Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejski akt w sprawie zarządzania danymi

Europejski akt w sprawie zarządzania danymi, który jest w pełni zgodny z wartościami i zasadami UE, przyniesie znaczne korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom UE.

  Visual representation of data

© image by carloscastilla - Getty Images/iStock

Głównym filarem europejskiej strategii w zakresie danych jest akt o zarządzaniu danymi, którego celem jest zwiększenie zaufania do wymiany danych, wzmocnienie mechanizmów zwiększających dostępność danych i przezwyciężenie przeszkód technicznych utrudniających ponowne wykorzystywanie danych.

Ustawa o zarządzaniu danymi będzie również wspierać tworzenie i rozwój wspólnych europejskich przestrzeni danych w dziedzinach strategicznych, z udziałem podmiotów prywatnych i publicznych, w takich sektorach jak zdrowie, środowisko, energia, rolnictwo, mobilność, finanse, produkcja, administracja publiczna i umiejętności.

Zarządzanie danymi weszło w życie 23 czerwca 2022 r., a po upływie 15-miesięcznego okresu karencji będzie obowiązywać od września 2023 r.

Korzyści

Inicjatywa ma na celu udostępnienie większej ilości danych i ułatwienie wymiany danych między sektorami i państwami UE w celu wykorzystania potencjału danych z korzyścią dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw.

Na przykład:

 • Dobre zarządzanie danymi i wymiana danych umożliwi branżom opracowywanie innowacyjnych produktów i usług oraz sprawi, że wiele sektorów gospodarki stanie się bardziej wydajne i zrównoważone. Ma to również zasadnicze znaczenie dla szkolenia systemów sztucznej inteligencji.
 • Dzięki większej liczbie dostępnych danych sektor publiczny może opracować lepszą politykę, prowadząc do bardziej przejrzystego zarządzania i wydajniejszych usług publicznych.
 • Innowacje oparte na danych przyniosą korzyści przedsiębiorstwom i osobom fizycznym dzięki zwiększeniu efektywności naszego życia i pracy poprzez:
  • dane dotyczące zdrowia: poprawa zindywidualizowanego leczenia, zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej i pomoc w leczeniu chorób rzadkich lub przewlekłych, oszczędność około 120 mld EUR rocznie w unijnym sektorze zdrowia oraz zapewnienie skuteczniejszej i szybszej reakcji na światowy kryzys zdrowotny związany z COVID-19;
  • dane dotyczącemobilności: oszczędność ponad 27 mln godzin czasu użytkowników transportu publicznego i do 20 mld EUR rocznie w kosztach pracy kierowców samochodów dzięki nawigacji w czasie rzeczywistym; 
  • dane środowiskowe: przeciwdziałanie zmianie klimatu, ograniczanie emisji CO2 i zwalczanie sytuacji nadzwyczajnych, takich jak powodzie i pożary;
  • dane rolnicze: rozwój rolnictwa precyzyjnego, nowych produktów w sektorze rolno-spożywczym i ogólnie nowych usług na obszarach wiejskich;
  • dane administracji publicznej: dostarczanie lepszych i bardziej wiarygodnych statystyk urzędowych oraz przyczynianie się do podejmowania decyzji opartych na dowodach.

Jak to będzie działać w praktyce?

UE będzie stymulować rozwój wiarygodnych systemów wymiany danych za pomocą czterech szerokich zestawów środków:

 1. Mechanizmy ułatwiające ponowne wykorzystywanie niektórych danych sektora publicznego, których nie można udostępniać jako otwarte dane. Na przykład ponowne wykorzystanie danych dotyczących zdrowia może przyspieszyć badania w celu znalezienia lekarstw na choroby rzadkie lub przewlekłe.
 2. Środki mające na celu zapewnienie, aby pośrednicy w zakresie danych działali jako godne zaufania organizatorzy wymiany danych lub łączenia danych we wspólnych europejskich przestrzeniach danych.
 3. Środki ułatwiające obywatelom i przedsiębiorstwom udostępnianie swoich danych z korzyścią dla społeczeństwa.
 4. Środki ułatwiające wymianę danych, w szczególności umożliwiające wykorzystywanie danych między sektorami i granicami, a także umożliwiające znalezienie odpowiednich danych we właściwym celu. 

Przeczytaj Ustawę o zarządzaniu danymi Wyjaśnione w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych środków.

Wpływ w całej UE

Rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi będzie potężnym motorem innowacji i nowych miejsc pracy. Umożliwi to UE dopilnowanie, by znalazła się w czołówce drugiej fali innowacji opartych na danych. 

Całe społeczeństwo skorzysta z bardziej opartych na dowodach polityk i lepszych rozwiązań problemów społecznych, takich jak zmiana klimatu i pandemia COVID-19. 

Przedsiębiorstwa skorzystają na zmniejszeniu kosztów pozyskiwania, integracji i przetwarzania danych oraz z niższych barier wejścia na rynki. Zaobserwują również skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Umożliwi to małym i dużym firmom opracowywanie nowych produktów i usług opartych na danych. 

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
The European Commission decides to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to enact EU rules on open data and public sector data re-use

The European Commission has just decided to refer Belgium, Bulgaria, Latvia and the Netherlands to the Court of Justice of the European Union for failing to transpose EU rules on open data and the re-use of public sector data (Directive EU 2019/1024, referred to as the Open Data Directive) into national law.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Europejska strategia w zakresie danych

Strategia dotycząca danych koncentruje się na stawianiu ludzi na pierwszym miejscu w rozwoju technologii oraz obronie i promowaniu europejskich wartości i praw w świecie cyfrowym.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

Ustawa o danych

Ustawa o danych jest kluczowym środkiem służącym udostępnianiu większej ilości danych do wykorzystania zgodnie z przepisami i wartościami UE.

Swobodny przepływ danych nieosobowych

UE chce zapewnić swobodny przepływ danych w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i organom administracji publicznej przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych niezależnie od ich wyboru.

Big Data

Dane stały się kluczowym atutem dla gospodarki i naszych społeczeństw, a potrzeba zrozumienia „dużych danych” prowadzi do innowacji technologicznych.