Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tá todhchaí na feirmeoireachta anseo

Tá todhchaí na feirmeoireachta ag brath ar thaighde, nuálaíocht agus forbairt acmhainní san earnáil agraibhia arna maoiniú trí thionscnaimh réime il-airgeadais.

Tá todhchaí na feirmeoireachta á múnlú ag taighde leanúnach, nuálaíocht agus forbairt acmhainní san earnáil agraibhia, a fhaigheann tacaíocht ó thionscnaimh réime il-airgeadais éagsúla. Cuireann na tionscnaimh sin cistiú ríthábhachtach ar fáil chun teicneolaíochtaí ceannródaíocha a fhorbairt agus a chur chun feidhme, amhail IS, IoT, róbataic agus ardáin dhigiteacha, lena ndéantar an talmhaíocht a chlaochlú agus lena gcuidítear le córas bia níos inbhuanaithe agus níos éifeachtúla a thógáil. Trí infheistíocht agus comhoibriú leanúnach, is féidir linn todhchaí níos fearr a chruthú d’fheirmeoirí, do thomhaltóirí agus don phláinéad.

Léaráid a léiríonn an réamhaisnéis maidir le digitiú na talmhaíochta sa chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile.

Fís Eorpach

Le FísEorpach, creatchlár taighde agus nuálaíochta an Aontais Eorpaigh, leagtar béim láidir ar chórais bhia inbhuanaithe agus chuimsitheacha a fhorbairt trí thaighde agus nuálaíocht san earnáil agraibhia. Go deimhin, faoi Cholún II, Braisle 6, leithdháileadh cistiú suntasach chun tacú le tionscadail a bhaineann le bia, bithgheilleagar, acmhainní nádúrtha, talmhaíocht, iascach, dobharshaothrú agus an comhshaol, lena n-áirítear úsáid réiteach digiteach d’earnáil na talmhaíochta.

Go sonrach, i gClár Oibre 2021-2022, faoinmBia,an Bithgheilleagar, Acmhainní Nádúrtha, an Talmhaíocht agus an Comhshaol, faoi na topaicí Éifeachtaí a bhaineann le comhroinnt sonraí agus mórshonraí agus sonraí braiteora méadaithe (fíor-ama) chun faireachán a dhéanamh ar fud an Aontais ar tháirgeadh agus ar dhálaí agra-chomhshaoil, leagtar béim ar na tionscadail seo a leanas:

Féach arLéarscáileanna

Is é is aidhm do ScálaAgData rannchuidiú le hiomaíochas foriomlán agus feidhmíocht inbhuanaitheachta earnáil talmhaíochta na hEorpa, agus le hobair na comhpháirtíochta iarrthaí HE “Talmhaíocht Sonraí” agus Mhisean na hIthreach.

Naisc go dtí suíomhannaeile
Amlíne: 01.11.2023-31.12.2026
Costas iomlán: EUR 7 496 557,75
Réigiún Liosta: Suíomh Gréasáin, Cásannaa úsáid, Bileog eolais

CrackSense

sé mar aidhm ag CrackSense aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a bhaineann le scoilteadh torthaí i gcitris, pomegranate, fíonchaora boird agus silíní milse trí theicneolaíochtaí braite a fhorbairt agus a mhéadú a chuirfidh sonraí braiteora fíor-ama ar fáil trí ghníomhaíochtaí píolótacha. Déanfar na sonraí braiteora a bhaileofar a uas-scálú i dtacair sonraí uile-Aontais lena gcuimseofar Sonraí um Fhaire na Cruinne (arna soláthar ag Copernicus, e.g. Sentinel) agus tacair sonraí eile a dhéanfaidh machnamh ar dhálaí comhshaoil. Úsáidfear na sonraí sin chun faireachán a dhéanamh ar tháirgeadh talmhaíochta na mbarr a ndearnadh staidéar orthu agus chun gur féidir le feirmeoirí agus saothraithe bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar a n-acmhainní agus ar inbhuanaitheacht a ngníomhaíochtaí. Trí fheabhas a chur ar tháirgeadh talmhaíochta na mbarr sin, cabhróidh CrackSense freisin le samhail a chruthú do bharra talmhaíochta eile.

Fíricí CrackSense
Amlíne: 01.11.2023-31.12.2026
Costas iomlán: EUR 7 499 293,75
Réigiún Liosta: Suíomh Gréasáin, Bileog eolais

AgriDataValue

mar aidhm ag AgriDataValue é féin a bhunú mar “Cluiche Changer” san Fheirmeoireacht Chliste agus san fhaireachán agra-chomhshaoil, agus cumais feirmeoireachta cliste, iomaíochas agus ioncam cothrom a neartú trí ardán nuálach, cliste agus ilteicneolaíochta, atá dáilte go hiomlán, a thabhairt isteach d’ardáin.

