Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fógra dlíthiúil

Tá an fhaisnéis ar an suíomh seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta.

Séanadh

Déanann Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta sa Choimisiún Eorpach cothabháil ar an suíomh gréasáin seo thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh chun feabhas a chur ar rochtain an phobail ar fhaisnéis faoina thionscnaimh agus faoi bheartais an Aontais Eorpaigh i gcoitinne. Is é an sprioc atá againn an fhaisnéis sin a choinneáil tráthúil agus cruinn. Má chuirtear earráidí in iúl dúinn, déanfaimid iarracht iad a cheartú. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht ná dliteanas ar bith, áfach, maidir leis an bhfaisnéis atá ar an suíomh seo.

Is mar seo a leanas atá an fhaisnéis sin:

 • is de chineál ginearálta amháin í agus níl sé i gceist léi aghaidh a thabhairt ar imthosca sonracha aon duine ar leith ná aon eintitis ar leith
 • ní gá go mbeadh sé cuimsitheach, iomlán, cruinn ná cothrom le dáta
 • bíonn sí nasctha uaireanta le suíomhanna seachtracha nach bhfuil aon smacht ag seirbhísí an Choimisiúin orthu agus nach nglacann an Coimisiún freagracht ar bith astu
 • ní comhairle ghairmiúil ná dlí í (má theastaíonn comhairle shonrach uait, ba cheart duit dul i gcomhairle le duine gairmiúil atá cáilithe go cuí).

Tabhair do d’aire nach féidir a ráthú gur macasamhail chruinn de théacs a glacadh go hoifigiúil é doiciméad atá ar fáil ar líne. Is í Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh amháin (an t-eagrán clóite nó, ón 1 Iúil 2013, an leagan leictreonach ar shuíomh gréasáin EUR-Lex) atá barántúil agus a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla aici.

Tá sé mar sprioc againn an cur isteach a thagann as earráidí teicniúla a íoslaghdú. D’fhéadfadh sé, áfach, gur cruthaíodh nó gur leagadh amach roinnt sonraí nó faisnéise ar ár suíomh i gcomhaid nó i bhformáidí nach bhfuil saor ó earráidí, agus ní féidir linn a ráthú nach gcuirfidh fadhbanna den sórt sin isteach ar ár seirbhís ná nach gcuirfidh siad isteach uirthi ar shlí eile. Ní ghlacann an Coimisiún aon fhreagracht as fadhbanna den sórt sin a tharla mar thoradh ar úsáid a bhaint as an láithreán seo nó as aon láithreáin sheachtracha atá nasctha leis.

Níl sé i gceist leis an séanadh seo dliteanas an Choimisiúin a theorannú de shárú ar aon cheanglas atá leagtha síos sa dlí náisiúnta is infheidhme ná a dhliteanas a eisiamh maidir le hábhair nach féidir a eisiamh faoin dlí sin.

Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, 1995-2023

Cuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin chun feidhme leis an gCinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid.

Mura léirítear a mhalairt (e.g. i bhfógraí cóipchirt aonair), tá ábhar atá faoi úinéireacht an Aontais ar an suíomh gréasáin seo ceadúnaithe faoin gceadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ciallaíonn sé sin go gceadaítear athúsáid, ar choinníoll go dtugtar creidiúint chuí agus go léirítear athruithe.

D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort cearta breise a imréiteach má léiríonn ábhar ar leith daoine aonair príobháideacha inaitheanta nó má tá saothair tríú páirtí san áireamh ann. Chun ábhar nach leis an Aontas Eorpach é a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh sé go mbeadh ort cead a lorg go díreach ó na sealbhóirí cirt. Bogearraí nó doiciméid a chumhdaítear le cearta maoine tionsclaíche, amhail paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe, lógónna agus ainmneacha, eisiatar iad ó bheartas athúsáide an Choimisiúin agus níl siad ceadúnaithe duit.

Treoir maidir le creidiúnú

I gcás na meán digiteach, ba cheart an creidmheas a thabhairt mar seo a leanas:

 • Teideal na hoibre a sholáthar,
 • obair a shannadh don Aontas Eorpach,
 • luaigh URL na bunoibre an url ar leathanach gréasáin shuíomh gréasáin na Straitéise Digití ar a bhfuil obair foilsithe.

 I gcás foilseacháin chlóite, ba cheart an creidmheas a thabhairt mar seo a leanas:

 • Teideal na hoibre a sholáthar,
 • tabhair ainm an údair/na n-údar,
 • obair a shannadh don Aontas Eorpach,
 • na tagairtí foilseacháin a sholáthar,
 • luaigh an fhoinse mar Choimisiún Eorpach, Straitéis Dhigiteach digiteach.ec.europa.eu.

Tabhair do d’aire, le do thoil, maidir le foilseacháin chlóite, gur leor an tagairt a chur isteach go díreach (agus sin amháin) ar an bhfoilseachán.

Ráiteas Príobháideachais do Bheathaisnéisí

Oibríocht phróiseála: Beathaisnéisí ar shuíomh gréasáin na Straitéise Digití

Rialaitheoir Sonraí: Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta; An tAonad Cumarsáide (CNECT.D.4)

Tagairt taifid: DPR-EC-04786

Cén fáth agus conas a phróiseálaimid do shonraí pearsanta

Cuspóir na hoibríochta próiseála: An Coimisiún Eorpach, Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta; Cuireann an tAonad Cumarsáide (CNECT.D.4) ar chumas daoine a roghnaíonn an fhoireann chumarsáide a mbeathaisnéis a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Straitéise Digití.

Is iad na húsáidí is coitianta don bheathaisnéis ná: foilsiú faisnéise ó údar blagphoist, ó chainteoir i gcomhdháil nó ó bhall de shainghrúpa a thugann comhairle don Choimisiún, etc.

Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid na sonraí pearsanta a phróiseáil

Déanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil toisc gur thug tú do thoiliú sainráite trí ríomhphost a seoladh chuig an rialaitheoir sonraí (Airteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725).

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid a thuilleadh

Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta; Foilsíonn an tAonad Cumarsáide (CNECT.D.4) faisnéis phearsanta mar a chuireann an t-ábhar sonraí ar fáil:

 • Ainm (pearsanta agus teaghlaigh)
 • Grianghrafadóireacht portráide (roghnach)
 • Beathaisnéis daoine

Seolann an t-ábhar sonraí an fhaisnéis thuasluaite chuig eagarthóirí an tsuímh gréasáin, a fhoilsíonn í ar an suíomh gréasáin.

Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta

Tá na beathaisnéisí mar chuid d’ábhar an tsuímh gréasáin atá ar fáil go poiblí agus fanann siad ann ar feadh shaolré iomlán an tsuímh ghréasáin seo.

Scriosann an t-eagarthóir an bheathaisnéis laistigh de sheachtain amháin arna iarraidh sin don ábhar sonraí.

Conas is féidir linn do shonraí pearsanta a chosaint agus a chosaint

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Cé aige a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad

Tá an bheathaisnéis ar fáil d’aon úsáideoir Idirlín ón nóiméad ar foilsíodh í ar shuíomh gréasáin na Straitéise Digití.

Cad iad na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú

Mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725, tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus tá an ceart agat srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta, an ceart chun do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith trí fhógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí.

Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin.

Sonraí teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí (CNECT-D4@ec.europa.eu) chun cearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó i gcás barúlacha, ceisteanna nó ábhair imní, nó chun gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do shonraí pearsanta.

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS edps@edps.europa.eu), dul ar iontaoibh (i.e. gearán a dhéanamh) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Ráiteas Príobháideachais le haghaidh fógraí maidir le Seomra Nuachta

Tagairt taifid: DPR-EC-03928

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo an fáth a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta, an chaoi a ndéanaimid na sonraí pearsanta uile a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Anseo thíos tá an t-eolas maidir leis an oibríocht phróiseála “Bainistíocht ar shíntiúis chun faisnéis a fháil trí Sheomra Nuachta”, a dhéanann seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh. 

Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: bailíonn agus próiseálann an Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta ionas gur féidir leat faisnéis a d’iarr tú faoi ábhair éagsúla i réimse (a) sheirbhís(í) an Choimisiúin Eorpaigh a fháil trínár nuachtlitir nó trí fhógraí.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Liostáil tú chun an t-eolas a fháil faoi ábhair éagsúla i réimse(a) sheirbhís(í) an Choimisiúin Eorpaigh. Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil, toisc gur thoiligh tú le próiseáil do shonraí pearsanta chun an fhaisnéis a iarradh a fháil trínár nuachtlitir nó trí fhógraí.

