Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

  vlag van Luxemburg

Overzicht van de ontwikkeling van breedband in Luxemburg

De breedbanddekking bedraagt al bijna 100 % en Luxemburg behoort tot de Europese leiders op het gebied van breedbanddekking en -penetratie. De Luxemburgse ultrasnelle breedbandstrategie 2021-2025 is gericht op hoogwaardige connectiviteit voor iedereen. Er werd een 5G-taskforce en -strategie opgericht om Luxemburg in de voorhoede van 5G-connectiviteit te houden.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

Belangrijkste doelstellingen voor breedbandontwikkeling

De Luxemburgse ultrasnelle breedbandstrategie 2021-2025 heeft als doel om hoogwaardige connectiviteit voor iedereen tot stand te brengen. Doelstelling 3 van de strategie is het versnellen van de uitrol van toekomstbestendige infrastructuur, met inachtneming van de technologische neutraliteit, om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften van alle huishoudens, ongeacht hun geografische locatie. Uiteindelijk zal de migratie van alle huishoudens naar schaalbare toekomstbestendige technologieën de energie-efficiëntie van netwerken optimaliseren door het oude vaste netwerk geleidelijk los te koppelen.

Om de digitale kloof te voorkomen, benadrukt de strategie het belang van een betaalbare basishogesnelheidsinternetverbinding voor iedereen, gedefinieerd als een download-internetverbinding van minimaal 100 Mbps en 20 Mbps uploadservice. Om deze dienst aan de meest achtergestelde huishoudens te kunnen verlenen, zullen gerichte maatregelen worden beoordeeld en uitgevoerd.

De ambitie van de strategie is ervoor te zorgen dat elke wooneenheid toegang heeft tot ten minste één VHCN (Very High Capacity Network) netwerk, gedefinieerd als 1 Gbps download en 200 Mbps upload in een vast netwerk. De strategie geeft prioriteit aan huishoudens in afgelegen gebieden die niet zijn aangesloten door een VHCN-netwerk. Het verbinden van afgelegen en landelijke woningen is duur en overheidssteun kan worden overwogen voor gevallen waarin particuliere exploitanten geen plannen hebben om netwerken uit te breiden.

Er werd een 5G-taskforce opgericht om Luxemburg in de voorhoede van connectiviteit te houden. 5G werd in 2020 gelanceerd door Post Luxembourg, Orange en Proximus. Luxemburg heeft een 5G -strategie opgesteld.

Belangrijkste maatregelen voor de ontwikkeling van breedband

 • Het Luxemburgse herstel- en veerkrachtplan (RRP) bevat geen investeringen in connectiviteit, aangezien het beleid erop gericht is ervoor te zorgen dat particuliere investeringen toereikend zijn om de doelstellingen voor 2025 te verwezenlijken.
 • De Checkmynet.lu tool meet de prestaties en kwaliteit van internettoegangsdiensten voor eindgebruikers en is gratis. Als een consument van mening is dat de gemeten bandbreedte lager is dan de overeengekomen bandbreedte, kan hij contact opnemen met zijn aanbieder; als hij geen antwoord ontvangt of het antwoord onbevredigend is, kan de consument kosteloos gebruikmaken van de bemiddelingsdienst van ILR.
 • In kaart brengen van breedband: de regering heeft een instrument voor het in kaart brengen van breedbanddiensten ontwikkeld dat het niveau van breedbanddekking voor elke gemeente in Luxemburg aangeeft. De kaart is gebaseerd op data van vaste netwerkexploitanten (Docsis, VDSL en Fibre).
 • Een ander belangrijk instrument dat door de overheid is ontwikkeld, is het National Road Works Register. Dit register bevat alle aanvragen voor weg- en wegvergunningen, die door bedrijven zijn ingediend. Het bevat ook informatie over openbare infrastructuurwerken die door gemeenten en overheidsbeheerders zijn gepland op het gebied van telecommunicatie, gas, elektriciteit en water, enz.
 • Andere maatregelen:
  • Invoering van een verplichting om te voorzien in opvanginfrastructuur voor glasvezel (gemeenten zijn verzocht de opvanginfrastructuur verplicht te stellen);
  • Invoering van een verplichting om in nieuwe woningen breedbandklare in-house bekabeling aan te bieden (passende interne bekabeling is verplicht voor alle nieuw gebouwde gebouwen en reeds bestaande meerwoongebouwen in geval van ingrijpende renovatiewerkzaamheden, waarvoor na 31 december 2016 aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend);
  • Toegang van alternatieve exploitanten tot het netwerk van de gevestigde exploitant.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Luxemburg

