Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Caighdeáin bhlocshlabhra

Glacann an Coimisiún Eorpach ról gníomhach i bpobal na gcaighdeán blocshlabhra, agus oibríonn sé i ndlúthchomhar leis na comhlachtaí ábhartha uile ar fud an domhain.

  Léiriú amhairc ar blockchain

© iStock by Getty Images - 911053906 laremenko

Tá caighdeáin ríthábhachtach chun go n-éireoidh le haon teicneolaíocht atá ag forbairt, agus níl aon eisceacht ag blocshlabhra. Leis na caighdeáin chearta, a shocraítear ag an am ceart i bhforbairt teicneolaíochta, is féidir idir-inoibritheacht a áirithiú, muinín a ghiniúint as an teicneolaíocht agus úsáid na teicneolaíochta a éascú. Ar an mbealach seo, tacaíonn siad lena fhorbairt agus cruthaíonn siad bealach chun an t-olluchtú a bhaint amach.

Tá ról gníomhach ag an Aontas i bpobal na gcaighdeán blocshlabhra, ag obair i ndlúthchomhar le gach comhlacht ábhartha ar fud an domhain agus ag obair go dlúth leo.

Tírdhreach na gcaighdeán blocshlabhra

Tá tírdhreach na gcaighdeán teicneolaíochta casta, lena gcumhdaítear líon mór eagraíochtaí fornáisiúnta, náisiúnta agus tionsclaíocha. I measc na n-eagraíochtaí is tábhachtaí i dtimpeallacht chaighdeáin bhlocshlabhra na hEorpa tá:

 • StandICT: Soláthraíonn sí Faireachlann um Chaighdeánú TFC (EUCOS) agus saoráid chun tacú le rannpháirtíocht saineolaithe Eorpacha ar chaighdeánú idirnáisiúnta (StandICT.eu).
 • Eagraíochtaí Eorpacha um Chaighdeánú: Ar na heagraíochtaí tábhachtacha Eorpacha um chaighdeáin atá ábhartha don bhlocshlabhra tá Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide (ETSI, go háirithe ISG PDL), an Coiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN), Coiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil (CENELEC), go háirithe trína gComhchoiste Teicniúil 19 (JTC19).
 • Eagraíochtaí fornáisiúnta agus tionscail: Ar na heagraíochtaí domhanda tábhachtacha a bhaineann le caighdeáin bhlocshlabhra tá ISO (go háirithe ISO TC307), ISO/IEC JTC1 agus ITU-T.
 • Comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin: Tá formhór na gcomhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin TF ag obair ar ábhair bhlocshlabhra freisin nó táthar ag súil go mbeidh siad ag obair.
 • Comhlachtaí na gCaighdeán Oscailte: áirítear orthu sin IEEE, an Eagraíocht um Chaighdeáin Faisnéise Struchtúrtha a Chur Chun Cinn (OASIS) agus an Tascfhórsa Innealtóireachta Idirlín (IETF).
 • AINM ÚSÁIDEORA: Trí roinnt dá mheithleacha oibre, cuireann Comhlachas Idirnáisiúnta na bhFeidhmchlár Blocshlabhra Iontaofa leis an bplé ar chaighdeáin ar leibhéal Eorpach agus domhanda freisin.

Tá go leor eagraíochtaí náisiúnta agus tionsclaíocha eile páirteach i gcaighdeáin a bhaineann le blocshlabhra a bheith ag obair ar thopaicí amhail sócmhainní digiteacha, sonraíochtaí ceadchomhartha, rialachas blocshlabhra, caighdeáin ceadchomhartha slándála, agus níos mó.

Cinntíonn an réimse leathan comhlachtaí atá ag obair ar chaighdeáin bhlocshlabhra go bhfuil go leor scileanna agus saineolais ar fud an domhain tiomanta don obair seo. Ach tá baol ann go mbeidh ilroinnt ann i dtimpeallacht na gcaighdeán.

Ábhair maidir le caighdeáin

Is féidir le caighdeáin teicneolaíochta raon leathan topaicí a chumhdach, agus níl baint dhíreach ag cuid acu leis an teicneolaíocht féin. Sa bhlocshlabhra, tá na hábhair seo a leanas thar a bheith ábhartha:

 • idir-inoibritheacht: A áirithiú gur féidir le prótacail agus ardáin éagsúla bhlocshlabhra agus DLT sonraí a mhalartú agus cumarsáid gan uaim a dhéanamh le chéile;
 • rialachas: Dea-chleachtas agus caighdeáin maidir le tionscadail bhlocshlabhra a rialú chomh maith le cuibhreannais bhlocshlabhra atá ag obair ar ardáin dhíláraithe;
 • aitheantas: Creat coiteann céannachta agus/nó féiniúlacht idir-inoibritheach a chur chun cinn i measc prótacail agus ardáin bhlocshlabhra éagsúla;
 • slándáil: Oibriú slán na nóid, na líonraí agus na seirbhísí éagsúla a áirithiú;
 • conarthaí cliste: Tacú leis an dea-chleachtas agus leis na caighdeáin is fearr chun a chinntiú go bhfuil teicneolaíocht chliste na gconarthaí sábháilte agus slán.

An Nuacht is Déanaí

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Straitéis bhlocshlabhra

Is mian leis an Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht bhlocshlabhra, a bheith ina nuálaí sa bhlocshlabhra agus ardáin, feidhmchláir agus cuideachtaí suntasacha a bheith ann.

Féach freisin

Maoiniú blocshlabhra agus infheistíocht

Cuireann an tAontas Eorpach maoiniú ar fáil don taighde blocshlabhra agus don nuálaíocht trí dheontais agus duaiseanna agus trí thacú leis an infheistíocht.

Bonneagar Seirbhísí Blocshlabhra na hEorpa

Tá bonneagar seirbhísí blocshlabhra dá cuid féin á thógáil ag earnáil phoiblí na hEorpa, bonneagar ba cheart a bheith idir-inoibritheach go luath le hardáin na hearnála príobháidí.

Comhpháirtíocht Blocshlabhra na hEorpa

Is tionscnamh í an Chomhpháirtíocht Eorpach um Blocshlabhra (EBP) chun straitéis AE maidir le blocshlabhra a fhorbairt agus chun bonneagar blocshlabhra a thógáil do sheirbhísí poiblí.

Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an AE

Le Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an Aontais Eorpaigh, éascaítear idirphlé idir lucht déanta cinntí, ceannairí smaointeoireachta agus an pobal blocshlabhra.