Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európsky akt o čipoch: Bezpečnosť dodávok a odolnosť

Pilier II európskeho aktu o čipoch stanovuje rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok a odolnosti odvetvia polovodičov Únie prilákaním investícií a posilnením výrobných kapacít vo výrobe, pokročilom balení, testovaní a montáži.

Prehľad hlavných prvkov piliera II

factory icon

Stav integrovaného výrobného zariadenia a otvorenej zlievarne v EÚ

50%
0
Left
Blue ribbon with star in centre

Značka dizajnérskeho centra excelentnosti

  • Charakteristika projektových centier excelentnosti
  • Požiadavky a žiadosť o etiketu
50%
0
Left

Stav integrovaného výrobného zariadenia a otvorenej zlievarne v EÚ

Zariadenia prvého druhu sú nové alebo podstatne modernizované zariadenia na výrobu polovodičov, ktoré poskytujú rozmer inovácií, ktoré ešte v EÚ neexistujú. Takéto zariadenia môžu požiadať o získanie statusu „integrovaného výrobného zariadenia“ (IPF) alebo „otvorenej zlievarne EÚ“ (OEF).

  • Integrované výrobné zariadenia sú vertikálne integrované polovodičové výrobné zariadenia, ktoré sú zapojené do čelnej výroby, výroby zariadení alebo kľúčových komponentov pre takéto zariadenia, ktoré sa prevažne používajú pri výrobe polovodičov v Únii, ako aj do navrhovania integrovaných obvodov alebo poskytovania backendových služieb, alebo oboch.
  • Otvorené zlievarne v EÚ sú polovodičové výrobné zariadenia, ktoré aspoň do určitej miery venujú svoju výrobnú kapacitu na výrobu čipov podľa návrhu iných spoločností, najmä bájok.
100%
0
Left
a chip lab

Štatút IPF alebo OEF oprávňuje podniky na zjednodušený prístup k administratívnym žiadostiam a prioritný prístup k pilotným linkám zriadeným v rámciiniciatívy Čipy pre Európu(pilier I). Okrem toho, hoci žiadosť o štatút IPF alebo OEF je samostatným postupom od posúdenia štátnej pomoci prvého druhu, ak je to možné, tieto dva postupy a príslušné posúdenia sa vykonávajú súbežne.

100%
0
Left

V krízovej fáze môže Komisia po konzultácii s Európskou radou pre polovodiče požiadať podniky, ktorým bol udelený štatút IPF alebo OEF, aby uprednostnili poradie produktov dôležitých v krízovej situácii (poradie s prioritou).

100%
0
Left

Ak chcete lepšie navigovať v procese podávania žiadostí, porozumieť kritériám oprávnenosti a pripraviť podporné dokumenty, prečítajte si aj návrh usmernenia, ktorý pripravila Komisia na podávanie žiadostí o podniky.

100%
0
Left

Označenie dizajnérskych centier excelentnosti

Two people around a computer

Komisia môže udeliť značku „dizajnové centrum excelentnosti“ dizajnérskym centrám zriadeným v Únii, ktoré výrazne posilňujú schopnosti Únie v oblasti inovačného navrhovania čipov prostredníctvom ich ponúk služieb alebo prostredníctvom rozvoja, podpory a posilňovania dizajnérskych zručností a schopností.

Postup podávania žiadostí a požiadavky a podmienky udeľovania, monitorovania a odobratia značky stanoví Komisia prostredníctvom delegovaných aktov.

100%
0
Right