Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Цени на мобилните и фиксираните широколентови мрежи в Европа през 2021 г.

Проучването предоставя изчерпателни данни за цените на дребно за 2021 г. на стационарни и мобилни широколентови услуги за потребителите в ЕС-27, Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея и САЩ.

Включени са петимата най-големи доставчици на интернет услуги (ДИУ) и двата или тримата най-големи оператори на мобилни мрежи (ОММ) във всяка държава. Данните бяха събрани от уебсайтовете на доставчиците на интернет услуги и ОММ в рамките на три седмици, от 4 до 24 октомври 2021 г. 

Кошниците, определени в проучването, следват насоките, издадени от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС). Наборът от кошници обхваща 5 стационарни широколентови кошници с различни скорости на изтегляне и 5 мобилни широколентови кошници (за използване на таблет/модем/карта за данни) с различни обеми за изтегляне, закупени поотделно (самостоятелно), 7 индивидуални преносими кошници с гласова телефония и набор от 17 кошници за представителни домакинства. 

За да се подкрепи валидно транснационално сравнение на цените на дребно на офертите за фиксиран и мобилен широколентов достъп във всеки пакет и кошница, бяха приложени последователни процедури за нормализиране на цените. В тях се вземат изцяло предвид характеристики като еднократни такси, ограничения на обема, отстъпки, различни срокове на договорите и ограничения за времето за телефонни обаждания и обемите на данни. 

Прилагайки нормализираните цени в евро в паритет на покупателната способност (EUR/ПЧП), най-евтините държави за фиксиран широколентов достъп в ЕС през 2021 г. са Литва, Румъния, България и Латвия. Цените се различават значително между най-евтините и най-евтините държави в ЕС. 

Цените на фиксираните широколентови мрежи показват смесени тенденции през 2021 г. 

  • Цените на дребно за офертите с едно платно са намалели леко в кошниците с 12—30 Mbps (-1,18 %) и с 30—100 Mbps (-2,31 %). Значително намаление се наблюдава в кошницата 100—200 Mbps (-5,74 %) и в кошницата с най-висока скорост > 200 Mbps (-9,08 %). 
  • Цените на дребно за пакети, които включват фиксирана телефония, са отбелязали средно най-значителен спад сред всички кошници за фиксиран широколентов достъп (-8,58 % в кошницата 12—30 Mbps; — 10,07 %, кошница 30—100 Mbps; —9,74 %, 100—200 Mbps; —10,03 %, > 200 Mbps).
  • Цените на дребно за оферти „Triple Play“ са намалели във всички кошници: с 6,11 % (кошница 12—30 Mbps), с 5,57 % (30—100 Mbps кошница), с 6,79 % в кошницата 100—200 Mbps и с 7,83 % в 200 Mbps. 

Сравнението на цените в ЕС-27 с цените в избрани държави извън Европа през 2021 г. доведе до следната картина: 

  • Южна Корея показва най-евтините оферти за единна и двойна игра с телефония. 
  • ЕС-27 има най-ниски цени за офертите за тройни плащания сред всички категории скорости в сравнение с Япония, Южна Корея, САЩ, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство.
  • Южна Корея, от друга страна, показва по-ниски цени на офертите за резервни и двойни Play в кошниците с най-висока скорост 100—200 Mbps и > 200 Mbps.
  • Цените на пакетите във всички скоростни кошници са по-ниски в ЕС-27, отколкото в Япония, САЩ, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство. 

В съответствие с насоките на ОЕРЕС в проучването се наблюдават също така обединени пакети, т.е. пакети за използване, включващи както мобилни широколентови услуги (данни и гласови услуги), така и продукти за фиксиран достъп.

При сравнение на нормализираните цени в евро (EUR/ППС) Румъния, Литва, Словения и България показват най-привлекателните цени за сближаване на офертите в ЕС. Цените се различават значително между най-евтините и най-евтините държави в ЕС. 

Цените за всички обединени пакети са по-ниски в ЕС-27, отколкото в САЩ, Норвегия, Исландия, Япония, Южна Корея и (с изключение на кошница HH16, 100—200 Mbps, фиксиран глас, 2 SIM, 5 GB, 300 обаждания, телевизия) в Обединеното кралство. 

На равнището на ЕС цените станаха по-евтини от миналата година сред всички кошници на домакинствата във всяка категория употреба/скорост. 

При сравняване на нормализираните цени в евро (EUR/ППС) най-евтините страни за мобилен широколентов достъп в ЕС са Румъния, Испания, Полша и Естония. Цените се различават значително между най-евтините и най-евтините държави в ЕС. 

Беше установено, че мобилниятшироколентов достъп е по-евтин, отколкото през октомври 2020 г., като цените са с около 10 % по-ниски в кошниците с допустимо количество данни > 2 GB. 

Съпоставянето на средните стойности за ЕС-27 в кошниците с мобилни устройства показва сходна тенденция. Цените във всички кошници отбелязаха спад между 14,8 % и 22,5 %. 

Сравнението на цените за ЕС-27 с цените в избрани държави извън ЕС (Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Япония, Южна Корея и САЩ) през 2021 г. показа, че средно мобилният широколентов достъп в ЕС-27 е по-скъп, отколкото в Обединеното кралство, сред всички кошници за потребление, и Исландия за кошниците за мобилни устройства.

 

Документи за изтегляне

1. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Final report (.pdf)
Изтегляне 
2. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Executive Summary - EN (.pdf)
Изтегляне 
3. Prix du haut débit mobile et fixe en Europe 2021 - Résumé - FR (.pdf)
Изтегляне 
4. Least expensive offers Fixed Mobile Convergent 2021 - EN (.xlsx)
Изтегляне 
5. Simulation Tool 2021 without map - EN (.xlsx)
Изтегляне 
6. Simulation Tool 2021 with map - EN (.xlsx)
Изтегляне