Fíricí AgriDataValue
Amlíne: 01.11.2023-31.01.2029
Costas iomlán: EUR 7 145 500,38
Réigiún Liosta: Suíomh Gréasáin, Bileog eolais 

DHIAGA

sé mar aidhm ag Dhiagana buntáistí costais agus an breisluach a bhaineann le comhroinnt agra-shonraí a thaispeáint. Chun é sin a dhéanamh, forbróidh sé éiceachóras agra-shonraí a chomhcheanglaíonn sonraí atá comhroinnte go coitianta cheana féin agus a úsáideann píolótaí atá faoi stiúir an tionscail agus a cheaptar ar phleananna comhroinnte sonraí. Thacódh na torthaí le lucht déanta beartas, le soláthraithe teicneolaíochta, le hionadaithe feirme agus le páirtithe leasmhara eile agrashonraí.

Ina theannta sin, déanfaidhBraisle 4, Digiteach, Tionscal agus Spás, tástáil agus bailíochtú ar theicneolaíochtaí nuálacha amhail IoT, néalríomhaireacht agus imeall-ríomhaireacht, IS, róbataic, agus blocshlabhra trí chásanna úsáide sa talmhaíocht. Trí ardteicneolaíochtaí amhail dróin, IoT cliste, IS, agus méadú ar shonraí braiteoirí fíor-ama a chur i bhfeidhm, chomh maith le 5G agus réitigh chiumhaise don chianfheirmeoireacht, is mór an tairbhe a d’fhéadfadh a bheith ann don earnáil agraibhia.

Ina theannta sin, déanfar anailís trassochair agus taiscéaladh féideartha margaidh chun treochlár a áirithiú chun glacadh na dteicneolaíochtaí sin san earnáil a áirithiú.

Fíricí Dhiaga
Amlíne: 01.10.2022-30.09.2025
Costas iomlán: EUR 3 954 797,50
Réigiún Liosta: Suíomh Gréasáin, Bileog eolais

DIGITEACH

Leis an gclár don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL), cuirtear cur chuige cuimsitheach ar fáil maidir le nuálaíocht agus claochlú digiteach a chothú in earnáil na talmhaíochta. Áirítear ann raon tionscnamh atá dírithe ar fheidhmíocht eacnamaíoch agus chomhshaoil na hearnála a mhéadú, úsáid acmhainní nádúrtha a bharrfheabhsú, agus rannchuidiú leis an gComhaontú Glas agus le cuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta.

Príomhghné amháin den chlár is ea spás coiteann sonraí talmhaíochta Eorpach a bhunú, lena gcumasófar malartú, próiseáil agus anailís sonraí atá slán agus freagrach chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as acmhainní nádúrtha agus chun nuálaíochtaí sonraíbhunaithe a spreagadh in earnáil na talmhaíochta. Tugann an cuibhreannas le chéile foireann saineolaithe ó institiúidí taighde, ó idirghabhálaithe sonraí talmhaíochta, agus ó chomhlachais tionscail ó 10 dtír, a oibreoidh le páirtithe leasmhara chun an tírdhreach comhroinnte sonraí atá ann faoi láthair a mhapáil, chun samhlacha rialachais agus gnó a anailísiú, agus chun ailtireacht tagartha theicniúil a shainiú chun spás sonraí an Aontais don Talmhaíocht a chur chun feidhme.

 Fíricí faoin Spás AgriData
Amlíne: 01.10.2022-31.03.2024
Réigiún Liosta: Suíomh gréasáin 

Léaráid ina léirítear na gníomhaithe éagsúla a thairbhíonn de spás coiteann sonraí talmhaíochta Eorpach a bhunú.Tionscnamh tábhachtach eile is ea Saoráidí Tástála agus Turgnaimh (TEF) den chéad scoth a fhorbairt don intleacht shaorga san earnáil agraibhia. Cuirfidh sé sin seirbhísí ar fáil a chuideoidh le measúnú agus bailíochtú a dhéanamh ar réitigh intleachta saorga agus róbataice tríú páirtí i bhfíordhálaí domhanda arb é is aidhm dóibh an tionchar is mó is féidir a imirt ar dhigitiú na hearnála talmhaíochta.

AgrifoodTEF Fíricí
Réigiún Liosta: Suíomh gréasáin

Léaráid ina léirítear na gníomhaithe éagsúla a bhaineann tairbhe as saoráidí tástála agus turgnamhaíochta san earnáil agraibhia.Ina theannta sin, áirítear sa chlár Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIHanna) a chruthú, lena gcuirfear saineolas teicneolaíoch agus saoráidí turgnamhaíochta ar fáil chun claochlú digiteach na hearnála tionsclaíochta agus na hearnála poiblí a chumasú. Cuirfidh na EDIHanna sin leis an taithí agus leis na ceachtanna a foghlaimíodh ó DIHanna atá ann cheana amhail SmartAgriHubs agusLéaráid ina léirítear na buntáistí éagsúla a bhaineann leis na moil nuálaíochta digití Eorpacha.AgroRobofood. Ar deireadh, beidh rath na dtionscnamh sin ag brath ar scileanna digiteacha feirmeoirí agus gairmithe talmhaíochta eile. Chuige sin, áirítear sa chlár infheistíochtaí i scileanna digiteacha feirmeoirí a fheabhsú trí shainchláir nó sainmhodúil oideachais, agus tacaíocht do dhearadh agus do chur chun feidhme cúrsaí sonracha i dteicneolaíochtaí digiteacha do ghairmithe in earnáil na talmhaíochta.

