Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Studie: Preliminär bedömning av 5G-nät: inverkan på operatörer i EU och EES

Kommissionen har offentliggjort en studie med en preliminär bedömning av hur utbyggnaden av 5G-nätet påverkar operatörernas kostnader.

Studien ger en förståelse på hög nivå av den senaste och förväntade utvecklingen av 5G-nät och av deras ekonomi. Utifrån de uppskattningar och den återkoppling som mottagits ger den tidiga insikter om det aktuella läget för 5G-utbyggnaden i EU/EES på grundval av uppskattningar och återkoppling från operatörerna.

Den 22 juli 2019 offentliggjorde kommissionen resultaten av Mobilkostnadsmodellenför roaming och den delegerade akten om en enda EU-omfattande terminering av röstsamtal i mobila nät – SMART2017/0091. Huvudsyftet med den studien var att tillhandahålla nödvändiga underlag för översynen av reglerna för roaming som hemma (RLAH) senast den 15 december 2019. Studien omfattade särskilt en översyn av nivån på roamingtaken i grossistledet. Kommissionen samlade in information om operatörernas kostnader för att tillhandahålla roamingtjänster i grossistledet som omfattar 2G/3G/4G teknik. Vid den tidpunkten befann sig 5G-tekniken fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede och operatörerna kunde vid den tidpunkten inte tillhandahålla tillräcklig information för att inkludera 5G i kostnadsmodellen.

Sedan dess har operatörerna byggt ut 5G-nät. Mot bakgrund av denna senaste utveckling har kommissionen gjort en preliminär bedömning av hur utbyggnaden av 5G-nätet påverkar operatörernas kostnader. Studien kommer att bidra till att bedöma hur utbyggnaden och genomförandet av nästa generations mobilnät och mobilteknik påverkar roamingmarknaden.

I studien, som utfördes av Axon Partners Group, bedömdes information om 5G-nät som samlats in för detta ändamål från operatörer i EU/EES-länder via nationella regleringsmyndigheter, i syfte att ge en hög förståelse av den senaste och förväntade utvecklingen av 5G-nät och deras ekonomiska aspekter.

Slutsatserna i studien bygger på information från EU/EES-länder som rapporterade uppgifter under datainsamlingsprocessen. I allmänhet har svar kommit in från medlemsstater med en relativt avancerad utbyggnad av 5G-tekniken, på grund av deras ökade tillgång till information om 5G-nät. Detta innebär att alla slutsatser från denna studie endast bör införlivas noggrant i andra medlemsstater med lägre status för utbyggnaden av 5G.

Ladda ner den fullständiga rapporten eller den kortare sammanfattningen av den fullständiga rapporten.

Dokument

Preliminary assessment of 5G networks - executive summary
Hämta 
Preliminary assessment of 5G networks - full report
Hämta