leathanbhanda na Danmhairge. Oibríonn an Rialtas chun ceannródaí digiteach a dhéanamh den Danmhairg trí bhunchloch a chruthú do ghnólachtaí na...

Leathanbhanda i bPoblacht na Seice

Sa Phlean Náisiúnta chun Líonraí fíor-ardacmhainne a fhorbairt, a formheasadh i mí an Mhárta 2021, sainítear cur chuige straitéiseach Phoblacht na Seice maidir le VHCN a thógáil.

Leathanbhanda sa Chipir

Leagtar amach cuspóirí straitéiseacha le haghaidh 2021-2025 i bplean leathanbhanda na Cipire agus áirítear ann idirghabhálacha reachtacha agus rialála chomh maith le tacaíocht phraiticiúil chun bonneagar leathanbhanda a fhorbairt.

Leathanbhanda sa Chróit

Freagraíonn Plean Náisiúnta na Cróite d’Fhorbairt Leathanbhanda 2021–2027 do chuspóirí na Sochaí Gigighiotáin Eorpaí 2025 agus go páirteach do spriocanna digiteacha 2030.

Leathanbhanda sa Bhulgáir

Rinneadh an Plean Náisiúnta Bonneagair Leathanbhanda le haghaidh Rochtain ar an gCéad Ghlúin Eile “Connected Bulgaria” agus an Beartas maidir le cumarsáid leictreonach a nuashonrú agus a ghlacadh i mí Lúnasa 2020.

Leathanbhanda sa Bheilg

Tá straitéis leathanbhanda na Beilge ionchorpraithe i straitéis beartais níos leithne Digital Belgium. Is é is aidhm don phlean náisiúnta do leathanbhanda fosaithe agus móibíleach deireadh a chur leis na limistéir bhána atá fágtha nuair nach bhfuil fáil ar sheirbhísí ardluais...

Leathanbhanda san Ostair

Tá straitéis leathanbhanda na hOstaire dírithe ar an soláthar náisiúnta de naisc ghigighiotáin (fosaithe agus móibíleacha) faoi 2030.