Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejski akt w sprawie czipów: Bezpieczeństwo dostaw i odporność

Filar II europejskiego aktu w sprawie czipów ustanawia ramy zapewniające bezpieczeństwo dostaw i odporność unijnego sektora półprzewodników poprzez przyciąganie inwestycji i zwiększanie zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji, zaawansowanych opakowań, testowania i montażu.

Przegląd głównych elementów filaru II

factory icon

Status zintegrowanego zakładu produkcyjnego i otwartej odlewni UE

Blue ribbon with star in centre

Etykieta centrum doskonałości projektowej

  • Charakterystyka centrów doskonałości projektowej
  • Wymagania i zastosowanie etykiety

Status zintegrowanego zakładu produkcyjnego i otwartej odlewni UE

Zakłady „pierwszego w swoim rodzaju” to nowe lub znacznie zmodernizowane zakłady produkcji półprzewodników zapewniające wymiar innowacji, które nie są jeszcze obecne w UE. Takie zakłady mogą ubiegać się o status „zintegrowanego zakładu produkcyjnego” (IPF) lub „otwartej odlewni UE” (OEF).

  • Zintegrowane zakłady produkcyjne są pionowo zintegrowanymi zakładami produkcji półprzewodników, które są zaangażowane w produkcję front-end, w produkcję urządzeń lub kluczowych komponentów do takich urządzeń wykorzystywanych głównie w produkcji półprzewodników w Unii, a także w projektowaniu układów scalonych lub świadczeniu usług zaplecza, lub obu.
  • Otwarte odlewnie w UE to zakłady produkujące półprzewodniki, które przeznaczają co najmniej pewien zakres swoich zdolności produkcyjnych na produkcję wiórów zgodnie z projektem innych przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw bez fabularnych.
a chip lab

Status IPF lub OEF uprawnia przedsiębiorstwa do uproszczonego podejścia do wniosków administracyjnych oraz do priorytetowego dostępu do linii pilotażowych ustanowionych w ramachinicjatywy „Cips for Europe” (filar I). Ponadto ubieganie się o status IPF lub OEF jest odrębną procedurą od oceny pierwszej w swoim rodzaju pomocy państwa, o ile to możliwe, te dwie procedury i odpowiednie oceny są przeprowadzane równolegle.

Na etapie kryzysu Komisja, po konsultacji z Europejską Radą ds. Półprzewodników, może zwrócić się do przedsiębiorstw, którym przyznano status IPF lub OEF, o priorytetowe traktowanie kolejności produktów istotnych z punktu widzenia sytuacji kryzysowej (zamówienie priorytetowe).

Aby lepiej poruszać się po procesie składania wniosków, zrozumieć kryteria kwalifikowalności i przygotować dokumenty potwierdzające, należy również zapoznać się z projektem wytycznych przygotowanym przez Komisję w odniesieniu do stosowania zobowiązań.

Znak centrów doskonałości projektowej

Two people around a computer

Komisja może przyznać znak „centrum doskonałości projektowej” centrom projektowania mającym siedzibę w Unii, które znacznie zwiększają zdolności Unii w zakresie innowacyjnego projektowania chipów poprzez ich ofertę usług lub poprzez rozwój, promowanie i wzmacnianie umiejętności i zdolności w zakresie projektowania.

Procedura składania wniosków oraz wymogi i warunki przyznawania, monitorowania i wycofywania etykiety zostaną określone przez Komisję w drodze aktów delegowanych.