Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain għall-azzjoni klimatika

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tuża l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain biex tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

    “”

© Markus Spiske from Pexels

Teknoloġiji blockchain: Innovazzjonijiet diġitali li jippermettu azzjoni klimatika

Il-blockchain huwa għodda b’saħħitha li tista’ ttejjeb b’mod sinifikanti t-trasparenza, ir-responsabbiltà u t-traċċabbiltà tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. Dan jgħin lill-kumpaniji jipprovdu data aktar preċiża, affidabbli, standardizzata u faċilment disponibbli dwar l-emissjonijiet tal-karbonju.

Il-blockchain jista’ jintuża permezz ta’ kuntratti intelliġenti biex jikkalkula, jittraċċa u jirrapporta aħjar dwar it-tnaqqis tal-impronta tal-karbonju tul il-katina tal-valur kollha. Tista’ tipprovdi awtentikazzjoni istantanja, verifika ta’ data f’ħin reali u rekords ċari tad-data.

It-teknoloġiji blockchain jistgħu jittrasformaw l-isforzi individwali tal-kumpaniji fi sforz f’netwerk. U, tista’ tidentifika b’mod ċar il-kontributi li l-atturi individwali jagħmlu biex inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom. L-ispirtu tal-kompetizzjoni u l-inċentivi bbażati fuq is-suq joħolqu sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ kulħadd.

L-istartups tat-teknoloġija nadifa għandhom rwol kritiku f’dan il-proċess. Huma jiżviluppaw pjattaformi ffaċilitati mill-blockchain li jlaqqgħu flimkien il-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-kumpaniji, il-gvern u ċ-ċittadini.

L-approċċ deċentralizzat tal-blockchain jipprovdi kemm il-wisa’ kif ukoll il-fond. Huwa jinvolvi ruħu u jippermetti lil kulħadd jipparteċipa fil-kalkolu. Dan jippermetti t-traċċar u r-rappurtar tat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra tul il-katina kollha tal-provvista, inklużi l-manifatturi, il-fornituri, id-distributuri u l-konsumaturi.

L-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji blockchain huma faċilitaturi b’saħħithom għal azzjoni kollettiva fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Ir-rikonoxximent tal-valur uniku ta’ negozji ġodda ta’ teknoloġija nadifa f’dan il-proċess huwa ta’ importanza kbira. L-investituri pubbliċi u privati qed jibdew jieħdu nota tal-valur uniku tagħhom.

Attivitajiet ewlenin

Xi passi li l-UE qed tieħu biex tisfrutta l-blockchain għall-azzjoni klimatika jinkludu:

  • il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji blockchain l-aktar adatti biex tingħeleb it-traġedja tal-beni komuni u jiġu inċentivati l-atturi biex inaqqsu l-marka tal-karbonju tagħhom u jqisu l-impatt soċjetali tal-azzjonijiet tagħhom;
  • l-iżvilupp ta’ assistenza teknika u programmi ta’ investiment li jappoġġaw innovazzjonijiet diġitali bbażati fuq il-blockchain li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih;
  • l-aċċellerazzjoni tas-soluzzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain li jistabbilixxu netwerk bejn il-fornituri u l-konsumaturi, li jmorru lil hinn mill-individwu biex jinkludu l-partijiet interessati kollha tas-soċjetà;
  • l-appoġġ għal inizjattivi ta’ finanzjament sostenibbli u l-promozzjoni tal-użu ta’ teknoloġiji ffaċilitati mill-blockchain għall-finanzjament ta’ azzjonijiet klimatiċi permezz ta’ bonds ekoloġiċi, soluzzjonijiet ta’ teknoloġija finanzjarja u mekkaniżmi ta’ finanzjament alternattivi;
  • l-appoġġ lill-pajjiżi tal-UE u lill-aġenziji tal-gvern nazzjonali biex jikkollaboraw fl-iżvilupp u l-adattament ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq il-blockchain li jappoġġaw azzjonijiet klimatiċi u t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra;
  • l-iżvilupp ta’ sħubiji ma’ sħab strateġiċi, inklużi aġenziji tan-NU u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, bħall-Bank Dinji, il-Bank Ewropew tal-Investiment, u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp;
  • l-appoġġ għat-tisħiħ tal-ekosistema tal-innovazzjoni tat-teknoloġija nadifa fl-Ewropa u t-titjib tal-aċċess għall-finanzjament għal negozji ġodda b’teknoloġija nadifa u intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tniedi Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain

Illum, il-Kummissjoni nediet is-Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain. Is-sandboxes huma ambjenti kkontrollati fejn il-kumpaniji jistgħu jittestjaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom filwaqt li jinvolvu ruħhom mar-regolaturi rilevanti.

NEWS ARTICLE |
Il-Kummissjoni Ewropea tirċievi premju għall-avvanz tal-kooperazzjoni tal-politika pubblika internazzjonali dwar it-teknoloġiji blockchain

Fiċ-ċerimonja tal-Premjijiet u fl-avveniment Gala organizzat mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Applikazzjonijiet ta’ Blockchain ta’ Fiduċja (INATBA) fi Brussell fl-31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Ewropea ngħatat għall-avvanz tal-kooperazzjoni tal-politika pubblika internazzjonali dwar it-teknoloġiji blockchain fir-rwol tagħha ta’ kopresident tal-Korp Konsultattiv Governattiv tal-INATBA.

NEWS ARTICLE |
Passi ġodda fl-iżvilupp tal-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI)

L-infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI) hija infrastruttura bbażata fuq il-blockchain li bħalissa qed titmexxa f’kooperazzjoni mas-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP), li tikkonsisti minn 27 Stat Membru tal-UE, il-Liechtenstein u n-Norveġja. Il-parteċipazzjoni tal-fornituri tas-servizzi fin-netwerk tal-blockchain tal-EBSI hija kondizzjonali fuq l-ammissjoni mill-EBP.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Strateġija dwar il-blockchain

L-UE trid tkun minn ta’ quddiem fit-teknoloġija blockchain, u ssir innovatur fil-blockchain u dar għal pjattaformi, applikazzjonijiet u kumpaniji sinifikanti.

Ara Wkoll

Standards tal-blockchain

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol attiv fil-komunità tal-istandards tal-blockchain, billi tinvolvi u taħdem mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha madwar id-dinja.

Sħubija Ewropea tal-Blockchain

Is-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP) hija inizjattiva biex tiġi żviluppata strateġija tal-UE dwar il-blockchain u tinbena infrastruttura blockchain għas-servizzi pubbliċi.

Oħrajn