Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Edge Novērošanas centrs digitālajai desmitgadei — Edge mezglu ieviešanas uzraudzība

ES Edge observatorija uzrauga klimatneitrālas un drošas malu mezgla ainavas un ekosistēmas attīstību visās ES dalībvalstīs, kartējot mezglu ieviešanu, izmeklējot malu mezglu izmantošanas gadījumus un novērtējot ES malu mezglu tirgus attīstību.

    Malas observatorija

© Adobe Stock

Kas ir mala?

Malu mezgli, ko mēra kā tādu skaitļošanas mezglu skaitu, kas nodrošina vēlīnus līdz 20 milisekundēm, piemēram, atsevišķu serveri vai citu savienotu skaitļošanas resursu kopumu, kas darbojas kā malu datošanas infrastruktūras daļa un kas parasti dzīvo malu datu centrā, kurš darbojas infrastruktūras malā, un tādējādi fiziski tuvāk tā paredzētajiem lietotājiem nekā mākoņdatošanas mezgls centralizētā datu centrā, kas projektēts un darbojas: 

  • energoefektīvi, lai līdz minimumam samazinātu oglekļa pēdu un ietekmi uz vidi, īpašu uzmanību pievēršot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai panāktu oglekļa neto nulles līmeņa ietekmi
  • tīkla malā, lai nodrošinātu drošu piekļuvi datiem un pakalpojumiem. Tai ir jānodrošina gan fiziskā, gan kiberdrošība, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību un datu drošību.

 

edge node classification

 

 

Ziņojumi (PDF)

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mākoņdatošana

Eiropas Komisijas mērķis ir nodrošināt Eiropas uzņēmumiem un publiskajām iestādēm piekļuvi drošām, ilgtspējīgām un sadarbspējīgām mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem.

Skatīt arī