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn an Rialaitheoir Sonraí na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

 • do sheoladh ríomhphoist; 
 • minicíocht na bhfógraí, agus 
 • ábhair spéise. 

Tá na sonraí pearsanta seo ag teastáil chun a chinntiú go gcuirtear an tseirbhís ar fáil duit mar shíntiúsóir.

Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn an Rialaitheoir Sonraí do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh tréimhse cúig bliana tar éis duit teagmháil dheireanach a dhéanamh le Seirbhísí an Choimisiúin nó go dtí go n-iarrfaidh tú go scriosfaí do shonraí pearsanta.

Má chruthaigh tú próifíl chun leas a bhaint as seirbhísí Sheomra Nuachta Connect, is féidir leat eagarthóireacht a dhéanamh ar na sonraí pearsanta a bhaineann leis tráth ar bith. Is féidir leat do phróifíl agus na sonraí pearsanta a bhaineann le do phróifíl a scriosadh freisin. 

Is féidir leat scríobh freisin chuig an mbosca ríomhphoist tiomnaithe CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu agus iarraidh ort díliostáil ón liosta seoltaí nó lean an nasc díliostála sa ríomhphost faisnéise a fuair tú. 

Conas a chosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála uile de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Áirítear ar na bearta teicniúla bearta iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar shlándáil ar líne, an baol go gcaillfí sonraí, go n-athrófaí sonraí nó go mbeadh rochtain neamhúdaraithe orthu, agus an riosca a bhaineann leis an bpróiseáil agus cineál na sonraí pearsanta atá á bpróiseáil á gcur san áireamh. Áirítear ar na bearta eagraíochtúla rochtain ar na sonraí a shrianadh do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus d’fhoireann údaraithe eile an Choimisiúin de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Cloíonn na baill foirne sin le comhaontuithe reachtúla rúndachta agus, nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Tabhair do d’aire, de bhun Airteagal 3(13) de Rialachán (AE) 2018/1725, nach measfar gur faighteoirí iad údaráis phoiblí (e.g. an Chúirt Iniúchóirí, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh) a d’fhéadfadh sonraí pearsanta a fháil faoi chuimsiú fiosrúchán ar leith i gcomhréir le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit. Beidh tuilleadh próiseála ar na sonraí sin ag na húdaráis phoiblí sin i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí i gcomhréir le críocha na próiseála.

Ní thabharfar an fhaisnéis a bhailímid d’aon tríú páirtí, ach amháin sa mhéid agus chun na críche a d’fhéadfadh a bheith de cheangal orainn é sin a dhéanamh de réir dlí.

Cad iad do chearta agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú? 

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagail 14 go 25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus iad a cheartú i gcás ina bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. I gcás inarb infheidhme, tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta, agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus an ceart chun iniomparthacht sonraí.

Tá toilithe agat do shonraí pearsanta a chur ar fáil don Rialaitheoir Sonraí le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí ag CNECT-D4@ec.europa.eu. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoin gCeannteideal “Faisnéis teagmhála” thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí Taifid mar atá sonraithe faoin gCeannteideal “Cá bhfaighidh tú faisnéis níos mionsonraithe?” i d’iarratas.

Sonraí teagmhála

 • An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí ag CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí data-protection-officer@ec.europa.eu maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

 • An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá sé de cheart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis)edps@edps.europa.eumá mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

Cá bhfuil eolas níos mionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála ar fad a dhéanann an Coimisiún Eorpach ar shonraí pearsanta, ar oibríochtaí iad atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat teacht ar an gclár ag an nasc seo a leanas: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Cuireadh an oibríocht phróiseála shonrach sin i gclár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-03928.

Ilteangachas

Tá leathanaigh ghréasáin ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais.

Tá teangeolaithe sa Choimisiún tar éis leathanaigh tuirlingthe a aistriú le haghaidh gach réimse beartais. Úsáidtear eTranslation ar leathanaigh eile (féach an fógra sonrach), seirbhís meaisínaistriúcháin an Choimisiúin.