Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Investera i lokala och regionala gigabitnät i Europeiska unionen

Spara datumet! En endagsseminarie för investerare i digital infrastruktur online för att sammanföra privata och offentliga aktörer från branschen och investerarsamfundet, EU:s medlemsstater och kommissionens avdelningar.

Kommissionen anordnar en workshop i samband med en kommande studie.

Kommissionen inledde en studie med titeln ”Investing in local and regional gigabit Broadband deployment – Opportunities and challenges for market investers in the European Union” (VIGIE nr 2020–723 inom ramavtalet SMART 2019/0024, del 2), som håller på att utarbetas av ett konsortium av konsulter under ledning av CBO Consulting. 

Studien syftar till att identifiera, analysera och bättre förstå drivkrafterna för investeringar för utbyggnad av lokala, regionala, EU-omfattande och gränsöverskridande gigabitnät, särskilt bredbandsfiber och 5G, ur både investerares och projektansvarigas synvinkel. Den bör ta itu med möjligheter, utmaningar och viktiga beslutsparametrar för marknadsinvesterare i gigabitbredbandsutbyggnad i Europeiska unionen, med eller utan offentligt stöd.

Inom ramen för denna studie anordnas en endagsseminarie för investerare i digital infrastruktur tisdagen den 7 december 2021 (kl. 09:30–17:00). Evenemanget riktar sig till privata och offentliga investerare i digital infrastruktur: infrastrukturfonder (eget kapital, lån), banker, institutionella investerare (pensionsfonder, försäkringsbolag osv.), nationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitutioner, projektansvariga, nystartade företag, telcos, fibrecos, TowerCos, satellitföretag... Nationella och regionala offentliga myndigheter som stöder utvecklingen av digital infrastruktur inbjuds också att delta.

 

Detaljerad dagordning

9.40–10.00 presentation av ramen för studien. 10.00–11.00 rundabordssamtal om investeringar i eget kapital: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Skandia MutualLife-försäkringens ståndpunkt. 11.00–11.15 morgonbrott. 11.15–12.15 rundabordssamtal om projektfinansiering: Altitude Infra, CETIN, Rune, Yttrande för regionen Grand Est (FR). 12.30 till 13.30 Lunchbrott. 13.30–14.30 rundabordssamtal om lånefinansiering: Axa-IM, HCOB, EDRAM, Société Générale-SGCIB:s ståndpunkt. 14.30–15.30 rundabordssamtal om djupgående utmaningar på landsbygden: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, betraktelsesätt för Cellű. 15.30–15.45 paus från Afternoon. 15.45–16.45 Studierekommendationer – återkoppling och frågor. 16.45–17.00 avslutande anmärkningar från GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik B5

Högtalarsystem

Vauban IP: Gwenola Chambon (vd)

EQT: Gleb Kozyritskiy (verkställande direktör)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (verkställande direktör)

Skandia MutualLife Inutance: Hans Fredrik Forssman (högre förvaltare av infrastruktur)

Infrastruktur för höjd över havet: David Elfassy (ordförande)

CETIN: Michal Frankl (direktör för företagsstöd)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

Storstadsregionen: Frank Siegrist (direktör för digital utveckling)

Axa-IM: Bertrand Loubières (chef för infrastrukturfinansiering)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (chef för finansiering av digital infrastruktur)

EDRAM: ADA Cerne (chef för digital infrastruktur)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, medchef för infrastrukturfinansiering)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (chef för offentliga frågor)

Öppen fil: Edoardo Fagiolini (specialist på EU-frågor)

Eutelsat: Stefano Agnelli (direktör för europeiska institutionella frågor)

Cellű: Shoaib Patel (chef för marknadsföringsstrategin)

 

Se dokument med anknytning till workshoppen:

Inledning till studien

Rekommendationer