Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Róbataic

Cuireann an tAontas taighde, cruthú post agus nuálaíocht chun cinn go gníomhach trí róbait níos fearr agus níos sábháilte, agus gnéithe eiticiúla den dul chun cinn atá déanta á gcosaint ag an am céanna.

    lámh róbatach lámh an duine touching

Tá tábhacht na róbataice ina tionchar leathan ar chumas na hEorpa earnáil iomaíoch monaraíochta a choinneáil agus a leathnú agus na milliúin post gaolmhar i gceist. Cuireann róbataic réitigh nua ar fáil freisin ar dhúshláin shochaíocha ó aosú go sláinte, iompar cliste, slándáil, fuinneamh agus an comhshaol.

Tá an Coimisiún Eorpach ag díriú ar fhorbairt a dhéanamh ar an iarracht leanúnach atá á déanamh againn bonn láidir eolaíoch a fhorbairt chun teorainneacha na teicneolaíochta a bhrú, agus leas a bhaint as na torthaí sin i bhfeidhmeanna fíordhomhanda.

Cén fáth a maoinítear taighde agus nuálaíocht róbataice?

  • Bunriachtanach don táirgiúlacht agus don iomaíochas
  • Ationsclú, aosú an lucht saothair
  • Ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha
  • Sláinte, daonra atá ag dul in aois, comhshaol, slándáil
  • Acmhainn fáis
  • Margaí seirbhíse, fás dédhigit
  • Córais uathrialaitheacha lena n-athraítear earnáil na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC), earnáil na ngluaisteán agus earnálacha eile
  • Príomhspreagadh na nuálaíochta digití

Is margadh atá ag forbairt go tapa é an róbataic, margadh atá ag forbairt níos mó agus níos mó mar gheall ar fhorbairt táirgí núíosacha agus feabhsaithe i réimsí atá chomh héagsúil le déantúsaíocht, cuardach, tarrtháil agus aisghabháil, cigireacht agus faireachán, máinliacht agus cúram sláinte, tithe agus gluaisteáin, iompar agus lóistíocht, talmhaíocht, agus go leor eile.

Leis an méadú tapa ar an úsáid a bhaintear as róbait inár dtithe agus ag an obair, in ospidéil agus i dtimpeallachtaí tionsclaíocha, cuirtear fís spreagúil ar fáil faoin gcaoi ar féidir leo leas a bhaint as an tsochaí ina hiomláine. Agus, conas ba cheart tosaíochtaí chun róbataic a spreagadh a shainiú ag an bpointe seo ina n-éabhlóid, chun an acmhainneacht fáis, post agus nuálaíochta san Eoraip a fhorbairt ar an mbealach is fearr.

Gníomhaíocht Eorpach

Trí phunann de níos mó ná 120 tionscadal taighde agus gníomhaíocht chomhordúcháin, tá an Coimisiún Eorpach tar éis bonn láidir comhroinnte eolais agus comhair a fhorbairt de réir a chéile ar fud phobal iomlán na bpáirtithe leasmhara róbataice. Cuimsíonn an bonn seo comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach maidir leis an róbataic ar a dtugtar SPARC.

Déantar an obair sin i ndlúthchomhar leis an bpobal róbataice, lena n-áirítear cláir na mBallstát, tionscal, ollscoileanna agus institiúidí taighde.

An Nuacht is Déanaí

DIGIBYTE |
EUR 9 milliún chun Ardán IS-ar-éileamh na hEorpa a fhorbairt

Tá cuibhreannas maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach chun an chéad chéim eile de bhonneagar intleachta saorga na hEorpa, a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leis, a fhorbairt, ar a dtugtar ardán IS-ar-éileamh (Aiod).

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An Intleacht Shaorga

Tá sé d’aidhm ag an Aontas intleacht shaorga iontaofa a thógáil a thabharfaidh tús áite do dhaoine.

Féach freisin

Monarchana intleachta saorga

Le monarchana intleachta saorga, déantar cumas sár-ríomhaireachta an Chomhghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpaigh a ghiaráil chun samhlacha intleachta saorga ceannródaíocha iontaofa a fhorbairt.

An Oifig Eorpach um Intleacht Shaorga

Beidh an Oifig Eorpach um Intleacht Shaorga ina lárionad saineolais IS ar fud an Aontais. Beidh ról lárnach aige i gcur chun feidhme an Ghnímh um an Intleacht Shaorga — go háirithe i gcás IS ilchuspóireach — chun forbairt agus úsáid IS iontaofa, agus comhar idirnáisiúnta a chothú...

Teicneolaíochtaí teanga

Tá teicneolaíochtaí teanga ag oscailt na tairsí d’Eoraip atá níos nasctha, níos nuálaí agus níos inrochtana.

Cur chuige Eorpach i leith na hintleachta saorga

Díríonn cur chuige an Aontais i leith na hintleachta saorga ar bharr feabhais agus ar mhuinín, arb é is aidhm dó borradh a chur faoin taighde agus faoin acmhainneacht thionsclaíoch agus sábháilteacht agus cearta bunúsacha á n-áirithiú ag an am céanna.