Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om foranstaltninger til et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet er den EU-dækkende lovgivning om cybersikkerhed. Den indeholder retlige foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU.

    Digitale ikoner af lås, internet, sky og skjold

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

EU's cybersikkerhedsregler, der blev indført i 2016, blev opdateret ved NIS2-direktivet, der trådte i kraft i 2023. Den moderniserede de eksisterende retlige rammer for at holde trit med den øgede digitalisering og et voksende trusselsbillede for cybersikkerhed. Ved at udvide anvendelsesområdet for cybersikkerhedsreglerne til at omfatte nye sektorer og enheder forbedrer den de offentlige og private enheders, de kompetente myndigheders og EU's modstandsdygtighed og beredskabskapacitet yderligere.

Direktivet om foranstaltninger til et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet) indeholder retlige foranstaltninger til at styrke det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU ved at sikre:

  • Medlemsstaternes beredskab ved at kræve, at de er udstyret på passende vis. F.eks. med et CSIRT-team (CSIRT) og en kompetent myndighed for nationale net- og informationssystemer (NIS)
  • samarbejde mellem alle medlemsstaterne ved at nedsætte en samarbejdsgruppe, der skal støtte og lette det strategiske samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne.
  • en sikkerhedskultur på tværs af sektorer, der er afgørende for vores økonomi og samfund, og som er stærkt afhængige af ikt, såsom energi, transport, vand, bankvæsen, finansielle markedsinfrastrukturer, sundhedspleje og digital infrastruktur.

Virksomheder, som medlemsstaterne har udpeget som operatører af væsentlige tjenester i ovennævnte sektorer, skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger og underrette de relevante nationale myndigheder om alvorlige hændelser. Centrale udbydere af digitale tjenester, såsom søgemaskiner, cloud computing-tjenester og onlinemarkedspladser, skal overholde kravene til sikkerhed og underretning i direktivet.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Grav dybere

Status for gennemførelsen af NIS-direktivet

Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at NIS-direktivet gennemføres i national lovgivning.

NIS-samarbejdsgruppen

Samarbejdsgruppen for net- og informationssystemer blev oprettet ved NIS-direktivet for at sikre samarbejde og informationsudveksling mellem medlemsstaterne.

Se også

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.