Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikācija

Kiberdrošība: ES uztur astoto dialogu ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis 2022. gada 15. un 16. decembrī Vašingtonā, DC, rīkoja astoto ES un ASV kiberdialogu. Tas notika saistībā ar to, ka Krievijas nelikumīgās militārās agresijas pret Ukrainu dēļ ir krasi pasliktinājusies kiberdraudu vide, kurā ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot transatlantisko sadarbību un koordināciju, lai novērstu, atklātu un reaģētu uz ļaunprātīgām kiberdarbībām, un uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, ka kritiskā infrastruktūra ir droša un noturīga.

graphic showing a lock above a chip

iStock photo Getty images plus

Tika apspriestas arī attiecīgās pašreizējās un turpmākās kiberstratēģijas, politika un tiesību akti, kā arī kiberdiplomātija, krīžu pārvarēšana un reaģēšana uz krīzēm. Proti, ES informēja par ES pozīciju kiberjautājumos un jauno kiberaizsardzības politiku, kas izstrādāta 2022. gadā ar mērķi stiprināt ES kibernoturību un spējas atklāt, novērst un reaģēt, palielinot sadarbību starp ES kiberaktoriem un izstrādājot mehānismus kopīgu spēju piesaistīšanai ES līmenī.

ES un ASV arī atkārtoti apstiprināja savu pastāvīgo apņemšanos veicināt globālu, atvērtu, brīvu, stabilu un drošu kibertelpu, kurā pilnībā piemēro starptautiskās tiesības, tostarp cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, atbalstot ES, ASV un mūsu partneru, tostarp Ukrainas un Rietumbalkānu, sociālo, politisko un ekonomisko attīstību.

Kiberspēju stiprināšana

Kiberspēju veidošana ir ES un ASV prioritāte, un tā ietver atbalstu draudu vides uzraudzībai, valdības struktūru stiprināšanai kiberdraudu novēršanai, kiberuzbrukumu atklāšanai un mazināšanai, krīžu pārvarēšanas un kibernoturības atbalstam. Šajā nolūkā puses apsprieda veidus, kā sadarboties situācijas apzināšanās un informācijas apmaiņas jomā, kā arī krīžu pārvarēšanā tehniskā, operatīvā un politiskā līmenī.

Pēc īpašas sesijas par pieredzi, kas gūta, koordinējot atbalstu Ukrainai un Rietumbalkāniem, ES un ASV vienojās vēl vairāk padziļināt sadarbību un koordināciju spēju veidošanas un kiberkrīžu pārvarēšanas atbalsta jomā trešām valstīm.

Stabila kibertelpa

Lai saglabātu kibertelpas stabilitāti un drošību, ES un ASV ir apņēmušās saukt valstis pie atbildības par darbībām, kas ir pretrunā pieaugošajai vienprātībai par atbildīgu valsts rīcību kibertelpā. Puses apmainījās ar attiecīgām nostājas stratēģijām un kiberrīkiem, lai nodrošinātu mūsu kopīgo centienu kiberdraudu apkarošanā kopējo ietekmi.

ES un ASV uzsvēra, cik svarīgs ir ANO satvars par valstu atbildīgu rīcību kibertelpā, kā arī savu apņemšanos risināt kopīgas problēmas ar kiberjautājumiem saistītos jautājumos, pamatojoties uz valstu atbildīgas rīcības satvaru. Papildus sadarbībai ar ANO ES un ASV pauda interesi ciešāk sadarboties citās starptautiskās organizācijās un reģionālos forumos, tostarp EDSO, Starptautiskajā Telesakaru savienībā (ITU), Interneta pārvaldības forumā (IGF), G20, kā arī līdzīgi domājošiem partneriem.

Kibernoturības uzlabošana

Abas puses atzīstot, ka ir jārīkojas, lai uzlabotu aparatūras un programmatūras kiberdrošību, ES un Amerikas Savienotās Valstis apsprieda ierosināto ES Kibernoturības aktu attiecībā uz programmatūru un aparatūras produktiem, ASV IOT marķēšanas shēmu un Izpildrīkojumu par programmatūru, kā arī ar to saistīto standartizācijas darbu.

ES un ASV apmainījās ar viedokļiem un paraugpraksi attiecībā uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tostarp ES TID2 direktīvu un ASV Kiberincidentu ziņošanu kritiskās infrastruktūras jomā tādās jomās kā riska novērtējumi un ziņošana par incidentiem. Tika rīkota arī īpaša sanāksme par publiskā un privātā sektora partnerībām ar Eiropas un Amerikas rūpniecību, kurā tika pētītas iespējas vēl vairāk stiprināt privātā sektora lomu kibertelpas drošības saglabāšanā.

Visbeidzot, ES un ASV arī pauda interesi stiprināt sadarbību un apmaiņu kosmosa kritiskās infrastruktūras kiberdrošības jomā. Saskaņā ar priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas un prezidenta Dž. Baidena 2022. gada marta kopīgo paziņojumu ir panākts turpmāks progress, lai izveidotu strukturētu kiberdrošības informācijas apmaiņu par apdraudējumiem un apdraudējumiem starp ES un ASV struktūrām, kā arī lai apmainītos ar informāciju par nostāju, attiecīgajiem rīkkopām sadarbībai ar starptautiskām organizācijām un līdzīgi domājošiem partneriem.

Abas puses apņēmās pastiprināt sadarbību tādās jomās kā kritiskās infrastruktūras aizsardzība, digitālo produktu kiberdrošība (tostarp standartizācija) un informācijas apmaiņa. Šajā sakarā abas puses apsprieda jaunas ES un ASV kiberdrošības stipendijas izveidi, lai ES un ASV darbinieki varētu pastiprināt apmaiņu un stiprināt uzticēšanos un izpratni kiberdrošības jomā.

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (DG CONNECT) Digitālās sabiedrības, uzticamības un kiberdrošības direktore Lorena Boix Alonso un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) drošības un aizsardzības direktore Joanneke Balfoort, piedaloties ENISA, ES Kiberdrošības aģentūrai un CERT-EU, ES iestāžu, struktūru un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienībai, kopīgi vadīja dialogu par ES pusi. No Amerikas Savienoto Valstu puses dialogu rīkoja Valsts departamenta Kibertelpas un digitālās politikas biroja sekretāra asistenta galvenais vietnieks Jennifer Bachus. Vairākas ES dalībvalstis piedalījās novērotāju statusā.

Plašāka informācija par digitālo jomu ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē