Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikation

Offentligt samråd om rättsakten om data

Syftet med rättsakten om data är att föreslå åtgärder för att skapa en rättvis dataekonomi genom att säkerställa tillgång till och användning av data, även i situationer som gäller företag till företag och företag till myndigheter. Initiativet skulle inte ändra dataskyddslagstiftningen och skulle också syfta till att bevara incitamenten för datagenerering. Inom ramen för detta initiativ planeras också en översyn av direktiv 96/9/EG om rättsligt skydd för databaser för att detta ska fortsätta att spela en relevant roll för dataekonomin. Syftet med detta frågeformulär är att samråda med alla typer av berörda parter, inklusive privatpersoner och företag, om de olika åtgärder som undersöks vid utarbetandet av rättsakten om data.

graphic of a human hand holding a network of interconnected people

iStock photo Getty Images plus

Related content

Offentligt samråd om datalagen: Sammanfattning av inläggen

Consultation results | 06 december 2021

Kommissionen har offentliggjort den sammanfattande rapporten om det offentliga samrådet om dataakten och presenterar synpunkter från berörda parter som kommer att bidra till utformningen av förslaget.