Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Aird a tharraingt ar na chéad Chomhpháirtíochtaí Iriseoireachta a fhaigheann tacaíocht ón Aontas

Gheobhaidh seacht gcuibhreannas d’eagraíochtaí nuachta tacaíocht ón Aontas do thionscadail trasteorann a bhfuil sé mar aidhm leo earnáil nuachta na meán i gcoitinne a neartú.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

I mí an Mheithimh 2021, sheol an Coimisiún a chéad ghlao bliantúil ar thograí le haghaidh comhpháirtíochtaí iriseoireachta faoi Eoraip na Cruthaitheachta, mar chuid de thionscnamh NEWS i bPlean Gníomhaíochta Meán agus Closamhairc an Choimisiúin.

Roghnaigh saineolaithe neamhspleácha seacht dtionscadal a rinne meastóireacht ar 32 thogra ó gach cearn den Eoraip. D’fhéadfadh iarratasóirí roinnt gníomhaíochtaí a mholadh, amhail comhchaighdeáin ghnó agus eagarthóireachta a fhorbairt, cineálacha nua seomraí nuachta agus formáidí nua a thástáil, nó cláir oiliúna.

Gheobhaidh gach tionscadal cómhaoiniú 80 % ón Aontas ar feadh dhá bhliain. Ráthaítear a neamhspleáchas eagarthóireachta laistigh de na comhaontuithe deontais.

Tionscadail roghnaithe

Tras-Teorainn Áitiúil

Tá sé d’aidhm ag Cross-Bord Local táirgeadh iriseoireachta iniúchach trasteorann a spreagadh ar fud na hEorpa, agus na meáin nuachta áitiúla san Eoraip a dhéanamh níos athléimní. Tá an tionscadal á chomhordú ag Journalismfund.eu (BE) agus tá Cónaidhm Iriseoirí na hEorpa (BE), Scoil Eacnamaíochta Stócólm i Ríge (LV) agus Aistrithe (CZ) páirteach ann. Tacóidh an tionscadal le tuairim is 60 comhoibriú (EUR 600.000 atá beartaithe), cuirfear meantóireacht ar fáil do thionscadail roghnaithe, cuirfidh sé oiliúint ar iriseoirí (maidir le hiriseoireacht iniúchach, sábháilteacht agus measúnú riosca) agus cuirfear oiliúint bhainistíochta ar fáil do bhainisteoirí áitiúla na n-eagraíochtaí meán.

 • Tosaigh: 1 Márta 2022
 • Tacaíocht ón AE: EUR 1,095,998

Stars4media NUACHT

Tá sé mar aidhm ag NEWS Stars4Media samhlacha nua gnó a spreagadh agus seomraí nuachta nuálacha a chruthú chun cabhrú le hearnáil na meán nuachta san Eoraip a bheith níos athléimní. Cuirfidh sé deontais agus cóitseáil ar fáil do 15 thionscadal meán trasteorann ar a laghad (foráilte do EUR 1.320.000). Tar éis glao oscailte, déanfaidh giúiré neamhspleách an chéad ghearrliosta de thart ar 15 thionscadal chun cóitseáil agus síolmhaoiniú a fháil. Ina dhiaidh sin, méadóidh tionscadail roghnaithe le deontais níos mó. Beidh dhá eagraíocht meán ar a laghad ó dhá thír i ngach tionscadal comhoibríoch. Is iad Saor-Ollscoil na Bruiséile (BE) a chomhordaíonn an tionscadal agus tá Fondúireacht Euractiv (BE), WAN-IFRA (FR) agus Lárionad Iriseoireachta na hEorpa (NL) páirteach ann. Tógann sé ar dhá eagrán níos luaithe de Stars4media.

 • Tosaigh: 1 Feabhra 2022
 • Tacaíocht ón AE: EUR 2,386,403

Nuálaíocht na Meán san Eoraip: An tÉiceachóras Meán Eorpach a Fhuinneamh

Tá sé mar aidhm ag Nuálaíocht na Meán san Eoraip éiceachóras nuálach comhoibríoch meán a spreagadh agus a neartú san Eoraip, trí thart ar 60 deontas (EUR 728 000 atá beartaithe) agus oiliúint a chur ar fáil chun measúnú a dhéanamh ar tháirgí iriseoireachta, ar struchtúir ghnó agus ar theicnící dáileacháin. Foráiltear leis an tionscadal freisin go ndéanfar mapáil ar dhea-chleachtais, comhairleoireacht ghnó, gorlanna meán, haiceatóin, deontais d’iriseoireacht lucht féachana agus éisteachta, clár meantóireachta uile-Eorpach, moil faisnéise chun eolas agus dea-chleachtais agus imeachtaí líonraithe a dháileadh. Tá an tionscadal á chomhordú ag Institiúid Idirnáisiúnta an Phreasa (AT) agus tá Thomson Media (DE), Líonra Tuairiscithe Imscrúdaitheach na mBalcán (BA) agus Fondúireacht Forbartha na Meán (UA) páirteach ann.

