Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Inwestowanie w lokalne i regionalne sieci gigabitowe w Unii Europejskiej

Zapisz datę! Jednodniowe warsztaty internetowe dla inwestorów infrastruktury cyfrowej mające na celu zgromadzenie podmiotów prywatnych i publicznych z branży i społeczności inwestorów, państw członkowskich UE i służb Komisji.

Komisja organizuje warsztaty w kontekście zbliżającego się badania.

Komisja rozpoczęła badanie pt. „Inwestowanie we wdrażanie łączy szerokopasmowych na szczeblu lokalnym i regionalnym – szanse i wyzwania dla inwestorów rynkowych w Unii Europejskiej” (VIGIE nr 2020-723 w ramach umowy ramowej SMART 2019/0024, część 2), które jest przygotowywane przez konsorcjum konsultantów pod kierownictwem CBO Consulting. 

Celem badania jest określenie, analiza i lepsze zrozumienie czynników stymulujących inwestycje w rozwój lokalnych, regionalnych, ogólnounijnych i transgranicznych sieci gigabitowych, w szczególności światłowodów szerokopasmowych i sieci 5G, zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i promotorów projektów. Powinna ona uwzględniać możliwości, wyzwania i kluczowe parametry decyzyjne dla inwestorów rynkowych w zakresie wdrażania gigabitowych łączy szerokopasmowych w Unii Europejskiej, przy wsparciu publicznym lub bez takiego wsparcia.

W kontekście tego badania we wtorek, 7 grudnia 2021 r. ( w godz. 9.30–17.00) zorganizowane zostaną jednodniowe warsztaty dla inwestorów infrastruktury cyfrowej. Wydarzenie jest skierowane do inwestorów prywatnych i publicznych zajmujących się infrastrukturą cyfrową: fundusze infrastrukturalne (kapitał własny, zadłużenie), banki, inwestorzy instytucjonalni (fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń itp.), krajowe banki i banki prorozwojowe, promotorzy projektów, przedsiębiorstwa typu start-up, telcos, światłowody, TowerCo, przedsiębiorstwa satelitarne... Do udziału zaprasza się również krajowe i regionalne organy publiczne wspierające rozwój infrastruktury cyfrowej.

 

Szczegółowy porządek obrad

9.40–10.00 Prezentacja ram badań. W godz. 10.00–11.00 Okrągły stół na temat inwestycji kapitałowych: Vauban IP, EQT, Macquarie MAC. Punkt widzenia Skandia MutualLilife Insurance. Godz. 11.00–11.15 Przerwa poranna. 11.15–12.15 Okrągły stół na temat finansowania projektów: Wysokość bezwzględna Infra, CETIN, Rune, Punkt widzenia Regionu Grand Est (FR). Godz. 12.30–13.30 Przerwa obiadowa 13.30–14.30 Okrągły stół na temat finansowania dłużnego: AXA-IM, HCOB, EDRAM, punkt widzenia Société Générale-SGCIB. 14.30–15.30 Okrągły stół na temat głębokich wyzwań na obszarach wiejskich: Deutsche Glasfaser, Open Fiber, Eutelsat, punkt widzenia Cellnex. Godz. 15.30–15.45 Przerwa popołudniowa. 15.45–16.45 Zalecenia z badania – informacje zwrotne i pytania. Uwagi końcowe DG Connect B5 w godz. 16.45–17.00

Mówcy

Własność intelektualna Vauban: Gwenola Chambon (CEO)

EQT: Gleb Kozyritskiy (dyrektor zarządzający)

Macquarie MacCap: Oliver Bradley (dyrektor zarządzający)

Skandia MutualLife Insutance: Hans Fredrik Forssman (starszy zarządca infrastruktury inwestycyjnej)

Infrastruktura bezwzględna: David Elfassy (przewodniczący)

CETIN: Michal Frankl (dyrektor ds. wsparcia przedsiębiorczości)

Rune: Goran ZIVEC (COO)

Region Grand Est: Frank Siegrist (dyrektor ds. rozwoju cyfrowego)

AXA-IM: Bertrand Loubières (kierownik ds. finansowania infrastruktury)

HCOB: Steffen Leiwesmeier (kierownik ds. finansowania infrastruktury cyfrowej)

EDRAM: ADA Cerne (kierownik infrastruktury cyfrowej)

SGCIB: Laurent Chabot (MD, współkierownik ds. finansowania infrastruktury)

Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (szef spraw publicznych)

Open Fiber: Edoardo Fagiolini (specjalistka do spraw europejskich)

Eutelsat: Stefano Agnelli (dyrektor ds. instytucji europejskich)

Cellnex: Shoaib Patel (kierownik strategii marketingowej)

 

Zob. dokumenty związane z warsztatami:

Wprowadzenie do badania

Dla poszczególnych krajów