Conas a d’fhéadfadh an straitéis Eorpach Néalríomhaireachta agus Imeall tionchar a imirt ar earnáil na talmhaíochta?

Meastar go mbeidh tionchar suntasach ag an straitéis Eorpach Néalríomhaireachta & Imeall, arna maoiniú faoin gclár DIGITAL, ar earnáil na talmhaíochta trí lánúsáid bonneagar agus seirbhísí néalríomhaireachta a chumasú le haghaidh spás coiteann sonraí talmhaíochta na hEorpa.

Conas a dhéanfaidh an Straitéis Eorpach maidir le Sonraí difear d’earnáil na talmhaíochta?

Leis an Straitéis Eorpach maidir le Sonraí, cruthófar margadh aonair le haghaidh sonraí agus bunófar spás coiteann sonraí talmhaíochta Eorpach. Cuirfidh an Gníomh Eorpach um Rialachas Sonraí le muinín i gcomhroinnt sonraí B2B, agus tá sé mar aidhm ag an nGníomh Sonraí úsáid sonraí atá i seilbh phríobháideach ag rialtais a spreagadh agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le rochtain ar shonraí agus le húsáid sonraí i suíomhanna B2B. Cuirfear tacair sonraí ardluacha san earnáil phoiblí ar fáil lena n-athúsáid freisin.

Léaráid chun na céimeanna sa Straitéis Eorpach maidir le Sonraí a leagan amach.an comhar ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis an Eoraip

Tá an comhoibriú ríthábhachtach chun leas a bhaint as acmhainneacht na hEorpaindigitiú na talmhaíochta. Tá dea-shampla á thabhairt ag an gCoimisiún Eorpach trí dhlúthchomhar idir AS CNECT agus AS AGRI. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreodh na páirtithe leasmhara uile le chéile chun go n-éireoidh leo.Grianghraf den Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margarethe Vestager agus den Choimisinéir Eorpach um an Margadh Inmheánach Thierry Breton ag preasagallamh maidir le rialachas sonraí na hEorpa.

Chun tairbhí an chlaochlaithe dhigitigh a bhaint amach, ní mór an chumarsáid idir feirmeoirí, monaróirí meaisín talmhaíochta, comharchumainn, soláthróirí lotnaidicídí, agus gníomhaithe poiblí agus príobháideacha amhail aireachtaí digiteacha agus talmhaíochta a éascú. Trí chomhoibriú agus cumarsáid éifeachtach, is féidir linn na dúshláin a shárú agus acmhainneacht iomlán an digitithe sa talmhaíocht a bhaint amach.

Cad iad príomhchuspóirí an Chomhbheartais Talmhaíochta nua?

Tá an Comhbheartas Talmhaíochta nua 2023-27 bunaithe ar 10 gcuspóir, lena n-áirítear cuspóir trasearnálach maidirledigitiú, eolas agus nuálaíocht. Is féidir leis na Ballstáit uirlisí CBT a úsáid chun borradh a chur faoin digitiú sa talmhaíocht agus i gceantair thuaithe.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach baile an Chomhbheartais Talmhaíochta.

Cad faoin straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’?

Is colún den Chomhaontú Glas don Eoraip í an straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’, le spriocanna dúshlánacha 2030 maidir le táirgeadh inbhuanaithe bia a bhfuil réitigh dhigiteacha ag teastáil ina leith. D’éirigh le cás IoF2020 maidir le feirmeoireacht arúil úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí IoT chun úsáid lotnaidicídí a bharrfheabhsú agus barra a dhéanamh sábháilte lena dtomhailt. Tacóidh an Coimisiún Eorpach le taighde, forbairt agus imlonnú bonneagar agus seirbhísí néalríomhaireachta den chéad ghlúin eile ar fud an Aontais, agus le seoladh na Comhghuaillíochta Eorpaí um Shonraí Tionsclaíocha, Imeall & Néalríomhaireacht chun iarrachtaí infheistíochta a chomhordú agus chun seasamh na hEorpa i margadh domhanda na néalríomhaireachta agus na himill-ríomhaireachta a neartú.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach baile na straitéise ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta

D’fhéadfadh digitiú earnáil talmhaíochta na hEorpa athrú ó bhonn a dhéanamh ar an tionscal, agus éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas á gcur chun cinn.

Féach freisin

An dearbhú maidir le comhar maidir leis an talmhaíocht dhigiteach

Ar an Lá Digiteach i mí Aibreáin 2019, shínigh 24 Bhallstát de chuid an Aontais agus an Ríocht Aontaithe an dearbhú maidir le ‘Todhchaí dhigiteach chliste agus inbhuanaithe do thalmhaíocht agus limistéir thuaithe na hEorpa’, ina bhfuil gealltanais le haghaidh gníomhaíochta i 3...

Déan iniúchadh ar an suíomh seo