 • Tosaigh: 1 Meitheamh 2022.
 • Tacaíocht ón AE: EUR 1,661,009

Pix.T do Nuacht & Photojournalism

mar aidhm ag Pix.T aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair iriseoirí grianghraf, lena n-áirítear laghdú ar ioncam, sáruithe ar chóipcheart agus samhlacha ceadúnaithe atá as dáta. Ag tógáil ar dhá bhliain de thaighde agus comhoibriú, cuirfidh sé prótacal agus ardán blocshlabhra á gcumhachtú chun grianghraif a dheimhniú, a dhíol agus a dháileadh ar líne. Tá an tionscadal á chomhordú ag Worldcrunch (FR) agus tá Grianghrafadóirí (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) agus PAP (PL) i gceist leis.

 • Tosaigh: 1 Aibreán 2022
 • Tacaíocht ón AE: EUR 732,137

Allah warns a seirbhísigh leis a chuid Word: líonra Eorpach de mhoil meán

Tá sé d’aidhm ag an gCiorcal 10 mol eolais agus léiriúcháin ar na meáin a chruthú i gcathracha Eorpacha lasmuigh de phríomhchathracha, agus daoine cruthaitheacha, iriseoirí agus fiontraithe sna meáin a bhailiú, naisc a chruthú idir na meáin oidhreachta agus eagraíochtaí meán atá faoi stiúir na mílte bliain agus féachaint ar fhormáidí digiteacha nua. Déanfaidh na rannpháirtithe tírdhreach na meán a mhapáil ina gcathair ar feadh seachtaine agus ansin cuirfidh siad mol saincheaptha ar bun de réir riachtanais léiriúcháin na meán áitiúil. Cruthóidh moil ardán pobail, roinnfidh siad eolas agus faisnéis lena chéile, déanfaidh siad faireachán ar shaincheisteanna agus ar fhorbairtí i gcathracha agus i dtíortha eile, agus eagróidh siad imeachtaí agus comhpháirtíochtaí leis na meáin. Tá an tionscadal á chomhordú ag Are We Europe (NL) agus tá Arty Farty (FR), Óscríbhneoir (DE) agus n-ost (DE) páirteach ann.

 • Tosaigh: 1 Aibreán 2022
 • Tacaíocht ón AE: EUR 675,298

Malartú Barr Feabhais Eorpach san Iriseoireacht (E3J)

Is é is aidhm don Mhalartú Barr Feabhais Eorpach san Iriseoireacht (E3J) comhoibriú trasteorann a spreagadh le haghaidh iriseoireacht níos fearr. Feidhmeoidh sé mar líonra líonraí, lena gcuirfear mol eolais ar fáil d’iriseoirí chun nascadh le chéile, bunaithe ar mhuinín fhrithpháirteach agus ar rialacha comhchoiteanna. Cabhróidh E3J le caighdeáin iriseoireachta a fhorbairt chun cuntasacht agus dlisteanacht a ardú maidir le hábhair amhail an imirce, an aeráid agus an tsláinte phoiblí. Is iad Tuairisceoirí gan Teorainneacha (FR) a chomhordaíonn an tionscadal agus baineann an tionscadal le Free Press Unlimited (NL), Commit (AT), Fóram Meán Pobail na hEorpa (BE) agus Buanchomhdháil Oibreoirí Closamhairc na Meánmhara (IT).

 • Tosaigh: 1 Aibreán 2022
 • Tacaíocht ón AE: EUR 982,413

Fócas na hEorpa

Molann European Focus (teideal oibre) nuachtlitir ilteangach a chomhtháirgtear agus a choimeádann 9 gcinn d’eagraíochtaí meán. Is é an sprioc choiteann tuairisciú na hEorpa a neartú trí pheirspictíochtaí nua a chur leis na díospóireachtaí reatha. Is é n-Ost (DE) a chomhordaíonn an tionscadal agus tá Gazeta Wyborcza (PL), Insight na mBalcán (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) agus Libération (FR) páirteach ann. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal aghaidh a thabhairt ar na hacmhainní laghdaitheacha don tuairisciú eachtrach agus ar an ngá atá le dioscúrsa iolraíoch agus idirnasctha san Eoraip thar chlúdach nuachta laethúil.

 • Tosaigh: 1 Márta 2022.
 • Tacaíocht ón AE: EUR 473,585

 

Glao 2022 ar thograí le haghaidh Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta

Foilsíodh glao na bliana seo ar thograí le haghaidh Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta i mí Feabhra 2022 agus is é an 7 Meán Fómhair 2022 an spriocdháta do thionscadail a thosóidh go luath in 2023. Beidh seimineár gréasáin d’iarratasóirí féideartha ar siúl Dé Céadaoin an 6 Aibreán (11h-13h CEST) — beidh sonraí logála isteach agus taifeadtaí ar fáil anseo.

 

Cúlra

Tá Comhpháirtíochtaí Iriseoireachta mar chuid de thionscnamh NEWS i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin um na Meáin agus um an Earnáil Chlosamhairc. Mar chuid den tionscnamh seo, tá an Coimisiún tar éis cur leis an idirphlé leis an earnáil, i measc nithe eile trí Fhóram Eorpach na Meán Nuachta. Ina theannta sin, fógraíodh sa Phlean Gníomhaíochta um an Daonlathas Eorpach raon gníomhaíochtaí chun saoirse na meán agus litearthacht sna meáin a neartú.

Chun forléargas a fháil ar na deontais sin agus ar dheontais eile do na meáin nuachta, féach an t- eolas is déanaí ar an leathanach seoforléargas mhí an Mhárta 2022 ar an mbileog eolais.