Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Декларация за сътрудничество в областта на цифровото селско стопанство

На Деня на цифровите технологии през април 2019 г. 24 държави — членки на ЕС, и Обединеното кралство подписаха декларация относно „Интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони“, съдържаща ангажименти за действие в 3 области:

Декларацията

Научни изследвания и иновации, обхващащи Ал и социално-икономическите, агрономическите и екологичните аспекти на цифровизацията на селското стопанство

Приемане и внедряване,подпомагане на прехода на ОСП към основана на резултатите политика и изграждане на силен интелигентен хранително-вкусов сектор

Обединяване и споделяне на селскостопански данни между земеделските стопани и по цялата хранителна верига

Две години по-късно...

Примери за действия, предприети на европейско равнище

Научни изследвания и иновации

 • Клъстер 6: Научноизследователската и развойна дейност като фактор в селското стопанство, горското стопанство, развитието на селските райони
 • Партньорство на тема „Селско стопанство и данни“
 • Предоставяне на услуги, качество на живот, бизнес възможности, капацитет за иновации в селските райони
 • Решения за прецизно земеделие, задвижвани от Al-power
 • Приоритет на решенията за модели на семейни стопанства

Инфраструктура за иновации

 • „ХОРИЗОНТ 2020“: Лот (европейски широкомащабни пилоти)
 • ДИГИТАЛЕН: Ал Тестване и Експериментационни съоръжения, Цифрови иновационни центрове
 • Повишаване на квалификацията на земеделските стопани и населението в селските райони
 • ЕПИ-АГРИ (област на цифровите иновации), Интелигентни села

Обединяване и споделяне на селскостопански данни

 • ДИГИТАЛЕН: Общо европейско пространство на данни за селското стопанство
 • Идентифициране и отваряне на набори от данни с висока стойност за общи бази данни
 • Пълноценно използване на космическите програми и Европейската програма за наблюдение на Земята

Държавите членки също са доста активни.

Държавите членки също така предприемат действия за постигане на устойчива цифрова трансформация в селското стопанство. Много от предприетите инициативи не са непременно пряко свързани с декларацията за сътрудничество, а се насочват в една и съща посока. Цифровата трансформация на селскостопанския сектор ще играе ключова роля за постигането на целите, определени в Европейския зелен пакт. Примерите в графиката идентифицират някои от тези инициативи, но всъщност има и много други.

През декември 2020 г. по време на германското председателство на Съвета беше организирана конференция на тема „Цифрова трансформация на веригата за създаване на стойност в селското стопанство“, която демонстрира ангажираността на държавите членки по този въпрос.

Примери за инициативи, създадени от държавите — членки на ЕС.

 

Съдържание по темата

Обща картина

Цифровизация на европейския селскостопански сектор

Цифровизацията на европейския селскостопански сектор има потенциала да революционизира промишлеността, като насърчава ефективността, устойчивостта и конкурентоспособността.

Вижте също

Бъдещето на земеделието е тук

Бъдещето на селското стопанство зависи от научните изследвания, иновациите и изграждането на капацитет в хранително-вкусовия сектор, финансиран чрез многофинансови рамкови инициативи.