Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Zgłoś się do European Broadband Awards 2023

Transformacja cyfrowa Europy do 2030 r. zależy od zapewnienia obywatelom dostępu do łączności gigabitowej i usług 5G. Europejskie nagrody za internet szerokopasmowy w 2023 r. wyróżnią projekty, które doprowadzą nas do cyfrowej dekady Europy.

Logo European Broadband Awards

Do ubiegania się o nagrody zachęca się wszystkie projekty zaawansowane w realizacji, duże lub małe, wiejskie lub miejskie, prywatne lub publiczne, lokalne, regionalne, krajowe lub wielonarodowe, obejmujące wszystkie technologie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 czerwca 2023 r. Jesienią zwycięzcy otrzymają nagrodę UE za internet szerokopasmowy, a Komisja Europejska zaprezentuje ją w mediach i na stronach internetowych.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Pobierz formularz wniosku i przewodnik dla wnioskodawców. Proszę dokładnie zapoznać się z przewodnikiem i wyjaśnieniami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym. Wypełnij wniosek i wyślij (jako plik xlsx) pocztą elektroniczną. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone i wręczone podczas ceremonii, a ich projekt zostanie zaproszony do przedstawienia projektu jesienią 2023 r. Zwycięzcy znajdą się również na stronie internetowej „Kształtowanie przyszłości Europy”.

Kategorie przyznawania dotacji

Projekty będą miały zastosowanie i zostaną przyznane w jednej z pięciu kategorii:

  • Kategoria 1. Innowacyjne modele finansowania, przedsiębiorczości i inwestycji. Zaprojektowane z myślą o projektach, w których zastosowano skuteczne i innowacyjne modele finansowania, biznesowe lub inwestycyjne.
  • Kategoria 2. Środki redukcji kosztów i współinwestycje. Skierowana do projektów, w ramach których zastosowano środki wykorzystujące synergie między różnymi infrastrukturami i które dążyły do współpracy między odpowiednimi zainteresowanymi stronami w zakresie budowy infrastruktury i inwestowania w nią.
  • Kategoria 3. Skutki społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich i oddalonych. Projekty należące do tej kategorii mają bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno-gospodarcze oraz znacznie usprawniają połączenia z obszarami oddalonymi i wiejskimi oraz na tych obszarach.
  • Kategoria 4. Generowanie popytu i upowszechnienie łączności. W przypadku projektów, w ramach których wdrożono środki stymulujące popyt i zwiększające wykorzystanie szerokiego zakresu stacjonarnych lub bezprzewodowych/mobilnych, w tym 5G, usług i aplikacji
  • Kategoria 5. Łączność transgraniczna i międzynarodowa. Dotyczy projektów na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych w kontekście transgranicznym lub wielonarodowym zarówno w obrębie UE, jak i/lub łączących UE z innymi państwami spoza UE lub regionami świata

Dalsze informacje i wsparcie

European Broadband Awards (European Broadband Awards) e
-mail z
działem pomocy technicznej, tel.: +49 341 962103 19

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie European Broadband Awards. Nagrodami Broadband Europe zarządza Komisja Europejska (DG Connect).