Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet)

NIS2-direktivet er den EU-dækkende lovgivning om cybersikkerhed. Den indeholder retlige foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU.

    Digitale ikoner af lås, internet, sky og skjold

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

EU's cybersikkerhedsregler, der blev indført i 2016, blev ajourført ved NIS2-direktivet, der trådte i kraft i 2023. Den moderniserede de eksisterende retlige rammer for at holde trit med den øgede digitalisering og et stadigt voksende trusselslandskab for cybersikkerhed. Ved at udvide cybersikkerhedsreglernes anvendelsesområde til nye sektorer og enheder forbedrer det yderligere offentlige og private enheders, de kompetente myndigheders og EU's kapacitet til at reagere på hændelser yderligere.

Direktivet om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS2-direktivet) indeholder retlige foranstaltninger til at øge det overordnede cybersikkerhedsniveau i EU ved at sikre:

  • Medlemsstaternes beredskab ved at kræve, at de er tilstrækkeligt udstyret. F.eks. med en IT Security Incident Response Team (CSIRT) og en kompetent national net- og informationssystemmyndighed (NIS)
  • samarbejde mellem alle medlemsstaterne ved at nedsætte en samarbejdsgruppe, der skal støtte og lette strategisk samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne.
  • en sikkerhedskultur på tværs af sektorer, der er afgørende for vores økonomi og samfund, og som er stærkt afhængige af IKT, såsom energi, transport, vand, bankvæsen, finansielle markedsinfrastrukturer, sundhedspleje og digital infrastruktur.

Virksomheder, der af medlemsstaterne er udpeget som operatører af væsentlige tjenester i ovennævnte sektorer, skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger og underrette de relevante nationale myndigheder om alvorlige hændelser. Centrale udbydere af digitale tjenester, såsom søgemaskiner, cloud computing-tjenester og onlinemarkedspladser, skal overholde kravene til sikkerhed og underretning i henhold til direktivet.

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Grav dybere

Status for gennemførelsen af NIS-direktivet

Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at NIS-direktivet gennemføres i national lovgivning.

NIS-samarbejdsgruppen

Samarbejdsgruppen for net- og informationssystemer blev nedsat ved NIS-direktivet for at sikre samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne.

Se også

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.