Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain för klimatåtgärder

EU-kommissionen vill använda innovationer inom blockkedjeteknik för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

    ””

© Markus Spiske from Pexels

Blockkedjeteknik: Digitala innovationer för att möjliggöra klimatåtgärder

Blockchain är ett kraftfullt verktyg som avsevärt kan förbättra transparensen, ansvarsskyldigheten och spårbarheten för utsläpp av växthusgaser. Det hjälper företag att tillhandahålla mer exakta, tillförlitliga, standardiserade och lättillgängliga data om koldioxidutsläpp.

Blockchain kan utnyttjas genom smarta kontrakt för att bättre beräkna, spåra och rapportera om minskningen av koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan. Det kan ge omedelbar autentisering, verifiering av realtidsdata och tydliga dataposter.

Blockchain teknik kan omvandla enskilda ansträngningar av företag till en nätverksansträngning. Och det kan tydligt identifiera de bidrag som enskilda aktörer gör för att minska sitt koldioxidavtryck. Konkurrensanda och marknadsbaserade incitament skapar en situation som alla vinner på.

Ren teknik startups spelar en avgörande roll i denna process. De utvecklar blockkedjebaserade plattformar som sammanför alla intressenter, inklusive företag, myndigheter och medborgare.

Blockchains decentraliserade strategi ger både bredd och djup. Det engagerar och gör det möjligt för alla att delta i beräkningen. Det möjliggör spårning och rapportering av minskade utsläpp av växthusgaser längs hela leveranskedjan, inklusive tillverkare, leverantörer, distributörer och konsumenter.

Innovationer inom blockkedjeteknik är kraftfulla drivkrafter för kollektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Att erkänna det unika värdet av ren teknik startups i denna process är av stor betydelse. Offentliga och privata investerare börjar ta del av sitt unika värde.

Nyckelverksamhet

Några åtgärder som EU vidtar för att utnyttja blockkedjan för klimatåtgärder är bland annat följande:

  • främja utveckling och antagande av blockkedjeteknik som är bäst lämpad för att övervinna de gemensammas tragedier och uppmuntra aktörerna att minska sitt koldioxidavtryck och beakta de samhälleliga effekterna av deras åtgärder.
  • utveckla tekniskt bistånd och investeringsprogram som stöder blockkedjebaserade digitala innovationer som bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringar.
  • påskynda blockkedjebaserade lösningar som upprättar ett nätverk mellan leverantörer och konsumenter som går utöver individen för att inkludera alla samhällsaktörer.
  • stödja initiativ för hållbar finansiering och främja användningen av blockkedjebaserad teknik för finansiering av klimatåtgärder genom gröna obligationer, fintech-lösningar och alternativa finansieringsmekanismer.
  • hjälpa EU-länder och nationella myndigheter att samarbeta för att utveckla och anpassa blockkedjebaserade lösningar som stöder klimatåtgärder och minskade växthusgasutsläpp.
  • utveckla partnerskap med strategiska partner, däribland FN-organ och internationella finansinstitut, såsom Världsbanken, Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.
  • stödja stärkandet av ekosystemet för ren teknik för innovation i Europa och förbättra tillgången till finansiering för nystartade företag inom ren teknik och små och medelstora företag.

Senaste nytt

NEWS ARTICLE |
Nya steg i utvecklingen av den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI)

Den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI) är en blockkedjebaserad infrastruktur som för närvarande testas i samarbete med det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP), som består av EU:s 27 medlemsstater, Liechtenstein och Norge. För att tjänsteleverantörer ska kunna delta i EBSI:s blockkedjetät krävs att EBP godkänner det.

Läs mer

Översikt

Blockchain strategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, applikationer och företag.

Se också

Blockchain standarder

Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll i blockkedjestandarder och samarbetar nära med alla relevanta organ runt om i världen.

Europeiska blockkedjepartnerskapet

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP) är ett initiativ för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster.

Övriga