Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strategin för cybersäkerhet

EU:s strategi för cybersäkerhet syftar till att bygga upp motståndskraften mot cyberhot och se till att medborgare och företag drar nytta av tillförlitlig digital teknik.

fix-empty

Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik lade fram en ny EU-strategi för cybersäkerhet. 

Den digitala omvandlingen av samhället, som intensifierats av covid-19-krisen, har utvidgat hotbilden och medfört nya utmaningar som kräver anpassade och innovativa lösningar. Antalet it-angrepp fortsätter att öka, och allt mer sofistikerade attacker kommer från en mängd olika källor både inom och utanför EU.

EU bör därför leda insatserna för en säker digitalisering. Det bör leda till normer för lösningar i världsklass och cybersäkerhetsstandarder för grundläggande tjänster och kritisk infrastruktur samt driva på utvecklingen och tillämpningen av ny teknik. Regeringar, företag och medborgare kommer alla att dela ett ansvar för att säkerställa en cybersäker digital omvandling. 

Vad handlar strategin om?

Strategin beskriver hur EU kan utnyttja och stärka alla sina verktyg och resurser för att vara tekniskt suveräna. Den beskriver också hur EU kan intensifiera sitt samarbete med partner runt om i världen som delar våra värderingar om demokrati, rättsstatlighet och mänskliga rättigheter.

EU:s tekniska suveränitet måste bygga på motståndskraften hos alla uppkopplade tjänster och produkter. Alla de fyra cybersamhällena – de som sysslar med den inre marknaden, brottsbekämpning, diplomati och försvar – måste arbeta närmare för en gemensam medvetenhet om hot. De bör vara beredda att reagera kollektivt när en attack inträffar, så att EU kan vara större än summan av dess delar.

Strategin omfattar säkerheten för viktiga tjänster som sjukhus, energinät, järnvägar och det ständigt ökande antalet uppkopplade objekt i våra hem, kontor och fabriker.  Strategin syftar till att bygga upp kollektiva kapaciteter för att reagera på stora cyberattacker. Det skisserar också planer på att arbeta med partners runt om i världen för att säkerställa internationell säkerhet och stabilitet i cyberrymden. Dessutom beskrivs hur en gemensam it-enhet kan säkerställa den effektivaste reaktionen på cyberhot med hjälp av de kollektiva resurser och sakkunskap som finns tillgängliga för medlemsstaterna och EU.

Huvudsyftet med strategin

Den nya strategin syftar till att säkerställa ett globalt och öppet internet med starka skyddsåtgärder där det finns risker för säkerheten och människors grundläggande rättigheter i Europa. Efter de framsteg som gjorts inom ramen för de tidigare strategierna innehåller den konkreta förslag till användning av tre huvudsakliga instrument. Dessa tre instrument är lagstiftnings-, investerings- och politiska initiativ. De kommer att inriktas på tre områden för EU:s åtgärder:

  1. motståndskraft, teknisk suveränitet och ledarskap.
  2. operativ kapacitet att förebygga, avskräcka och reagera.
  3. samarbete för att främja en global och öppen cyberrymd.

EU har åtagit sig att stödja denna strategi genom en aldrig tidigare skådad investeringsnivå i EU:s digitala omställning under de kommande sju åren. Detta skulle fyrdubbla tidigare investeringsnivåer. Den visar EU:s engagemang för sin nya teknik- och industripolitik och återhämtningsagendan.

EU:s nya strategi för cybersäkerhet för det digitala decenniet utgör en viktig del av utformningen av Europas digitala framtid, kommissionens återhämtningsplan för Europa och strategin för säkerhetsunionen 2020–2025.

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

Povezane vsebine

Širša slika

Cybersäkerhet

EU har utarbetat en cybersäkerhetsstrategi för att stärka EU:s förmåga att bekämpa och återhämta sig från cyberattacker.

Podrobnejše informacije

Gemensam cyberenhet

Den gemensamma cyberenheten är en ny plattform som syftar till att stärka samarbetet mellan EU:s institutioner, byråer, organ och myndigheter i medlemsstaterna.

Glej tudi

Cybersäkerhetspolicyer

Europeiska unionen arbetar på olika fronter för att främja cyberresiliens, skydda vår kommunikation och data och hålla samhället och ekonomin på nätet säker.