Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2)

Smernica NIS2 je celoeurópskou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poskytuje právne opatrenia na zvýšenie celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ.

    Digitálne ikony zámku, internetu, cloudu a štítu

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

Pravidlá EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti zavedené v roku 2016 boli aktualizované smernicou NIS2, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2023. Modernizovala existujúci právny rámec s cieľom udržať krok so zvýšenou digitalizáciou a vyvíjajúcim sa prostredím hrozieb kybernetickej bezpečnosti. Rozšírením rozsahu pôsobnosti pravidiel kybernetickej bezpečnosti na nové odvetvia a subjekty sa ďalej zlepšuje odolnosť a kapacity reakcie na incidenty verejných a súkromných subjektov, príslušných orgánov a EÚ ako celku.

V smernici o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS2) sa stanovujú právne opatrenia na zvýšenie celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ zabezpečením:

  • Pripravenosť členských štátov tým, že sa od nich vyžaduje, aby boli primerane vybavené. Napríklad s tímom pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) a príslušným vnútroštátnym orgánom pre siete a informačné systémy (NIS),
  • spolupráca medzi všetkými členskými štátmi vytvorením skupiny pre spoluprácu na podporu a uľahčenie strategickej spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi.
  • kultúra bezpečnosti vo všetkých odvetviach, ktoré sú životne dôležité pre naše hospodárstvo a spoločnosť a ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na IKT, ako sú energetika, doprava, voda, bankovníctvo, infraštruktúra finančného trhu, zdravotná starostlivosť a digitálna infraštruktúra.

Podniky, ktoré členské štáty označili za prevádzkovateľov základných služieb vo vyššie uvedených odvetviach, budú musieť prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a informovať príslušné vnútroštátne orgány o závažných incidentoch. Kľúčoví poskytovatelia digitálnych služieb, ako sú vyhľadávače, služby cloud computingu a online trhy, budú musieť dodržiavať požiadavky na bezpečnosť a oznamovanie podľa smernice.

Najnovšie správy

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Politiky kybernetickej bezpečnosti

Európska únia pracuje na rôznych frontoch s cieľom podporovať kybernetickú odolnosť, chrániť našu komunikáciu a údaje a udržiavať bezpečnosť online spoločnosti a hospodárstva.

Hlbší pohľad

Súčasný stav transpozície smernice NIS

Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť transpozíciu smernice NIS do vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozri aj

Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa posilňuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a zriaďuje sa rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby.