Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An dearbhú maidir le comhar maidir leis an talmhaíocht dhigiteach

Ar an Lá Digiteach i mí Aibreáin 2019, shínigh 24 Bhallstát de chuid an Aontais agus an Ríocht Aontaithe an dearbhú maidir le ‘Todhchaí dhigiteach chliste agus inbhuanaithe do thalmhaíocht agus limistéir thuaithe na hEorpa’, ina bhfuil gealltanais le haghaidh gníomhaíochta i 3 réimse:

  Síniú an dearbhaithe maidir le ‘Todhchaí dhigiteach chliste agus inbhuanaithe do thalmhaíocht agus do cheantair thuaithe na hEorpa’ ar Lá Digiteach 2019.

An Dearbhú

Taighde agus nuálaíocht lena gcumhdaítear Al agus na gnéithe socheacnamaíocha, agranamaíocha agus comhshaoil a bhaineann le digitiú na talmhaíochta

Glacadh agus cur in úsáid,tacú le haistriú CBT i dtreo beartas bunaithe ar thorthaí agus earnáil agraibhia láidir chliste a thógáil

Sonraí talmhaíochta a chomhthiomsú agus a chomhroinnt idir feirmeoirí agus feadh an tslabhra bia

2 bhliain ina dhiaidh sin...

Samplaí de ghníomhaíochtaí a rinneadh ar an leibhéal Eorpach

Taighde agus Nuálaíocht

 • Sé Braisle 6: T &l mar chumasóir sa talmhaíocht, san fhoraoiseacht, san fhorbairt tuaithe
 • Comhpháirtíocht maidir le “talmhaíocht agus sonraí”
 • Soláthar seirbhísí, cáilíocht saoil, deiseanna gnó, cumais nuálaíochta i gceantair thuaithe
 • Réitigh feirmeoireachta beachtais Al-chumhachtaithe
 • Tosaíocht a thabhairt do réitigh le haghaidh samhlacha feirme teaghlaigh

Bonneagar Nuálaíochta

 • FÍS 2020: beart (píolótaí mórscála Eorpacha)
 • DIGITEACH: Saoráidí Tástála agus Turgnaimh Al, Moil Nuálaíochta Digití
 • Uas-sciliú feirmeoirí agus pobal tuaithe
 • EIP-AGRI (réimse na nuálaíochta digití), Sráidbhailte Cliste

Sonraí talmhaíochta a chomhthiomsú agus a chomhroinnt

 • DIGITEACH: Comhspás Eorpach Sonraí Talmhaíochta
 • Tacair sonraí ardluacha a shainaithint agus a oscailt le haghaidh bunachair sonraí choiteanna
 • Leas iomlán a bhaint as cláir spáis agus as an gClár Eorpach um Fhaire na Cruinne

Tá na Ballstáit sách gníomhach freisin

Tá bearta á ndéanamh ag na Ballstáit freisin chun claochlú digiteach inbhuanaithe a bhaint amach sa talmhaíocht. Ní gá go mbeadh baint dhíreach ag go leor de na tionscnaimh a rinneadh leis an dearbhú comhair, ach tá siad i gceannas sa treo céanna. Beidh ról lárnach ag claochlú digiteach earnáil na talmhaíochta maidir leis na cuspóirí a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach. Sna samplaí sa ghrafaic, sainaithnítear roinnt de na tionscnaimh sin, ach tá go leor eile ann.

I mí na Nollag 2020, eagraíodh comhdháil maidir le “Claochlú Digiteach an tSlabhra Luacha Talmhaíochta” faoi Uachtaránacht na Gearmáine ar an gComhairle, inar léiríodh tiomantas na mBallstát don ábhar sin.

Samplaí de thionscnaimh arna mbunú ag Ballstáit an Aontais.

 

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta

D’fhéadfadh digitiú earnáil talmhaíochta na hEorpa athrú ó bhonn a dhéanamh ar an tionscal, agus éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas á gcur chun cinn.

Féach freisin

Tá todhchaí na feirmeoireachta anseo

Tá todhchaí na feirmeoireachta ag brath ar thaighde, nuálaíocht agus forbairt acmhainní san earnáil agraibhia arna maoiniú trí thionscnaimh réime il-airgeadais.