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en kosten controleren de scorebordrapporten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumopdrachten voor draadloze breedband

Voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen raadpleegt u de Europese waarnemingspost 5G.

Nationale en EU-publicaties en persdocumenten

Contactgegevens

BCO Luxemburg (nationaal kennisbureau voor breedband): Ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Media, Connectiviteit en Digitaal Beleid

Adres: 5, Rue Plaetis, L-2338, Luxemburg
Contact via e-mail
Telefoon: + 352 247 86717 Website

Ministerie van Economische Zaken (Ministère de l’Économie)

Adres: 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
Contact via e-mail
Telefoon: + 352 2478 4137 Website

Instituut voor Regelgeving Luxemburg (Institut Luxembourgeois de Régulation)

Adres: 17, rue du Fossé, L-1536 Luxemburg
Contact via e-mail
Telefoon: + 352 28228 228 Website

Laatste nieuws

Connect University — Breedband Investment Handbook

Introductiesessie gewijd aan het onlangs gepubliceerde „Broadband Investment Handbook”.

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

NEWS ARTICLE |
EU39 bereikt 70 % FTTH/B dekking volgens de FTTH Raad Europa

Volgens het Fibre to the Home/Building Market Panorama (FTTTH/B) bereikte de EU39 (27 EU-lidstaten, Verenigd Koninkrijk, 4 GOS-landen, IJsland, Israël, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije) 70 % FTTH/B dekkingspercentage, 244 miljoen woningen passeerden en 121 miljoen FTTH/B-abonnees vanaf september 2023.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 goedgekeurde nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie van een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als voor snelle breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-uitrol behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

Slovenië kiest voor technologische neutraliteit en marktdynamiek bij de ontwikkeling van breedbandnetwerken, met name concurrentie op basis van infrastructuur en diensten.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Roemenië richt zich op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als een stap in de richting van de verwezenlijking van de EU-connectiviteitsdoelstellingen.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital en de nationale strategie voor connectiviteit in elektronische communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit voor 2023-2030 vormen de ontwikkeling van een digitale infrastructuur in Portugal.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan van Polen voor 2025 is in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij van de EU.

Breedband in Nederland

Alle huishoudens in Nederland moeten de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot breedbandnetwerken van ten minste 100 Mbps en een overgrote meerderheid moet tegen 2023 gebruikmaken van 1 Gbps.

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Litouwen

Litouwen streeft ernaar om tegen 2027 100 Mbps te leveren aan plattelandsgebieden en de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij voor 2025 te ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society heeft als doel om tegen 2026 gigabitconnectiviteit te bieden aan iedereen.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband.

Breedband in Hongarije

Met de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die door gigabitnetwerken worden gedekt, te bereiken.

Breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 bevordert het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken. De Griekse Digital Transformation Bible 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de doelstellingen van de Gigabit...

Breedband in Duitsland

In het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering wordt prioriteit gegeven aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt de doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op concurrentie gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor achtergestelde gebieden, en advies aan lokale gemeenten over de uitrol van breedbandnetwerken.

Breedband in Estland

Estland heeft een basisbreedbanddekking in het hele land. De Estse digitale agenda stelt ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven gericht op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering werkt eraan om van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

In het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, wordt de strategische aanpak van Tsjechië voor de bouw van VHCN vastgesteld.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat wetgevende en regelgevende maatregelen en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij 2025 en gedeeltelijk aan de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het nationale breedbandinfrastructuurplan voor toegang tot de volgende generatie „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 geactualiseerd en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De breedbandstrategie van Oostenrijk richt zich op de landelijke levering van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.