Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване: Предварителна оценка на 5G мрежите on the impact on operators in the EU and EEA (Предварителна оценка на G мрежите: въздействието върху операторите в ЕС и ЕИП)

Комисията публикува проучване, в което се извършва предварителна оценка на въздействието на разгръщането на 5G мрежата върху разходите на операторите.

Проучването дава възможност за разбиране на високо равнище на последните и очакваните развития в 5G мрежите, както и на свързаните с тях икономически аспекти. Въз основа на получените оценки и обратна информация в него се предоставя ранна информация за текущото състояние на внедряването на 5G в ЕС/ЕИП въз основа на оценките и обратната информация, получена от операторите.

На 22 юли 2019 г. Комисията публикува резултатите от „Мобилния модел на разходите за роуминг и делегирания акт за единно терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи в целия ЕС — SMART 2017/0091“. Основната цел на това проучване беше да се осигури необходимата информация за прегледа на правилата за „роуминг както у дома“ (RLAH) до 15 декември 2019 г. По-специално проучването включваше преглед на равнището на горните граници за роуминг на едро. Тя събра информация за разходите на операторите за предоставяне на роуминг услуги на едро, обхващащи 2G/3G/4G технологии. По това време 5G технологията все още е била на ранен етап на развитие и операторите не са могли да предоставят достатъчно информация по това време, за да включат 5G в модела на разходите.

Оттогава операторите изграждат 5G мрежи. С оглед на тези последни развития Комисията извърши предварителна оценка на въздействието на разгръщането на 5G мрежата върху разходите на операторите. Проучването ще послужи за оценка на въздействието на въвеждането и прилагането на мобилни мрежи и технологии от следващо поколение върху пазара на роуминг.

В проучването, проведено от Axon Partners Group, беше направена оценка на информацията за 5G мрежите, събрана за тази цел от операторите в държавите от ЕС/ЕИП чрез НРО, с цел да се осигури разбиране на високо равнище на последните и очакваните развития в 5G мрежите, както и на свързаните с тях икономически показатели.

Заключенията в проучването се основават на информацията от държавите от ЕС/ЕИП, които са докладвали данни по време на процеса на събиране на данни. Като цяло отговорите бяха получени предимно от държави членки с относително напреднало внедряване на 5G технологията поради по-голямата им наличност на информация, свързана с 5G мрежите. Това означава, че всяко заключение, направено въз основа на това проучване, следва да бъде внимателно транспонирано само в други държави членки с по-нисък статус на въвеждане на 5G.

Изтеглете пълния доклад или по-краткото резюме на пълния доклад.

Документи за изтегляне

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Изтегляне 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Изтегляне