Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Законодателен акт за цифровите пазари: Комисията определя шест пазачи на информационния вход

Днес Европейската комисия посочи за първи път шест пазачи на информационния вход — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft — съгласно Законодателния акт за цифровите пазари (DMA).

slide with text Digital Markets Act on purple background

European Commission

Посочени са общо 22 основни платформени услуги, предоставяни от пазачи на информационния вход. Шестте пазачи на информационния вход вече ще разполагат с шест месеца, за да гарантират пълно спазване на задълженията по Законодателния акт за цифровите пазари за всяка от определените от тях основни платформени услуги.

Съгласно Законодателния акт за цифровите пазари Европейската комисия може да определи цифровите платформи като „пазачи на информационния вход“, ако те предоставят важен портал между предприятията и потребителите във връзка с основните платформени услуги. Днешните решения за посочване следват 45-дневен процес на преглед, извършен от Комисията след уведомлението от Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft и Samsung за потенциалния им статутна пазачи на информационния вход. 

Пълен текст на съобщението за печата

Законодателен акт за цифровите пазари