Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Straitéis Chibearshlándála

Is é is aidhm do Straitéis Chibearshlándála an Aontais athléimneacht a chothú in aghaidh cibearbhagairtí agus deimhin a dhéanamh de go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe as teicneolaíochtaí digiteacha iontaofa.

fix-empty

Chuir an Coimisiún Eorpach agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála Straitéis Chibearshlándála nua de chuid an Aontais i láthair. 

Le claochlú digiteach na sochaí, ar treisíodh leis an ngéarchéim COVID-19, tá méadú tagtha ar thimpeallacht na bagartha agus tá dúshláin nua ag teacht chun cinn, dúshláin a dteastaíonn freagairtí oiriúnaithe agus nuálacha ina leith. Tá méadú ag teacht i gcónaí ar líon na gcibearionsaithe, agus is ó réimse leathan foinsí laistigh agus lasmuigh den Aontas a thagann ionsaithe atá ag éirí níos sofaisticiúla.

Dá bhrí sin, ba cheart don Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta sna hiarrachtaí chun digitiú slán a dhéanamh. Ba cheart go spreagfadh sé noirm le haghaidh réitigh agus caighdeáin chibearshlándála den chéad scoth le haghaidh seirbhísí riachtanacha agus bonneagair chriticiúla, chomh maith le forbairt agus cur i bhfeidhm teicneolaíochtaí nua a chur chun cinn. Beidh rialtais, gnólachtaí agus saoránaigh araon freagrach as claochlú digiteach cibearshlán a áirithiú. 

Cad atá i gceist leis an straitéis?

Déantar cur síos sa straitéis ar an gcaoi ar féidir leis an Aontas leas a bhaint as na huirlisí agus na hacmhainní go léir atá aige agus iad a neartú chun a bheith ceannasach ó thaobh na teicneolaíochta de. Leagtar amach ann freisin conas is féidir leis an Aontas dlús a chur lena chomhar le comhpháirtithe ar fud an domhain a bhfuil na luachanna céanna atá againn maidir leis an daonlathas, an smacht reachta agus cearta an duine.

Ní mór ceannasacht theicneolaíoch an Aontais a bhunú ar athléimneacht na seirbhísí agus na dtáirgí nasctha uile. Ní mór do gach ceann de na ceithre chibearphobal — iad siúd a bhfuil baint acu leis an margadh inmheánach, a bhfuil forfheidhmiú an dlí, taidhleoireacht agus cosaint acu — oibriú níos dlúithe chun comhfheasacht ar bhagairtí a bhaint amach. Ba cheart dóibh a bheith réidh chun freagairt i dteannta a chéile nuair a thagann ionsaí chun cinn, ionas gur féidir leis an Aontas a bheith níos mó ná suim a chodanna.

Clúdaíonn an straitéis slándáil seirbhísí riachtanacha amhail ospidéil, greillí fuinnimh, iarnróid agus an méadú atá ag teacht ar líon na rudaí nasctha inár dtithe, inár n-oifigí agus inár monarchana.  Is é is aidhm don straitéis cumais chomhchoiteanna a fhorbairt chun freagairt do chibear-ionsaithe móra. Leagtar amach ann freisin pleananna chun oibriú le comhpháirtithe ar fud an domhain chun slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta a áirithiú sa chibearspás. Thairis sin, leagtar amach ann conas is féidir le Cibearaonad Comhpháirteach an fhreagairt is éifeachtaí ar chibearbhagairtí a áirithiú trí úsáid a bhaint as na hacmhainní comhchoiteanna agus as an saineolas atá ar fáil do na Ballstáit agus don Aontas.

Príomhaidhm na straitéise

Tá sé d’aidhm ag an straitéis nua Idirlíon domhanda oscailte a áirithiú a mbeidh cosaintí láidre ann ina mbeidh rioscaí don tslándáil agus do chearta bunúsacha na ndaoine san Eoraip. Tar éis an dul chun cinn a rinneadh faoi na straitéisí roimhe seo, tá moltaí nithiúla ann maidir le trí phríomhionstraim a úsáid. Is tionscnaimh rialála, infheistíochta agus beartais iad na trí ionstraim sin. Tabharfaidh siad aghaidh ar thrí réimse de ghníomhaíocht an Aontais:

  1. athléimneacht, ceannasacht theicneolaíoch agus ceannaireacht;
  2. an cumas oibríochtúil chun cosc a chur, a dhíspreagadh agus freagairt a thabhairt;
  3. comhar chun cibearspás oscailte domhanda a chur chun cinn.

Tá an tAontas tiomanta do thacaíocht a thabhairt don straitéis sin trí leibhéal infheistíochta nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo in aistriú digiteach an Aontais sna seacht mbliana amach romhainn. Bheadh méadú faoi cheathair ar na leibhéil infheistíochta a bhí ann roimhe seo. Léiríonn sé tiomantas an Aontais dá bheartas teicneolaíochta agus tionsclaíoch nua agus don chlár oibre téarnaimh.

Tá Straitéis Chibearshlándála nua an Aontais don Deacáid Dhigiteach ina príomhghné de Thodhchaí Dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú, de Phlean Téarnaimh an Choimisiúin don Eoraip agus de Straitéis an Aontais Slándála 2020-2025.

An Nuacht is Déanaí

PRESS RELEASE |
An Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach foilsithe ag an gCoimisiún

Inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún Moladh maidir le Cripteagrafaíocht Iar-Chandamach chun na Ballstáit a spreagadh chun cur chuige comhchuibhithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme de réir mar a aistríonn an tAontas chuig cripteagrafaíocht iarchandamach. Cuideoidh sé sin lena chinntiú go mbeidh bonneagair agus seirbhísí digiteacha an Aontais slán sa chéad ré dhigiteach eile.

PRESS RELEASE |
An tAontas agus na Stáit Aontaithe ag leanúint den chomhar láidir trádála agus teicneolaíochta tráth a bhfuil dúshláin dhomhanda ann

Inniu, thionóil an tAontas agus na Stáit Aontaithe an séú cruinniú de Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (TTC) in Leuven na Beilge. Thug an cruinniú deis do na hairí cur leis an obair atá ar siúl faoi láthair agus spriocanna insoláthartha nua na Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta a chur i láthair tar éis dhá bhliain go leith de chomhar.

DIGIBYTE |
Fógraíonn DHS agus DG CONNECT tionscnamh lena ndéantar tuairisciú ar chibirtheagmhais a chur i gcomparáid le chéile chun cineálacha cur chuige trasatlantacha a ailíniú ar bhealach níos fearr

Áirítear sa chéad chéim sa tionscnamh dírithe seo anailís ar chosúlachtaí agus ar dhifríochtaí idir na moltaí i dTuarascáil DHS maidir le Tuairisciú Cibeartheagmhas a Chomhchuibhiú don Rialtas Cónaidhme agus an creat tuairiscithe teagmhas cibearshlándála faoi Threoir NIS 2 san Aontas.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Chibearshlándáil

Tá straitéis chibearshlándála leagtha amach ag an Aontas chun cur le cumas na hEorpa cibear-ionsaithe a chomhrac agus teacht slán uathu.

Léargas níos doimhne

An Cibearaonad Comhpháirteach

Is ardán nua é an Cibearaonad Comhpháirteach a bhfuil sé d’aidhm aige comhar a neartú i measc Institiúidí, Gníomhaireachtaí, Comhlachtaí agus na n-údarás sna Ballstáit.

Féach freisin

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus chun an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.