Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива за МИС2)

Директивата за МИС2 е общоевропейското законодателство в областта на киберсигурността. В него се предвиждат правни мерки за повишаване на общото равнище на киберсигурност в ЕС.

    Цифрови икони на заключване, интернет, облак и щит

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

Правилата на ЕС в областта на киберсигурността, въведени през 2016 г., бяха актуализирани с Директивата за МИС2, която влезе в сила през 2023 г. Тя модернизира съществуващата правна рамка, за да се справи с повишената цифровизация и с променящата се картина на заплахите за киберсигурността. Чрез разширяване на обхвата на правилата за киберсигурност, така че да обхванат нови сектори и субекти, тя допълнително подобрява капацитета за реагиране на публични и частни субекти, компетентните органи и ЕС като цяло.

Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директивата за МИС2) предвижда правни мерки за повишаване на общото равнище на киберсигурност в ЕС, като гарантира:

  • Готовност надържавите членки, като се изисква те да бъдат подходящо оборудвани. Например с екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRT) и компетентен национален орган за мрежови и информационни системи (МИС),
  • сътрудничество между всички държави членки чрез създаване на група за сътрудничество, която да подкрепя и улеснява стратегическото сътрудничество и обмена на информация между държавите членки.
  • култура на сигурност във всички сектори, които са от жизненоважно значение за нашата икономика и общество и които разчитат в голяма степен на ИКТ, като енергетиката, транспорта, водоснабдяването, банковото дело, инфраструктурите на финансовите пазари, здравеопазването и цифровата инфраструктура.

Предприятията, определени от държавите членки като оператори на основни услуги в горепосочените сектори, ще трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност и да уведомят съответните национални органи за сериозни инциденти. Основните доставчици на цифрови услуги, като например търсачките, изчислителните услуги в облак и онлайн местата за търговия, ще трябва да спазват изискванията за сигурност и уведомяване съгласно директивата.

Последни новини

PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

PRESS RELEASE |
ЕС-Индия: нов Съвет по търговия и технологии, който ще играе водеща роля в областта на цифровата трансформация, екологичните технологии и търговията

Европейският съюз и Индия засилиха отношенията си като стратегически партньори чрез създаването на нов Съвет по търговия и технологии (СТТ).

Съдържание по темата

Обща картина

Политики за киберсигурност

The European Union works on various fronts to promote cyber resilience, safeguarding our communication and data and keeping online society and economy secure.

По-задълбочено

Актуално състояние на транспонирането на Директивата за МИС

Комисията, заедно с Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да гарантира транспонирането на Директивата за МИС в националното законодателство.

Група за сътрудничество за МИС

Групата за сътрудничество в областта на мрежите и информационните системи беше създадена с Директивата за МИС, за да се осигури сътрудничество и обмен на информация между държавите членки.

Вижте също

22 проекта за киберсигурност, избрани да получат 10,9 млн. евро

Операторите на основни услуги (OES), националните органи за сертифициране на киберсигурността (NCCA) и националните компетентни органи (НКО) за киберсигурност са сред избраните кандидати, които ще получат финансиране в размер на 11 милиона евро по поканата за киберсигурност по...

Акт на ЕС за киберсигурността

С Акта за киберсигурността се укрепва Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и се създава рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги.