Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikacija

Sveučilište za povezivanje: Program politike za digitalno desetljeće 2030. daljnji koraci

Cilj je ove sjednice predstaviti program politike za digitalno desetljeće do 2030. široj javnosti, uzimajući u obzir njegove ciljeve, glavne komponente, izazove i prilike za europske građane i aktere europskog digitalnog ekosustava.

Carinska jedinica o DDPP-u 2030.

Ukratko će se predstaviti Program, naglašavajući da je to prva digitalna strategija koju su institucije EU-a zajednički dogovorile s višerazinskim upravljanjem, što je znatan napredak nakon Digitalne agende i jedinstvenog digitalnog tržišta. Zatim ćemo održati interaktivni panel među različitim akterima kako bismo pokazali njegovu važnost za različite aktere i na različitim razinama (institucionalno, poslovno, regionalno itd.).

Podteme:

• Opća prezentacija o DDPP-u (kontekst, ciljevi, MCP-ovi, načela i sljedeći koraci, tj. godišnje izvješće, planovi djelovanja) koja upućuje na predstojeće prvo godišnje izvješće o digitalnom desetljeću

• Stajalište država članica

• Perspektiva digitalnog ekosustava

• Perspektiva digitalnih ulagača

• Lokalna perspektiva

Govornici:

o Renate Nikolay, zamjenica glavnog direktora, DG CONNECT,
o gđa Martina Dlabajová, zastupnica u Europskom parlamentu, gđa
Laura Eiro, glavna direktorica Odjela za podatke (Ministarstvo prometa i komunikacija Finske) – stajalište država članica, gđa
Alice Albizzati, osnivačka partnerica u Revaiji – Digital Investor perspective,
gđa Federica Bordelot, voditeljica digitalne transformacije u organizaciji Eurocities – lokalna perspektiva

Moderator: Lavinia Bianchi, službenica za komunikaciju, GU Connect

Vrijeme

Utorak, 31. siječnja 2023. – 10:00 — 12:00