Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Priser för mobilt och fast bredband i Europa 2021

Studien innehåller omfattande uppgifter om 2021 års slutkundspriser för fasta och mobila bredbandstjänster för konsumenter i EU-27, Förenade kungariket, Island, Norge, Japan, Sydkorea och USA.

De fem största internetleverantörerna och de två eller tre största mobilnätsoperatörerna i varje land ingick. Uppgifter samlades in från internetleverantörernas och mobiloperatörernas webbplatser inom tre veckor, från den 4 till den 24 oktober 2021. 

De korgar som definieras i studien följer de riktlinjer som utfärdats av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec). Korgarna omfattar 5 fasta bredbandskorgar med olika nedladdningshastigheter och 5 mobila bredbandskorgar (för användning av tabletter/modem/datakort) av olika nedladdningsvolymer som köpts individuellt (fristående), 7 individuella handhållna korgar med taltelefoni och en uppsättning på 17 korgar för representativa hushåll. 

För att stödja en giltig gränsöverskridande jämförelse av slutkundspriserna för fasta och mobila bredbandserbjudanden i varje paket och korg tillämpades enhetliga förfaranden för prisnormalisering. Dessa tar full hänsyn till sådana funktioner som engångsavgifter, volymbegränsningar, rabatter, olika avtalstider och begränsningar för telefonsamtalstid och datavolymer. 

Genom att tillämpa de normaliserade priserna i euro i köpkraftsparitet (euro/köpkraftsparitet) var Litauen, Rumänien, Bulgarien och Lettland de minst dyra länderna för fast bredband i EU 2021. Priserna varierar avsevärt mellan de minst och de dyraste länderna i EU. 

Fasta bredbandspriser uppvisar blandade trender under 2021. 

  • Detaljhandelspriserna på kombinationserbjudanden sjönk något i korgarna 12–30 Mbps (-1,18 %) och 30–100 Mbit/s (-2,31 %). En betydande minskning observeras i korgen på 100–200 Mbps (-5,74 %) och i den högsta hastighetskorgen > 200 Mbps (-9,08 %). 
  • Slutkundspriserna för paket, som omfattar fast telefoni, upplevdes i genomsnitt den största minskningen bland alla fasta bredbandskorgar (-8,58 % i korgen på 12–30 Mbit/s, — 10,07 %, 30–100 Mbit/s-korg. —9,74 %, 100–200 Mbps. —10,03 %, > 200 Mbps).
  • Detaljhandelspriserna för Triple Play har minskat i alla korgar: med 6,11 % (12–30 Mbit/s-korgen), 5,57 % (30–100 Mbit/s-korgen), 6,79 % i korgen på 100–200 Mbit/s och 7,83 % i korgen på 200 Mbps. 

Jämförelsen mellan priserna i EU-27 och priserna i utvalda icke-europeiska länder 2021 gav följande bild: 

  • Sydkorea visar de billigaste erbjudandena för enkel- och dubbelspel med telefoni. 
  • EU-27 har de lägsta priserna för Triple Play bland alla hastighetskategorier jämfört med Japan, Sydkorea, USA, Norge, Island och Storbritannien.
  • Sydkorea, å andra sidan, har lägre priser för Standalone och Double Play i de högsta hastighetskorgarna på 100–200 Mbit/s och > 200 Mbit/s.
  • Priserna på paket i alla hastighetskorgar är lägre i EU-27 än i Japan, USA, Norge, Island och Storbritannien. 

I enlighet med Berecs riktlinjer övervakar studien också konvergerade paket, dvs. användningspaket som omfattar både mobila bredbandstjänster (data och tal) och fasta accessprodukter.

Om man jämför de normaliserade priserna i euro (euro/köpkraftsparitet) uppvisar Rumänien, Litauen, Slovenien och Bulgarien de mest attraktiva priserna för konvergerande erbjudanden i EU. Priserna varierar avsevärt mellan de minst och de dyraste länderna i EU. 

Priserna för alla konvergerade paket är lägre i EU-27 än i USA, Norge, Island, Japan, Sydkorea och (med undantag för korg HH16, 100–200 Mbit/s, fast röst, 2 SIM, 5 GB, 300 samtal, TV) i Förenade kungariket. 

På EU-nivå blev priserna billigare än förra året bland alla hushållskorgar i varje användnings- och hastighetskategori. 

Om man jämför de normaliserade priserna i euro (euro/köpkraftsparitet) är Rumänien, Spanien, Polen och Estland de minst dyra länderna för mobilt bredband i EU. Priserna varierar avsevärt mellan de minst och de dyraste länderna i EU. 

Mobilt bredband befanns vara billigare än i oktober 2020 och priserna var omkring 10 % lägre i korgarna med en dataväthet på > 2 GB. 

En jämförelse av genomsnittet för EU27 i handset visar på en liknande trend. Priserna i alla korgar minskade med mellan 14,8 % och 22,5 %. 

En jämförelse mellan priserna i EU-27 och priserna i utvalda länder utanför EU (Storbritannien, Island, Norge, Japan, Sydkorea och USA) under 2021 visade att mobilt bredband i EU-27 i genomsnitt är dyrare än i Förenade kungariket, bland alla användningskorgar, och Island för de handsetbaserade korgarna.

 

Dokument

1. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Final report (.pdf)
Hämta 
2. Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2021 - Executive Summary - EN (.pdf)
Hämta 
3. Prix du haut débit mobile et fixe en Europe 2021 - Résumé - FR (.pdf)
Hämta 
4. Least expensive offers Fixed Mobile Convergent 2021 - EN (.xlsx)
Hämta 
5. Simulation Tool 2021 without map - EN (.xlsx)
Hämta 
6. Simulation Tool 2021 with map - EN (.xlsx)
Hämta