Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain strategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, applikationer och företag.

Digital EXPLORERS – Blockchain – vad är det för dig?

fix-empty

Blockchain-teknik gör det möjligt för människor och organisationer som kanske inte känner till eller litar på varandra att kollektivt komma överens om och permanent registrera information utan en tredjepartsmyndighet. Genom att skapa förtroende för data på sätt som inte var möjligt tidigare har blockchain potential att revolutionera hur vi delar information och utför transaktioner online.

Europeiska kommissionens strategi är utformad för att uppnå dessa mål. EU vill stödja en ”guldstandard” för blockkedjeteknik i Europa som omfattar europeiska värderingar och ideal i sitt rättsliga och rättsliga ramverk.

Denna ”guldstandard” för blockchain inkluderar:

 • Miljömässig hållbarhet: Blockkedjetekniken bör vara hållbar och energieffektiv.
 • Dataskydd: Blockkedjetekniken bör vara kompatibel med och om möjligt stödja EU:s kraftfulla dataskydds- och integritetsbestämmelser.
 • Digital identitet: Blockkedjeteknik bör respektera och förbättra Europas föränderliga digitala identitetsram. Detta inkluderar att vara kompatibel med e-signaturförordningar, såsom eIDAS, och stödja en förnuftig, pragmatisk decentraliserad och självstyrande identitetsram.
 • Cybersäkerhet: Blockkedjetekniken bör kunna ge höga nivåer av cybersäkerhet.
 • Driftskompatibilitet: Blockkedjor bör vara driftskompatibla mellan sig själva och med äldre system i omvärlden.

Delar av Europeiska kommissionens blockkedjestrategi

Europeiska kommissionen stöder helhjärtat blockkedjan på de politiska, rättsliga och regulatoriska områdena samt finansieringsfronterna. De viktigaste delarna av blockchain-strategin inkluderar:

 • Bygga en alleuropeisk blockkedja för offentliga tjänster: Den europeiska offentliga sektorn spelar en banbrytande roll i blockchain genom att bygga sin egen blockchain-infrastruktur. Med tiden kommer detta att omfatta interoperabilitet med plattformar i den privata sektorn. Det europeiska blockkedjepartnerskapet ger liv åt denna vision. Det är en gemensam insats av alla 27 EU-länder, Norge, Liechtenstein och Europeiska kommissionen. Resultatet är den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI), som kommer att tas i produktion under 2021.
 • Främjande av rättssäkerhet: Kommissionen erkänner vikten av rättssäkerhet och ett tydligt regelverk på områden som rör blockkedjebaserade tillämpningar. Den håller för närvarande på att utveckla en rättslig ram för innovationsfrämjande åtgärder på områdena digitala tillgångar (tokenisering) och smarta avtal som skyddar konsumenterna och skapar rättssäkerhet för företagen. Kommissionen stöder starkt en alleuropeisk ram och hoppas kunna undvika en fragmentering av lagstiftningen och lagstiftningen. Den släppte nyligen ett förslag om att reglera kryptotillgångar, uppdatera reglerna för bekämpning av penningtvätt för kryptotillgångar och skapa en alleuropeisk regulatorisk sandlåda för innovativa blockchain-lösningar. Detta gjordes i syfte att öka investeringarna och säkerställa konsument- och investerarskydd.
 • Ökad finansiering av forskning och innovation: EU finansierar forskning och innovation inom blockkedjeteknik genom bidrag och stöd till investeringar. Bidrag ges genom Horisontprogrammet. Under perioden 2016–2019 tillhandahöll kommissionen omkring 180 miljoner euro i bidrag genom Horisont 2020. Betydande budget för ytterligare bidrag förväntas i det uppföljningsprogram Horisont Europa. Kommissionen stöder investeringar i nystartade blockkedjeprojekt genom den nya investeringsfonden för artificiell intelligens (AI) och blockkedjeteknik, som investerar i riskkapitalfonder som riktar sig till AI och nystartade blockkedjeföretag och företag i ett tidigt skede.
 • Främjande av blockkedjeteknik för hållbarhet: EU erkänner blockkedjans potential och stöder användningen av blockkedjeteknik för att främja hållbar ekonomisk utveckling, ta itu med klimatförändringarna och stödja den europeiska gröna nya given. 
 • Stödja interoperabilitet och standarder: Kommissionen är övertygad om vikten av standarder för att främja blockkedjeteknik. Det är involverat i arbetet med ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 och IEEE och ITU-T när det gäller blockchain, och ser till att samarbeta med alla relevanta organ globalt som INATBA (se nedan). 
 • Stöd till kompetensutveckling av blockkedjeteknik: Det finns initiativ inriktade på kompetensutveckling för att säkerställa att de färdigheter på hög nivå som behövs finns tillgängliga. 
  • Programmet för ett digitalt Europa tillhandahåller strategisk finansiering för att möta dessa utmaningar och stöder utvecklingen av en kompetenspool med digitala experter. Med en total budget på 580 miljoner euro för digital kompetens under sju år ökar programmet för ett digitalt Europa samarbetet mellan EU:s medlemsstater och berörda parter när det gäller digital kompetens och digitala arbetstillfällen. Den 17 november 2021 tillkännagav Europeiska kommissionen den första uppsättningen ansökningsomgångar inom programmet för ett digitalt Europa.
  • Som en sektoriell kompetensallians finansierad av Erasmus±programmet tar Chaise itu med den växande efterfrågan på blockkedjekompetens i hela Europa. Huvuduppgiften för CHAISE-projektet är att utveckla en strategisk strategi för kompetensutveckling av blockkedjeteknik för Europa samt att leverera framtidssäkra utbildningslösningar för att ta itu med kompetensbrist på blockkedjeteknik och för att tillgodose de nuvarande och framtida kompetensbehoven hos den europeiska arbetskraften i Blockchain.
 • Interagera med samhället: Kommissionen samverkar med den privata sektorn, den akademiska världen och blockkedjesektorn, främst genom två organ:
  • International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA), ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att föra samman EU-länderna med den privata sektorn och andra intressenter som den akademiska världen för att främja blockkedjeekosystemet i Europa. INATBA främjar interoperabilitet mellan blockkedjeteknik och god förvaltning, och fungerar som samtalspartner mellan regeringar och internationella organ. 
  • European Blockchain Observatory and Forum, som är ett pilotprojekt som finansieras av Europaparlamentet. Syftet är att samla expertis för att identifiera och övervaka blockkedjeinitiativ och trender globalt för att skapa en omfattande, allmänt tillgänglig källa till blockchain-kunskap som stöder blockkedjeekosystemet inom EU.  

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Advanced digital technologies

The EU is accelerating the development and uptake of advanced technologies so citizens and businesses can enjoy the full potential of the digital world.

Fördjupning

Blockchain för klimatåtgärder

Europeiska kommissionen har som mål att använda innovationer inom blockkedjeteknik för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Blockkedjestandarder

Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll i blockchain-standardgemenskapen och samarbetar och arbetar nära alla relevanta organ runt om i världen.

Europeiska blockkedjepartnerskapet

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP) är ett initiativ för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster.

Se också

Nästa generations Internetinitiativ

Uppdraget för Next Generation Internet-initiativet är att ombilda och omskapa morgondagens Internet, vilket återspeglar grundläggande mänskliga värderingar.

EU:s politik för sakernas internet

EU samarbetar aktivt med näringslivet, organisationerna och den akademiska världen för att frigöra potentialen hos sakernas internet i och utanför Europa.