Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Euroopa digiidentiteedi struktuur ja võrdlusraamistik – ülevaade

Käesolevas ülevaates kirjeldatakse kokkuvõtlikult eIDASe eksperdirühma arusaama EUDI Walleti kontseptsioonist. EIDASe eksperdirühm võttis käesoleva dokumendi vastu 22. veebruaril 2022 ja otsustas selle sidusrühmade tagasiside saamiseks avaldada.

3. juunil 2021 võttis komisjon vastu soovituse, milles kutsutakse liikmesriike üles töötama välja töövahendid, mis hõlmavad tehnilist struktuuri ja võrdlusraamistikku, ühiseid standardeid ja tehnilisi kirjeldusi ning ühiseid suuniseid ja parimaid tavasid.
Soovituses täpsustatakse, et need tulemused on aluseks Euroopa digiidentiteedi raammääruse rakendamisele, kui see on vastu võetud, ilma et vahendite kogumi väljatöötamise protsess takistaks õigusloomeprotsessi või mõjutaks seda. 

Käesolevas ülevaates kirjeldatakse kokkuvõtlikult eIDASe eksperdirühma arusaama EUDI Walleti kontseptsioonist, sealhulgas:

  • Euroopa digiidentiteeditasku eesmärgid,
  • ökosüsteemis osalejate rollid,
  • rahakoti funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded ning
  • võimalikud koostisosad. 

Joonis ei ole kohustuslik. Kohustuslikud on ainult lõplikult vastu võetud Euroopa digiidentiteedi raammäärus ning selle alusel vastu võetud rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid. 

Palun registreeruge Futuriumi platvormil, et anda tagasisidet kavandi kohta, või tutvuge siin kättesaadava pdf-failiga.

Allalaadimiseks

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Laadi alla